ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ІСПИТ «КРОК-1. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА» У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Obernikhina Nataliya,

Ph.D. of chemical aciences, Senior Lecturer

Department of Bioorganic and Biological Chemistry

Bogomolets National Medical University

Kramarenko Irina,

Ph.D., Head of the Software Training Sector

Institute for the Modernization of the Content of Education at the Ministry of Education and Science of Ukraine

Gayova Lyudmila,

MD, professor

Head of the Department of Bioorganic and Biological Chemistry

Bogomolets National Medical University

Оберніхіна Н.В.,

канд. хім. наук, старший викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Крамаренко І.С.,

канд. пед. наук, завідувач сектору програмного забезпечення засобів навчання

Інституту модернізації змісту освіти при МОН України

Гайова Л.В.,

д. мед. наук, професор кафедри біоорганічної та біологічної хімії

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

LICENSED INTEGRATED EXAMINATION «STEP 1. MEDICINE» IN THE BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY AS ONE OF THE FACTORS OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF MEDICAL EDUCATION

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ІСПИТ «КРОК-1. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА» У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Summary: The study is devoted to analysis of students’ readiness to the licensing integrated examination “Step 1. Medicine” in Ukraine 2018 year. The scores of Bogomolets National Medical University students were examined in more details in comparison to the results of students from other high medical schools of Ukraine. The results of licensing integrated examination “Step 1. Medicine” were compared for students of medical #1, 2, 3, 4 faculties, the medical-psychological faculty and faculty for training doctors for the armed forces of Ukraine. The results of students were analyzed by subtests, which are included to licensing integrated examination “Step 1. Medicine”. The scores of students of Bogomolets National Medical University were examined in more details by every discipline, which are included to licensing integrated exam “Step 1. Medicine”. The results are presented in analytic tables.

Keywords: Licensing integrated examination «Step 1. Medicine»; Bogomolets National Medical University; analysis of results.

Анотація: У дослідженні проведено аналіз складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» (ЛІІ «Крок-1. ЗЛП») в Україні у 2018р. Більш детально розглянуто результати Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (НМУ імені О.О. Богомольця) в розрізі результатів складання інших вищих медичних навчальних закладів країни. Проаналізовано складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» студентами медичних №1, 2, 3, 4 факультетів, медико-психологічного факультету та факультету підготовки лікарів збройних сил України (ФПЛЗСУ) у НМУ імені О.О. Богомольця. Розглянуто та проаналізовано складання іспиту за субтестами, які входять до складу ЛІІ «Крок-1. ЗЛП». Більш детально проаналізовано результати складання студентами НМУ імені О.О. Богомольця кожної дисципліни, яка включена до ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка». Результати представлено у вигляді аналітичних таблиць.

Ключові слова: ЛІІ «Крок 1. ЗЛП», НМУ імені О.О. Богомольця, аналіз результатів складання іспиту.

ВСТУП

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, яка затверджена Указом Президента України від 25.06.2013 № № 344/2013 [1], серед основних завдань визначає розвиток мислення, орієнтований на майбутнє, подальшу модернізацію та розвиток освіти на європейських засадах, підвищення якості освіти на інноваційній основі.

Після прийняття Болонського процесу, Україна реформувала свою систему освіти, адаптувавши її таким чином до стандартів Європейського Союзу. Система забезпечення якості, що реалізована для вищої медичної освіти України на галузевому рівні, включає рейтинг вищих медичних закладів і національні ліцензійні інтегровані іспити (далі — ЛІІ), які реалізуються з 1998 року Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» та «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України [2].

Положенням про систему лiцензiйних іспитів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ) вiд 14.08.1998 р. №251, було вперше унормовано систему забезпечення якості медичної освіти за рахунок ЛІІ «Крок», за напрямом «Медицина» «Стоматологія» та «Фармацiя». Система ЛІІ є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина», «Стоматологія» і «Фармація», та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування.

Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти [3]. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров’я, профілактиці захворювань та організації своєчасно-якісної медичної допомоги.

Методика чи методологія, яка покладена в основу побудови ЛІІ, обговорювалася на численних Всеукраїнських семінарах за участю представникiв усiх медичних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування. Саме за рахунок всебічного обговорення та підтримки запропонованих технологій ЛІІ призвели до впровадження єдиної стандартизованої системи оцінювання професійної компетентності кожного здобувача медичної освіти, що унормовано наказом МОЗ України вiд 31.12.1996 №396. До зазначеного заходу приєднались всі вищі медичні навчальні заклади України, які здійснюють підготовку за напрямом «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація».

ЛІІ «Крок», що застосовується в Україні, також пройшли професiйну експертизу в провідних атестаційних центрах світу, а саме в: Нацiональнiй Раді медичних екзаменаторів (NBME, США), Центрі медичної освіти (CME, Англiя), а також в Iнститутi змiсту i методiв навчання МОН України, Iнститутi педагогiки та психологiї професiйної освiти АПН України. Рiшенням всесвiтньої конференцiї Програма лiцензiйних iспитiв України була рекомендована iншим країнам, якi впроваджують лiцензiйнi або сертифiкацiйнi iспити, як модель для використання [4].

З питань мiжнародної експертизи Центр тестування активно спiвпрацює також з рiзними мiжнародними органiзацiями, якi здiйснюють пiдтримку проектiв, що сприяють становленню демократичного, вiдкритого суспiльства в Українi. Галузеві стандарти вищої освіти визначають, що тестовий екзамен «Крок 1» вимірює показники якості базової вищої освіти, а тестовий екзамен «Крок 2» є складовою частиною державної атестації випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) і вимірює показники якості фахової повної вищої медичної (фармацевтичної) освіти. Ліцензійний іспит «Крок 1» проводиться у формі письмового тестування і складається з 200 тестових завдань формату А, що пройшли фахову експертизу [5].

Серед цілей тестування не менш значущими ніж визначення рівня знань студента є й наступні:

1) виділення й концентрація уваги студентів на найважливіших компонентах навчальноно матеріалу;

2) мотивація студентів до навчання;

3) визначення прогалин у навчальних програмах;

4) визначення розділів й дисциплін, що потребують уваги при підготовці.

Основним критерієм для визначення ступеню ефективності будь-якого тесту – його валідність за змістом, тобто ступінь відповідності визначених знань та вміння їх застосовувати. Оволодіння знаннями і передбачає програма певної наукової дисципліни.

У педагогічній літературі якість знань визначається на основі таких параметрів, як міцність, повнота, глибина, оперативність, гнучкість. Міцність знань пов’язується з тривалістю збереження у пам’яті вивченого навчального матеріалу, яке характеризується повнотою, легкістю і безпомилковістю відтворення. Повнота визначається кількістю засвоєних елементів знань, які стосуються об’єкту навчального пізнання, визначеного на основі навчальної програми. Глибина знань характеризується числом усвідомлених студентами суттєвих зв’язків і розуміння засвоєного матеріалу. Гнучкість передбачає засвоєння вмінь та практичних навичок у нестандартних ситуаціях. Гнучкість певним чином визначається рівнем засвоєння знань [6].

ОСНОВНА ЧАСТИНА

  1. Літературний огляд

Запровадження незалежного оцінювання здобувачів вищої медичної освіти є одним з основних здобутків застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу та Європейської кредитно-трансферної системи [7]. Результати складання студентами ліцензійних іспитів – важливий рейтинговий показник якості освітньо-виховного процесу у вищих медичних (фармацевтичних) закладах. Тому ліцензійний інтегрований іспит «Крок-1» є віддзеркаленням рівня засвоєних студентами знань з фундаментальних дисциплін, який включає дисципліни 1–3 курсів: анатомія людини; біологія; біологічна хімія; гістологія, цитологія та ембріологія; вірусологія та імунологія; фізіологія; патофізіологія; патоморфологія; фармакологія. Високу кореляцію академічної успішності та результатів складання ЛІІ «Крок-1» відмічають як українські так і зарубіжні дослідники. Відмічено високу кореляцію екзаменаційних результатів з усіх навчальних програм першого і другого курсу з оцінками Медичних Лицензованих Екзаменів (United States Medical Licensing Examination – USMLE) Step-1 [8].

Велика кількість досліджень присвячена взаємозв’язку між результатами USMLE і результатами вступних іспитів (Medical College Admission Test – MCAT), де відмічається висока кореляція результатів субтестів МСАТ з біологічних та фізичних наук і результатами Step-1 [9].

Низький рівень знань більшості вступників зумовлює їх невисоку академічну успішність, що відображається як під час складання підсумкових модульних контролів так і на ЛІІ «Крок-1» [10-12]. Тому велике значення має виконання судентами під час практичних занять тестових завдань, запропонованих Центром тестування, і розв’язання ситуаційних задач та клінічних кейсів, побудованих на основі цих тестових завдань [13]. Проведення під час підготовки студентів до ЛІІ «Крок-1» лекцій і консультацій з дисциплін, субтести яких входять до цього іспиту, надає студентам можливість повторення вже вивченного матеріалу, увідомленнязв’язків між окремими розділами дсципліни та міждисциплінарні зв’язки [14].

Значно покращує результати складання ЛІІ «Крок-1» також контроль самостійної підготовки студентів до екзамену за допомогою системи дистанційного навчання «Moodle» [15]. Проведення кількох проміжних контролів дає змогу оцінювати динаміку самостійної роботи cтудентів під час підготовки до ЛІІ «Крок-1» [16].

  1. Мета та задачі дослідження.

Метою даного дослідження є аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1» студентами вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України та порівняння успішності студентів різних років навчання, спеціальностей та факультетів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з національними показниками.

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:

1. Проаналізувати результати складання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 2018 році студентами-громадянами України, а також іноземними студентами російськомовної та англомовної форм навчання вищих медичних навчальних закладів України.

2. Порівняти успішність складання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» студентами НМУ імені О.О. Богомольця за останні роки.

3. Дослідити зміни національних показників складання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» за субтестами за останні роки.

4. Порівняти успішність складання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» за субтестами студентів НМУ імені О.О. Богомольця за останні роки.

5. Порівняти рівень успішності складання ЛІІ «Крок 1» у 2018 році за субтестами студентами різних спеціальностей та різних факультетів НМУ імені О.О. Богомольця.

3. Результати досліджень та їх обговорення.

3.1 Аналіз результатів складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами-громадянами України.

28 червня 2018 року Центром тестування було проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 20 вищих навчальних закладах: 13 вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) МОЗ України, 3 ВНЗ МОН України та 4 приватних ВНЗ.

Перелік ВНЗ, які приймали участь у ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», представлено у табл. 1.

Таблиця 1. Перелік ВНЗ, які приймали участь у ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».

Скорочена

назва ВНЗ

Повна назва ВНЗ
ВНЗ МОЗ України
1 БДМУ Буковинський Державний Медичний Університет
2 ВНМУ Вінницький Національний Медичний Університет
3 ДМА Дніпропетровська Державна Медична Академія
4 ДНМУ ДонецькийНаціональнийМедичний Університет
5 ЗДМУ ЗапоріжськийДержавний Медичний Університет
6 ІФНМУ Іваноранківський НаціональнийМедичнийУніверситет
7 ЛугДМУ Луганський Державний Медичний Університет
8 ЛНМУ Львівський Національний Медичний Університет
9 НМУ Національний Медичний Університет
10 ОНМУ Одеський Національний Медичний Університет
11 ТДМУ Тернопільський Державний Медичний Університет
12 УМСА Українська Медична Стоматологічна Академія
13 ХНМУ Харківський Національний Медичний Університет
ВНЗ МОН України
1 УжНУ Ужгородський Національний Університет, медичний факультет
2 СДУ Сумський Державний Університет, медичний факультет
3 ХНУ Хмельницький Національний Університет, медичний факультет
Приватні ВНЗ
1 КМУ Київський Медичний Університет
2 ДМІТНМ Дніпровський Медичний Інститут Традиційної та Нетрадиційної Медицини
3 МАЕМ Медична Академія Екології та Медицини
4 ЛМІ Львівський Медичний Інститут

Іспит проводився відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 — «Медицина», 225-«Медико-психологічна справа», 228 — «Педіатрія» діючого навчального плану, затвердженого та введеного у дію наказом МОЗ України від 07.12.2009 № 929 (із змінами згідно наказу МОЗ України від 08.07.2010 № 541), та наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина». Критерій «склав/не склав» встановлено на рівні 60,5% правильних відповідей листом МОЗ України від 19.06.2014 №08.01-4716977 [17].

Ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» має статус семестрового іспиту, що передбачає можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру.

На іспит за даними вищих навчальних закладів було зареєстровано 7918 студентів-громадян України, з яких 4928 студентів бюджетної та 3223 студенти контрактної форм навчання; 740 іноземних студентів російськомовної та 3145 іноземних студентів англомовної форм навчання.

Іспит складали 7805 студентів-громадян України, з яких 4783 студента бюджетної та 3022 контрактної форм навчання; 665 іноземних студентів російськомовної та 3050 іноземних студентів англомовної форм навчання [17].

У табл. 2 наведено кількість студентів-громадян України, які не склали ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».

Таблиця 2. Кількість студентів-громадян України, які не склали ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».

    СКЛАДАЛИ Кількість студентів, що НЕ СКЛАЛИ іспит
Всьо-го Бюд-жет Кон-тракт Всьо-го % Бюд-жет % Кон-тракт %
1 ДМА 448 426 22 22 4.9 18 4.2 4 18.2
2 БДМУ 410 208 202 43 10.5 8 3.8 35 17.3
3 НМУ 1003 680 323 114 11.4 44 6.5 70 21.7
4 ЗДМУ 605 369 236 70 11.6 26 7.0 44 18.6
5 ТДМУ 453 200 253 54 11.9 9 4.5 45 17.8
6 ІФНМУ 462 232 230 60 13.0 10 4.3 50 21.7
7 ЛНМУ 469 390 79 62 13.2 22 5.6 40 50.6
8 ВНМУ 846 464 382 105 16.5 30 6.5 110 28.8
9 ХНМУ 564 461 103 93 16.5 43 9.3 50 48.5
10 СДУ 242 129 113 55 22.7 14 10.9 41 36.3
11 УжНУ 249 123 126 61 24.5 14 11.4 47 37.3
12 УМСА 449 259 190 114 25.4 38 14.7 76 40.0
13 ОНМУ 731 390 341 235 32.1 69 17.7 166 48.7
14 ДНМУ 368 305 63 119 32.3 70 23.0 49 77.8
15 ХНУ 127 30 97 51 40.2 2 6.7 49 50.5
16 ЛугДМУ 132 117 15 62 47.0 50 42.7 12 80.0
17 КМУ 121 0 121 60 49.6 0 0.0 60 49.6
18 ЛМІ 64 0 64 32 50.0 0 0.0 32 50.0
19 ДМІТНМ 17 0 17 9 52.9 0 0.0 9 52.9
20 МАЕМ 45 0 45 38 84.4 0 0.0 38 84.4
  Всього:о 7805 4783 3022 1494 19.1 467 9.8 1027 34.0

Серед громадян України іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» не склали 1494 осіб із 7805, що становить 19.1%. З 20 ВНЗ, що брали участь у тестуванні, у 9 ВНЗ показник кількості студентів, які не склали іспит, не перевищує національний по країні: ДМА (іспит не склали 22 студенти, що становить 4.9%), БДМУ (іспит не склали 43 студенти, що становить 10.5%), НМУ (іспит не склав 114 студентів, що становить 11.4%), ЗДМУ (іспит не склали 60 студентів, що становить 11.6%), ТДМУ (іспит не склали 54 студенти, що становить 11.9%), ІФНМУ (іспит не склали 60 студентів, що становить 13.0%), ЛНМУ (іспит не склали 62 студенти, що становить 13.2%), ВНМУ (іспит не склали 140 студентів, що становить 16.5%), ХНМУ (іспит не склали 93 студенти, що становить 16.5%).

Серед решти ВНЗ, що брали участь у тестуванні, показник кількості студентів, які не склали іспит, значно нижчий середнього по країні [17].

У 2018 році показник кількості студентів-громадян України, які не склали іспит, в Україні погіршився, а в НМУ імені О.О. Богомольця покращився в порівнянні з 2017 та 2016 роками, як видно з табл. 3.

Таблиця 3. Середній показник кількості студентів-громадян України та студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які не склали іспит та кількість ВНЗ, у яких цей показник не перевищує середній по країні.

ВНЗ України НМУ
кількість

ВНЗ

кількість

студентів

середній показник кількість

студентів

середній показник
2016 рік 7 862 із 7630 11.7% 129 із 1156 11.2%
2017 рік 11 1400 із 7918 18.4% 151 із 1035 14.6%
2018 рік 9 1494 із 7805 19.1% 114 із 1003 11.4%

У 2016 році середній показник кількості студентів-громадян України, що не склали іспит становить 11.7%, у 2017 році – 18.4%. У НМУ імені О.О. Богомольця цей показник 2016 року становить 11.2%, у 2017 році –14.6% [10-12].

Рисунок 1. Успішність студентів-громадян України та НМУ імені О.О. Богомольця, які не склали іспит.

Як видно з рис. 1, показники успішності в Україні та НМУ імені О.О. Богомольця повністю корелюють між собою. У 2016 році іспит не склало 7 ВНЗ, у 2017 – 11 і у 2018 – 9; у 2018 році в порівнянні з 2017 роком успішність студентів-громадян України погіршилась на 0.7%, а студентів НМУ імені О.О. Богомольця покращилась на 3.2%.

3.2. Аналіз результатів складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами-громадянами іноземних країн.

Серед іноземних студентів, які навчаються російською мовою, іспит не склали 447 із 665 осіб, що становить 67.2%. У таблиці 4 наведено результати іноземних студентів російськомовної форми навчання, що не склали ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» (узагальнені результати наводяться для ВНЗ, у яких кількість студентів, які складали іспит, є більшою за 10 осіб) [17].

Таблиця 4. Кількість студентів-громадян іноземних країн, що навчаються російською мовою, які не склали ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».

ВНЗ СКЛАДАЛИ Кількість студентів, що НЕ СКЛАЛИ іспит
Всього %
ЛНМУ 9 1 11.1
КМУ 3 1 33.3
ДМА 36 15 41.7
ЛугДМУ 7 3 42.9
ІФНМУ 33 15 45.5
ЗДМУ 62 32 51.6
ХНМУ 91 50 54.9
ВНМУ 69 45 65.2
УМСА 44 29 65.9
БДМУ 7 5 71.4
НМУ 45 34 75.6
ХНУ 85 65 76.5
СДУ 64 51 79.7
ОНМУ 42 35 83.3
УжНУ 7 6 85.7
ДМІТНМ 28 27 96.4
ДНМУ 1 1 100.0
ТДМУ 1 1 100.0
МАЕМ 31 31 100.0
Всього: 665 447 67.2

Серед іноземних громадян російськомовної форми навчання іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» не склали 447 осіб із 665, що становить 67.2%. З 19 ВНЗ, що брали участь у тестуванні, у 6 ВНЗ показник кількості студентів, які не склали іспит, не перевищує середній показник по країні: ДМА (іспит не склали 15 студентів, що становить 41.7%), %), ІФНМУ (іспит не склали 15 студентів, що становить 45.5%), ЗДМУ (іспит не склали 32 студенти, що становить 51.6%), ХНМУ (іспит не склали 50 студентів, що становить 54.9%), ВНМУ (іспит не склали 45 студентів, що становить 65.2%), УМСА (іспит не склали 29 студентів, що становить 65.9%).

Серед решти ВНЗ, в тому числі і НМУ імені О.О. Богомольця, що брали участь у тестуванні, показник кількості студентів, які не склали іспит, значно нижчий середнього по країні [17].

У 2018 році показник кількості студентів-громадян іноземних країн, що навчаються російською мовою, та студентів НМУ імені О.О. Богомольця які не склали іспит, покращився в порівнянні з 2017 та 2016 роками, як видно з табл. 5.

Таблиця 5. Середній показник кількості студентів-громадян іноземних країн, що навчаються російською мовою, та студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які не склали іспит та кількість ВНЗ, у яких цей показник не перевищує середній по країні.

ВНЗ України НМУ
кількість

ВНЗ

кількість

студентів

середній показник кількість

студентів

середній показник
2016 рік 5 410 (1229) 33.4% 30 (91) 33.0%
2017 рік 9 686 (944) 72.7% 35 (44) 79.5%
2018 рік 13 447 (665) 67.2% 34 (45) 75.6%

Як видно з табл. 5, показники успішності в Україні та НМУ імені О.О. Богомольця повністю корелюють між собою. У 2016 році іспит не склало 5 ВНЗ, у 2017 – 9 і у 2018 – 13; у 2018 році в порівнянні з 2017 роком успішність студентів-громадян іноземних країн, що навчаються російською мовою, покращилась на 5.5%, а студентів НМУ імені О.О. Богомольця – на 3.9%.

Серед іноземних студентів, які навчаються англійською мовою, іспит не склали 1471 із 3050 осіб, що становить 48.2%. У таблиці 6 наведено результати іноземних студентів англомовної форми навчання, що не склали ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» [17].

Таблиця 6. Кількість студентів-громадян іноземних країн, що навчаються англійською мовою, які не склали ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».

ВНЗ СКЛАДАЛИ Кількість студентів, що НЕ СКЛАЛИ іспит
Всього %
ТДМУ 125 25 20.0
ІФНМУ 93 22 23.7
ВНМУ 169 41 24.3
СДУ 34 9 26.5
БДМУ 235 72 30.6
ЗДМУ 113 38 33.6
ХНМУ 409 142 34.7
ДМА 130 48 36.9
ЛНМУ 117 56 47.9
ХНУ 376 183 48.7
НМУ 148 76 51.4
УМСА 54 28 51.9
ЛугДМУ 32 17 53.1
КМУ 81 46 56.8
ОНМУ 336 214 63.7
УжНУ 184 122 66.3
ДМІТНМ 304 231 76.0
МАЕМ 106 97 91.5
ДНМУ 4 4 100.0
Всього: 3050 1471 48.2

Серед іноземних громадян англомовної форми навчання іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» не склали 1471 особа із 3050, що становить 48.2%. З 19 ВНЗ, що брали участь у тестуванні, у 9 ВНЗ показник кількості студентів, які не склали іспит, не перевищує середній показник по країні: ТДМУ (іспит не склали 25 студентів, що становить 20.0%), %), ІФНМУ (іспит не склали 22 студенти, що становить 23.7%), ВНМУ (іспит не склали 41 студент, що становить 24.3%), СДУ (іспит не склали 9 студентів, що становить 26.5%), БДМУ (іспит не склали 72 студенти, що становить 30.6%), ЗДМУ (іспит не склали 38 студентів, що становить 33.6%), ХНМУ (іспит не склали 142 студенти, що становить 34.7%), ДМА (іспит не склали 48 студентів, що становить 36.9%), ЛНМУ (іспит не склали 56 студентів, що становить 47.9%).

Серед решти ВНЗ, що брали участь у тестуванні, показник кількості студентів, які не склали іспит, значно нижчий середнього по країні [17].

У 2018 році показник кількості студентів-громадян іноземних країн, що навчаються англійською мовою, та студентів НМУ імені О.О. Богомольця які не склали іспит, погіршився в порівнянні з 2017 та 2016 роками, як видно з табл. 7.

Таблиця 7. Середній показник кількості студентів-громадян іноземних країн, що навчаються англійською мовою, та студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які не склали іспит та кількість ВНЗ, у яких цей показник не перевищує середній по країні.

ВНЗ України НМУ
кількість

ВНЗ

кількість

студентів

середній показник кількість

студентів

середній показник
2016 рік 5 348 (2781) 12.5% 24 (87) 27.6%
2017 рік 10 1120 (2502) 44.8% 74 (151) 49.0%
2018 рік 9 1471 (3050) 48.2% 76 (148) 51.4%

Як видно з табл. 7, показники успішності в Україні та НМУ імені О.О. Богомольця повністю корелюють між собою. У 2016 році іспит не склало 5 ВНЗ, у 2017 – 10 і у 2018 – 9; у 2018 році в порівнянні з 2017 роком успішність студентів-громадян іноземних країн, що навчаються англійською мовою, погіршилась на 3.4%, а студентів НМУ імені О.О. Богомольця – на 2.4%.

Як висновок можна зауважити, що студенти-громадяни іноземних країн, що навчаються англійською мовою, краще складають ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» в порівнянні із студентами-громадянами іноземних країн, що навчаються англійською мовою.

3.3. Аналіз результатів складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами НМУ імені О. О. Богомольця

Проведено аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» студентами-громадянами України у 2018 році. У табл. 8 наведено порівняльні характеристики національного показника успішності складання іспиту за субтестами у 2016-2018 роках.

Таблиця 8. Результати складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами-громадянами України за субтестами: Національний показник.

Дисципліна Нац.

показник 2016р, %

Нац.

показник 2017 р, %

Нац.

показник 2018 р, %

Загальний показник 75.2 71.3 71.1
Біологія 81.3 76.3 77.7
Нормальна анатомія 71,0 66.4 62.4
Гістологія 69.4 70.8 62.9
Нормальна фізіологія 77.8 69.6 73.7
Біохімія 74.5 64.0 67.6
Патологічна фізіологія 74.3 73.5 67.9
Патологічна анатомія 77.6 76.3 75.8
Мікробіологія 67.1 64.6 71.8
Фармакологія 79.0 79.8 76.8

Як видно з табл. 8, у порівнянні з 2017 роком загальний показник результатів складання ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» студентів-громадян України зменшився на 0.2%. Також погіршився показник складання за такими дисциплінами, як нормальна анатомія (зменшився на 4.0%), гістологія (зменшився на 7.9%, хоча у 2016 році результати мали позитивну динаміку), патологічна фізіологія (зменшився на 5.6%), патологічна анатомія (зменшився на 0.5%), фармакологія (зменшився на 3.0%, хоча у 2016 році результати мали позитивну динаміку). За такими субстестами, як біологія, нормальна фізіологія, біохімія студенти-громадяни України показали гарний результат, показник складання покращився на 1.4%, 4.1% та 3.6% відповідно. Найкращі результати студенти-громадяни України показали з такого субтесту, як мікробіологія: рівень знань покращився на 7.2% [11, 12].

Розглянуто результати складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами 3-го курсу НМУ імені О.О. Богомольця у 2018 році. У табл. 9 представлені порівняльні характеристики національного показника успішності складання іспиту студентами – громадянами України НМУ імені О.О. Богомольця за субтестами у 2017 та 2018 роках.

Таблиця 9. Результати складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами-громадянами України НМУ імені О.О. Богомольця за субтестами.

Дисципліна НМУ 2017р,

%

НМУ 2018р,

%

порівняння

показника

НМУ

2017 та 2018 р.р.

порівняння

нац. показника

2017 та 2018р.р.

Загальний 73.4 75.0 ↑ на 1.6% ↓ на 0.2%
Біологія 78.4 80.4 ↑ на 2.0% ↑ на 1.4%
Норм. анатомія 68.8 67.8 ↓ на 1.0% ↓ на 4.0%
Гістологія 71.3 66.9 ↓ на 4.4% ↓ на 7.9%
Норм. фізіологія 72.6 78.7 ↑ на 6.1% ↑ на 4.1%
Біохімія 64.3 70.8 ↑ на 6.5% ↑ на 3.6%
Пат. фізіологія 77.1 72.5 ↓ на 4.6% ↓ на 5.6%
Пат. анатомія 80.2 82.0 ↑ на 0.2% ↓ на 0.5%
Мікробіологія 61.8 69.6 ↑ на 7.8% ↑ на 7.2%
Фармакологія 83.3 81.0 ↓ на 2.3% ↓ на 3.0%

Як видно з табл. 9, в цілому результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. ЗЛП» студентами НМУ імені О.О. Богомольця повністю корелюють з національним показником. Також потрібно зауважити, що показник складання НМУ імені О.О. Богомольця за всіма субтестами вищий за національний показник [12].

Розглянемо результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» студентами-громадянами України медичних №1, 2, 3, 4 факультетів, медико-психологічного факультету та факультету підготовки лікарів збройних сил України (ФПЛЗСУ) НМУ імені О.О. Богомольця, показані у табл. 10.

Таблиця 10. Порівняння показника складання студентів-громадян України медичних факультетів № 1, 2, 3, 4, медико-психологічного та ФПЛЗСУ, які складали ЛІІ «Крок 1. ЗЛП».

п/п

Факультет Кількість студ. Тест

(%)

Субтести (%)
Біологія Норм.

анатомія

Гістологія Норм.

фізіологія

Біохімія Пат.

фізіологія

Пат.

анатомія

Мікробіологія Фармакологія
1 Нац.

показн.

7805 71.1 77.7 62.4 62.9 73.7 67.6 67.9 75.8 71.8 76.8
2 НМУ 1003 75.0 80.4 67.8 66.9 78.7 70.8 72.5 82.0 69.6 81.0
3 Мед.№1 307 76.9 82.0 71.4 69.8 80.3 72.4 74.6 83.8 71.3 82.0
4 Мед.№2 310 77.4 83.3 70.8 69.0 81.4 74.0 75.2 84.3 70.9 82.0
5 Мед.№3 172 73.5 78.9 64.7 64.4 77.9 70.0 70.3 80.1 69.4 79.6
6 Мед.№4 149 71.2 77.3 63.2 62.5 74.0 65.7 67.7 78.5 67.2 80.4
7 ФПЛЗСУ 36 69.5 74.3 58.5 62.8 73.7 64.2 68.7 76.6 62.9 77.3
8 Мед-псих. 29 65.0 63.5 49.9 57.8 68.3 60.3 65.5 73.6 59.4 76.6

Як видно з табл. 6, студенти-громадяни України медичних №1-4 факультетів НМУ імені О.О. Богомольця склали ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» вище рівня Національного показника України, а медико-психологічний факультет та та ФПЛСУ – нижче рівня Національного показника. Загальний показник складання НМУ імені О.О. Богомольця вище Національного показника на 3.9%. Якщо ж розглянути результати складання іспиту між медичними факультетами імені О.О. Богомольця, то з таблиці 6 видно, що медичний факультет №2 має найвищі результати за всіма субтестами, йому майже не поступається медичний факультет №1. Медичні факультети №3 та №4 мають результати, які повністю відповідають показнику складання, встановленому МОЗ України як абсолютний критерій «склав/не склав» – 60,5% правильних відповідей.

ФПЛЗСУ не склав таку дисципліну, як «Нормальна анатомія»: 58.5%. Менш успішним в 2018 році виявився медико-психологічний факультет: результат складання склав 65.0%, який покращився на 2.7% в порівнянні з 2017 роком (62.3%). Медико-психологічний факультет не склав такі дисципліни, як «нормальна анатомія» (показник складання нижче встановленого критерію «склав/не склав» на 10.6%), «гістологія» (показник складання нижче встановленого критерію «склав/не склав» на 2.7%), «мікробіологія» (показник складання нижче встановленого критерію «склав/не склав» на 1.1%), «біохімія» (показник складання нижче встановленого критерію «склав/не склав» на 0.2%).

ВИСНОВКИ

В проведеному досліджені проаналізовано результати складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» у 2018 році студентами-громадянами України вищих навчальних закладів України.

1. Проаналізовано успішність складання іспиту студентами НМУ імені О.О. Богомольця за останні три роки.

2. Досліджено зміни національних показників складання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» за субтестами за останні три роки, аналіз результатів наведено у вигляді аналітичних таблиць.

3. Проаналізовано успішність складання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» за субтестами студентів НМУ імені О.О. Богомольця у 2017 і 2016 роках.

4. Проаналізовано рівень успішності складання ЛІІ «Крок 1» у 2018 році за субтестами студентами різних спеціальностей і різних факультетів НМУ імені О.О. Богомольця, аналіз результатів наведено у вигляді аналітичних таблиць.

Успішне складання ЛІІ «Крок» передбачає: а) створення системи медичної освіти нового покоління відповідно до вимог часу, що забезпечує повноту реалізації функції якісної медичної освіти, випереджаючого загального розвитку людини, що перетворюється на провідний механізм відтворення суспільного інтелекту, науки і культури.

б) підвищення якості результатів навчання студентів-медиків, а також формування конкурентоспроможності української медичної освіти за рахунок забезпечення фундаментальності і практичної спрямованості освітньо-професійних програм.

в) створення збалансованої законодавчої бази системи медичної освіти, що регулює та забезпечує ефективність реалізації стратегічних напрямів розвитку медичної освіти в Україні, результативне функціонування усіх її підсистем.

г) створення позитивних зразків та поширення досвіду успішного реформування медичної освіти, забезпечення необхідних науково-методичних, організаційних та матеріально-технічних умов.

д) визначеність та унормування змісту всіх підсистем освіти, що забезпечують усталену систему знань і компетентностей, потужну професійно кваліфіковану кадрову базу для економічного зростання держави, конкурентоспроможність вітчизняних працівників на зовнішньому ринку праці.

Результати складання ЛІІ «Крок-1» студентами Національного медичного університету повністю корелюють з середніми показниками складання по країні за останні роки. Тому підвищення рівня знань можливе лише за умови скоординованої роботи педагогічного колективу і самостійної роботи студентів як під час вивчення дисциплін, що входять до складу ЛІІ «Крок-1», так і в період підготовки до цього екзамену.

ЛІТЕРАТУРА:

1. З підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» і «Крок 2» як галузевого моніторингу якості вищої медичної освіти відповідно до Європейських вимог [Текст]: мет. реком. / ред. В.Ф.Москаленкo. – К., 2013. – 16 с.

2. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова– К. : Таксон, 2014. – 144 с. – Бібліогр.: с. 130-143.

3. Пальчевський С.С. Педагогіка. [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / — Друге вид. — К. : Каравела, 2008. — 496 с. — Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 966-8019-74-1

4. Case S.M., Swanson D.B. Constructing written test questionsfor the basic and clinical sciences. Philadelphia, PA: National Board of medical Examiners,- 2002 – 180 P.

5. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

6. Стеченко О.В. Євроінтеграційні зміни у вищій медичній та фармацевтичній освіті: найближчі перспективи [Текст] / О.В. Стеченко // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – 2015. – № 1/33. – С. 202–211.

7. Сельський П.Р. Обґрунтування застосування ROC-аналізу показників успішності з фундаментальних медичних дисциплін в якості маркерів визначення груп ризику при складанні ліцензійного інтегрованого іспиту для підвищення якості підготовки лікарів / П.Р.Сельський// Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 2. – С. 121–124.

8. Jonson T.R.. Use of the NBME comprehensive basic science examination as a progress test in the preclerkship curriculum of a new medical school // T.R. Jonson, M.K. Khalil, R.D. Peppler, D.D. Davey, J.D. Kibble/ Adv. Physiol. Educ. – 2014. – vol. 38. – pp. 315-320. DOI:10.1152/advan.00047.2014.

9. Donnon T. The predictive validity of the MCAT for medical school performance and medical board licensing examinations: a meta-analysis of the published research // T. Donnon, E.O. Paolicci, C. Violato /Academic Medicine. – 2007. – vol. 82 (1). – pp. 100- 106.

10. Гайова Л. В. Аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» студентами медичного № 2 факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / Л. В. Гайова, Н. Ю. Літвінова, Н. В. Оберніхіна, О. І. Кефелі-Яновська // Наукові записки (Педагогічні науки). – 2015. – № 128. – С. 24-35.

11. Гайова Л. В. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / Л. В. Гайова, Н. В. Оберніхіна. // Наукові записки (Педагогічні науки). – 2016. – № 131. – С. 67–80.

12. Оберніхіна Н. В. Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця як індикатор контролю якості освіти / Н. В. Оберніхіна, Л. В. Яніцька, Т. С. Санжур, Т. П. Прадій. // «ScienceRise: Pedagogical Education» – 2018. – № 4(24). – С. 9–15. DOI:10.15587/2519-4984.2018.130216

13. Стеченко О.В. Оптимізація організації навчального процесу на кафедрах університету як важлива складова внутрішньовузівської системи управляння якістю [Текст] / О. В. Стеченко, Л. І. Остапюк // Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – Т. 15, № 2 (56). – С. 108–111.

14. Гайова Л. В. Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія» у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця як індикатор контролю якості освіти: міждисциплінарна інтеграція. моніторинговий аспект / Л. В. Гайова, Л. В. Яніцька, Н. В. Оберніхіна, Т. С. Санжур. // «ScienceRise: Pedagogical Education» – 2017. – № 7(15). – С. 15–18. DOI:10.15587/2519-4984.2017.107335

15. Олійник І.Ю. Використання сучасних інформаційних технологій для самопідготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-1. Стоматологія» [Текст] / І.Ю. Олійник // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2012. – Т. 11, № 2. – С. 126–129.

16. Кузняк Н.Б. Система дистанційного навчання як ефективна складова підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3.Стоматологія» / Н.Б. Кузняк, А.В. Бамбуляк, В.А. Гончаренко, Р.Р. Дмитренко // Молодий вчений. – 2014. – №7 (10). – С. 119–120.

17. Аналітична довідка з центру тестування:// інтернет-ресурс: https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/dokumenty-i-materialy/analitychni-dovidky

REFERENCES

1. Z pidhotovky do litsenziynykh intehrovanykh ispytiv «Krok 1» i «Krok 2» yak haluzevoho monitorynhu yakosti vyshchoyi medychnoyi osvity vidpovidno do Yevropeysʹkykh vymoh [Tekst]: met. rekom. / red. V.F.Moskalenko. – K., 2013. – 16 s.

2. Monitorynh intehratsiyi ukrayinsʹkoyi systemy vyshchoyi osvity v Yevropeysʹkyy prostir vyshchoyi osvity ta naukovoho doslidzhennya: monitorynh. doslidzh. : analit. zvit / Mizhnarod. blahod. Fond «Mizhnarod. Fond doslidzh. osvit. polityky» ; za zah. red. T.V. Finikova, O.I. Sharova– K. : Takson, 2014. – 144 s. – Bibliohr.: s. 130-143.

3. Palʹchevsʹkyy S.S. Pedahohika. [Tekst]: navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl. / — Druhe vyd. — K. : Karavela, 2008. — 496 s. — Bibliohr. v kintsi hl. – ISBN 966-8019-74-1

4. Case S.M., Swanson D.B. Constructing written test questionsfor the basic and clinical sciences. Philadelphia, PA: National Board of medical Examiners,- 2002 – 180 P.

5. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

6. Stechenko O.V. Yevrointehratsiyni zminy u vyshchiy medychniy ta farmatsevtychniy osviti: nayblyzhchi perspektyvy [Tekst] / O.V. Stechenko // Lyudynoznavchi studiyi. Seriya «Pedahohika». – 2015. – № 1/33. – S. 202–211.

7. Selʹsʹkyy P.R. Obgruntuvannya zastosuvannya ROC-analizu pokaznykiv uspishnosti z fundamentalʹnykh medychnykh dystsyplin v yakosti markeriv vyznachennya hrup ryzyku pry skladanni litsenziynoho intehrovanoho ispytu dlya pidvyshchennya yakosti pidhotovky likariv / P.R.Selʹsʹkyy// Visnyk naukovykh doslidzhenʹ. – 2015. – № 2. – S. 121–124.

8. Jonson T.R.. Use of the NBME comprehensive basic science examination as a progress test in the preclerkship curriculum of a new medical school // T.R. Jonson, M.K. Khalil, R.D. Peppler, D.D. Davey, J.D. Kibble/ Adv. Physiol. Educ. – 2014. – vol. 38. – pp. 315-320. DOI:10.1152/advan.00047.2014.

9. Donnon T. The predictive validity of the MCAT for medical school performance and medical board licensing examinations: a meta-analysis of the published research // T. Donnon, E.O. Paolicci, C. Violato /Academic Medicine. – 2007. – vol. 82 (1). – pp. 100- 106.

10. Gayova L. V. Analiz rezulʹtativ skladannya litsenziynoho intehrovanoho ispytu «Krok 1. Zahalʹna likarsʹka pidhotovka» studentamy medychnoho № 2 fakulʹtetu Natsionalʹnoho medychnoho universytetu imeni O.O. Bohomolʹtsya / L. V. Gayova, N. YU. Litvinova, N. V. Obernikhina, O. I. Kefeli-Yanovsʹka // Naukovi zapysky (Pedahohichni nauky). – 2015. – № 128. – S. 24-35.

11. Gayova L. V. Rezulʹtaty skladannya litsenziynoho intehrovanoho ispytu «Krok 1. Zahalʹna likarsʹka pidhotovka» Natsionalʹnoho medychnoho universytetu imeni O.O. Bohomolʹtsya / L. V. Hayova, N. V. Obernikhina. // Naukovi zapysky (Pedahohichni nauky). – 2016. – № 131. – S. 67–80.

12. Obernikhina N. V. Litsenziynyy intehrovanyy ispyt «Krok 1. Zahalʹna likarsʹka pidhotovka» u Natsionalʹnomu medychnomu universyteti imeni O. O. Bohomolʹtsya yak indykator kontrolyu yakosti osvity / N. V. Obernikhina, L. V. Yanitsʹka, T. S. Sanzhur, T. P. Pradiy. // «ScienceRise: Pedagogical Education» – 2018. – № 4(24). – S. 9–15. DOI:10.15587/2519-4984.2018.130216

13. Stechenko O.V. Optymizatsiya orhanizatsiyi navchalʹnoho protsesu na kafedrakh universytetu yak vazhlyva skladova vnutrishnʹovuzivsʹkoyi systemy upravlyannya yakistyu [Tekst] / O. V. Stechenko, L. I. Ostapyuk // Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya. – 2016. – T. 15, № 2 (56). – S. 108–111.

14. Gayova L. V. Litsenziynyy intehrovanyy ispyt «Krok 1. Stomatolohiya» u Natsionalʹnomu medychnomu universyteti imeni O. O. Bohomolʹtsya yak indykator kontrolyu yakosti osvity: mizhdystsyplinarna intehratsiya. monitorynhovyy aspekt / L. V. Hayova, L. V. Yanitsʹka, N. V. Obernikhina, T. S. Sanzhur. // «ScienceRise: Pedagogical Education» – 2017. – № 7(15). – S. 15–18. DOI:10.15587/2519-4984.2017.107335

15. Oliynyk I.YU. Vykorystannya suchasnykh informatsiynykh tekhnolohiy dlya samopidhotovky studentiv do litsenziynoho ispytu «Krok-1. Stomatolohiya» [Tekst] / I.YU. Oliynyk // Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. – 2012. – T. 11, № 2. – S. 126–129.

16. Kuznyak N.B. Systema dystantsiynoho navchannya yak efektyvna skladova pidhotovky likariv-interniv do litsenziynoho intehrovanoho ispytu «Krok-3.Stomatolohiya» / N.B. Kuznyak, A.V. Bambulyak, V.A. Honcharenko, R.R. Dmytrenko // Molodyy vchenyy. – 2014. – №7 (10). – S. 119–120.

17. Analitychna dovidka z tsentru testuvannya:// internet-resurs: https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/dokumenty-i-materialy/analitychni-dovidky.