ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ІНІЦІАЦІЇ ЖІНОЧИХ ПЕРСОНАЖІВ У ДИЛОГІЇ Д. ЛЕССІНГ «МААРА І ДАНН»

Список авторов:

Проскуріна Наталія Юріївна Викладач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотация:

Summary: The article is devoted to the study of writer`s creativity, whose name is associated with the flour-
ishing of the twentieth-century feminist movement. However, the literary heritage of Doris Lessing brings into the
picture a much larger range of topics. That’s why literary critics have a reason to talk about Doris Lessing both as
a postmodern writer and as a science fiction writer. The object of the literary analysis are novels “Mara and
Dann”, “The Story of General Dann, Mara`s daughter, Griot and the Snow Dog”, which belong to the late period
of D. Lessing`s creativity. The purpose of the article is to explore the mythological features of initiation complex
embodiment drawing on the example of female characters of the dilogy. The specificity of the material under study
and the nature of the tasks set necessitated the use of a complex of methods: the structural-semantic method,
which made it possible to investigate the features of the embodiment of the initiation concept in novels; The myth-
critical approach is used to determine the mythological elements and the specifics of the imagery system in the
dilogy “Mara and Dann”. The scientific novelty of the research consists in analyzing the complex of the initiation
ritual as a necessary stage of initiation into a new sacred status. An analysis of the mythological aspects of the
writer’s dilogy will deepen the understanding of the specifics of the artistic world D. Lessing, whose work reflects
the neo-mythological tendencies of English literature of the 20th and 21st centuries, and also outlines the vectors
for further study of contemporary Anglo-American writers` works, whose works have neo-mythological features.
As a result of the analysis of the novels of D. Lessing, it is concluded that according to scientists, the initiation
complex is a set of rituals which purpose is a radical change in the status of the initiated person. The initiation
complex is embodied in the novels of D. Lessing on the example of the consecration of the main characters — Mara
and Tamar. Since the mother and daughter are descendants of the royal family, the purpose of the rituals of initia-
tion – as a dedication to fully legitimate members of society, that is, the so-called “initiation of maturity”, and
getting the mystical status of a leader. The monomyth of the search for spiritual selfhood is embodied in the myth-
ological “formula” – solitude-search-initiation-return. Mara, all her life striving for lost sacred knowledge, ulti-
mately refuses to undergo the final stage of initiation – enthronement. After refusing to complete the initiation, the
death awaits the heroine. The mission “falls” on the shoulders of her daughter Tamar. Girl in pursuit of the mother’s
“quest,” is unable to go through her own initiation of maturity, therefore cannot be considered a full-fledged mem-
ber of society.
Анотація: Стаття присвячена вивченню творчості письменниці, чиє ім’я тісно пов’язано з розквітом
феміністичного руху ХХ століття. Однак літературна спадщина Доріс Лессінг охоплює набагато більший
спектр тем, що надало підстав літературним критикам говорити про Доріс Лессінг і як про письменницю-
постмодерніста, і як про письменницю-фантаста. Об’єктом літературознавчого аналізу є романи «Маара і
Данн», «Повість про генерала Дана, дочку Маари, Гріот і Сніжного Пса», які відносяться до пізнього пе-
ріоду творчості Д. Лессінг. Мета статті – дослідити міфологічні риси втілення комплексу ініціації жіночих
персонажів дилогії. Специфіка досліджуваного матеріалу і характер поставлених завдань зумовили необ-
хідність застосування комплексу методів: структурного-семантичного методу, який дозволив дослідити
особливості втілення комплексу ініціації в романах; міфокритичний підхід актуалізовано для визначення
міфологічних елементів і специфіки образної системи в дилогії «Маара і Данн». Наукова новизна дослі-
дження полягає в тому, что здійснено аналіз комплексу ініціації як необхідного етапу посвячення в новий
сакральний статус. Аналіз міфологічних аспектів дилогії письменниці поглибить розуміння специфіки ху-
дожнього світу Д. Лессінг, творчість якої відображає неоміфологічі тенденції англійської літератури ХХ–
ХХІ століть, а також намітить вектори подальшого вивчення творів сучасних англо-американських пись-
менників, у творчості яких простежуються неоміфологіческого риси. В результаті аналізу романів Д.
Лессінг зроблені висновки, що комплекс ініціації згідно з уявленнями вчених являє собою сукупність
обрядів, мета яких – радикальна зміна статусу посвячуваного. Комплекс ініціації втілюється в романах Д.
Лессінг на прикладі посвяти головних героїнь – Маари і Тамар. Оскільки мати і дочка є нащадками коро-
лівської сім’ї, мета ритуалів ініціації – як посвята в повноправні члени суспільства, тобто так звана «ініці-
ація зрілості», так і отримання містичного статусу вождя. Мономіф пошуку духовної самості втілюється в
міфологічній «формулі» – усамітнення-пошук-ініціація-повернення. Маара все життя прагне долучитися

до втрачених сакральних знань, однак врешті-решт відмовляється від проходження фінального етапу іні-
ціації – воцаріння на троні. За відмову від завершення ініціації її чекає смерть і місія «падає» на плечі її
дочки –Тамар. Дівчина в гонитві за «квестом» матері не в силах пройти власну ініціацію зрілості, отже, не
може вважатися повноцінним членом суспільства.

Ключевые слова:

Key words: D. Lessing, neomythologism, initiation, monomyph, novel. Ключові слова: Д. Лессінг, неоміфологізм, ініціація, мономіф, роман. View Fullscreen

Библиография:

Список використаних джерел
1. Абаева Л. Л., Андросов В. П., Бакаева Э. П.
и др. Буддизм: Словарь / Под
общ. ред. Н. Л. Жуковской, А. Н. Игнатовича, В. И
. Корнева. — М.: Республика, 1992. — 288 с.
2. Геннеп ван А., Обряды перехода. Система-
тическое изучение обрядов / Арнольд ван Геннеп
Пер. с франц. — М.: Издательская фирма «Восточ-
ная литература» РАН, 1999. — 198 с.

3. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой /
Дж. Кэмпбелл. — М. : Ваклер, Рефл — бук, АСТ,
1997. — 230 с.
4. Лессинг Д. Маара и Данн: [роман] / Д. Лес-
синг ; [пер. с англ. Ю. Балаяна]. — СПб.: Ам-
фора. ТИД Амфора, 2008. — 463 с.
5. Лессинг Д. Повесть о генерале Данне, до-
чери Маары, Гриоте и снежном псе: [роман] /
Д. Лессинг ; [пер. с англ. Е. Копосовой]. — СПб.:
Амфора. ТИД Амфора, 2008. — 287 с.
6. Рыбакин А. И. Словарь английских личных
имен: 4000 имен / А. И. Рыбакин. — 3 — е изд.,
испр. — М.: Астрель: АСТ , 2000. — 222 с.
7. Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде: [пер.
с фр. В. Большаков]. — М.: Инвест — ППП, 1996.
— 240 с.
8. Элиаде М. Религии Австралии /
М. Элиаде [пер. с англ. Л. А. Степанянц ; науч. ред.
О. Ю. Громовой] — СпБ: Университетская книга,
1998. — 318 с.
9. Olson C. The Different Paths of Buddhism: A
Narrative — Historical Introduction / C. Olson. — New
Brunswick: Rutgers University Press, 2005. — 304 p.
10. Tylor Е. B. The Primitive Culture Researches
into the development of mythology, philosophy, reli-
gion, language, art, and custom in two vol-
umes / E. B. Tylor: // Vol. 2 — London: John Murray,
1913 — 401 р.
11. Webster H. Primitive secret societies; a study
in early politics and religion / Hutton Webster. — N.Y.:
The Macmillan company, 1908. — 227 p.