ВИДИ ОФІЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Список авторов:

Богданевич Т. С. провідний науковий співробітник Національної школи суддів України

Анотация:

Анотація. У статті проаналізовано види офіційного тлумачення Основного Закону в контексті конституційно-правової реформи. Охарактеризовано види офіційного тлумачення, які застосовуються в діяльності Конституційного Суду України. Систематизовано поняття «офіційного тлумачення Конституції України» в контексті внесення змін до Основного Закону після 30.09.2016 року.

Ключевые слова:

Ключові слова: Конституція України, судова реформа, конституціоналізм, інтерпретація, буквальне тлумачення. View Fullscreen

Библиография:

Список літератури:

 

 1. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посібник / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.; за заг. ред. Є. О. Гіди. Київ: ФОП О. С. Ліпкан, 2010. 260 с.
 2. ПілюкС. В. Офіційне тлумачення Конституції та законів як елемент юрисдикції органів конституційної юстиції. Право і безпека. 2012. № 3 (45). С. 60–65.
 3. Загальна теорія держави і права: підручник для студ. юрид. вищ. навч. закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.
 4. ПогорілкоВ. Ф. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика (Нормативні документи та коментарі): монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. 652 с.
 5. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 р. № 2136-VIII. Відомості Верховної Ради України. № 35. Ст. 376.
 6. Конституційне право України: підручник для студ. вищ. навч. закладів / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. Київ: Видавничій Дім «Ін Юре», 2002. 544 с.
 7. Тесленко М. В. Судебный конституционный контроль в Украине: монография. Киев: Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2001. 344 с.
 8. Тодика Ю. М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: монографія. Xарків: Факт, 2003. 328 с.
 9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 10. Федоренко В. Л. Конституційне право України: підручник (До 20-ї річниці Конституції України та 25-ї річниці незалежності України). Київ: Вид-во «Ліра-К», 2016. 616 с.
 11. Майстренко О. О. Роль тлумачень та роз’яснень законодавства. Бюлетень Міністерства юстиції України. № 2. С. 108–111.
 12. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави та права: підручник. 3-тє вид., стереотип. Львів: Новий Світ-2000, 2007. 584 с.
 13. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 336 с.
 14. Теорія держави та права: навч. посібник / Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. Київ: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.
 15. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: навч.-метод. посібник (за кредитно-модульною системою). Київ: Атіка, 2007. 412 с.
 16. Гончаров В. В. Офіційне тлумачення юридичних норм як засіб встановлення і трансформації їх змісту: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2012. 16 с.