ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛАЄНСУ У ПАЦІЄНТІВ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Список авторов:

Яворська Т. П. (Україна) к.мед.н., асистент кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

Анотация:

Матеріали та методи дослідження. На базі Харківської обласної клінічної лікарні – центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф протягом 2016 – 2018 років було обстежено 383 пацієнти з
цереброваскулярною патологією на різних етапах розвитку захворювання. Дослідження комплаєнсу про-
водилося за допомогою опитувальника «Рівень комплаєнтності».
Результати. У континуумі пацієнтів «група ризику – клінічні прояви – після інсульту» відзначається
посилення емоційної комплаєнтності, схильність до зниження соціальної та поведінкової комплаєнтності
з дисоціацією хворих на підгрупи з високими та низькими рівнями прояву в залежності від особистісної
реакції на захворювання та способи подолання стресу.
Висновки. Корекція порушень прихильності до лікування є важливою складовою заходів медико-
психологічної допомоги для пацієнтів з цереброваскулярною патологією для профілактики розвитку
ускладнень та менеджменту хвороби та формування здоров’яцентрованого підходу.

Ключевые слова:

Key words: compliance, cerebrovascular pathology, psychological help. Ключові слова: комплаєнс, церебровасулярна патологія, медико-психологічна допомога. View Fullscreen

Библиография:

Література
1. Мищенко Т. С. Эпидемиология цереб-
роваскулярных заболеваний и организация по-
мощи больным с мозговым инсультом в Украине
// Український вісник психоневрології. 2017. Том
25, випуск 1 (90). С. 22 – 24.
2. Бабак О.Я., Дроздова В. І., Бабець А. А.,
Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. Хвороби си-
стеми кровообігу в Україні як одна з характери-
стик суспільного здоров’я // Український тера-
певтичний журнал. 2017. № 1. С. 4-11.
3. Global and regional burden of stroke dur-
ing 1990-2010: findings from the Global Burden
of Disease Study 2010 / [V. L. Feigin,
М. Н. Forouzanfar, R. Krishnamurthi et al.] // Lan-
cet. 2014. Vol. 383, N 9913. P. 245—254.
4. Стрес і хвороби системи кровообігу:
посібник / за ред.: В. М. Коваленко, В. М. Корна-
цького. Київ: Коломішин В. Ю., 2015. 352 с.
5. Іпатов А.В., ДроздоваІ. В., Ханюкова І.
Я., Мацуга О. М. Інвалідність унаслідок хвороб
системи кровообігу (первинна, прихована, про-
гнозована) //Український терапевтичний журнал.
2013. № 2. С. 47-53.
6. Hamood H., Hamood R., Green M.S., Al-
mog R. Determinants of adherence to evidence-
based therapy after acute myocardial Infarction //
Eur J Prev Cardiol. 2016. Vol. 23(9). P. 975-85.
7. Du L., Cheng Z., Zhang Y., Li Y., Mei D.
The impact of medication adherence on clinical out-
comes of coronary artery disease: A meta-analysis //
Eur J Prev Cardiol. 2017. Vol. 24(9). P. 962-970.
8. Hussain S., Jamal S.Z., Qadir F. Medica-
tion Adherence In Post Myocardial Infarction Pa-
tients // J Ayub Med Coll Abbottabad. 2018. Vol.
30(4). P. 552-557.
9. Пилевина, Ю.В. Психосоматические
особенности и комплаентность у пациентов хро-
нической сердечной недостаточностью [Текст]:
автореферат дисс. … к-та мед. наук / Ю.В. Пиле-
вина – СПб: СПбГУ, 2012.
10. Соколова, Е.Т. Перспективы системной
модели комплайенса // Клиническая психология
в здравоохранении и образовании. 2011 № 2. С.
4–7.
11. Тхостов, А.Ш. Проблема формирования
приверженности лечению при хронических забо-
леваниях // Клиническая психология в здравоох-
ранении и образовании. 2011. № 2. С. 2–3.
12. Кадыров, Р.В., Асриян О. Б., Ковальчук
С. А. Опросник «Уровень комплаентности»: мо-
нография. Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2014. 74
с.