ДИССЕМІНАЦІЯ ПРОГНОЗНИХ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Список авторов:

Лохман Наталя Володимирівна кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та бізнесу, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотация:

Summary: The issues of development of theoretical foundations are considered and the process of dissimulation
of forecast trends of the development of innovative potential of tourist enterprises is specified. Based on the results of
the probability predictive calculations of the development of innovation potential, a progressive scenario, a stable
scenario, and a recessionary scenario are proposed. Synthetic initiatives for the development of innovative potential of
tourist enterprises are determined. The road map of the action plan for implementation of the chain «forecast-
implementation — implementation» of the innovative potential at the tourist enterprise has been developed. It is noted that
the development of innovative potential of the tourist enterprise will ensure its ability to create and implement innovative
projects.
Анотація: Розглянуті питання розвитку теоретичних основ та конкретизовано процес диссемінації прогно-
зних трендів розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств. Основуючись на результатах ймові-
рності прогнозних розрахунків розвитку інноваційного потенціалу запропоновано прогресивний сценарій, ста-
більний сценарій, рецесійний сценарій. Визначено синткретичні ініціативи щодо розвитку інноваційного поте-
нціалу туристичних підприємств. Розроблено дорожню карту плану дій для реалізації ланцюга «прогноз-
реалізація — імплементація» інноваційного потенціалу на туристичному підприємстві. Зазначено, що розвиток
інноваційного потенціалу туристичного підприємства забезпечить його здатність до створення і реалізації інно-
ваційних проектів.

Ключевые слова:

Key words: innovative potential, tourism enterprise, forecast, dissemination, road map, implementation, innovative project Ключові слова: інноваційний потенціал, туристичне підприємство, прогноз, диссемінація, дорожня карта, імплементація, інноваційний проект View Fullscreen

Библиография:

Список літератури:
1. Фірсова С.М. Основні елементи інноваційного
потенціалу / С.М. Фірсова, С.В. Чеботар // Економіч-
ний вісник Донбасу, 2011. — № 3 (25). — С. 202-207
2. Возбранная Т.В. Инновационный потенциал
как элемент стратегического развития предприятия /
Т.В. Возбранная, Л.П. Кириченко // Вестник Бурят-
ского госуниверситета, 2011. — № 2. — С.148-152. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-
potentsial-kak-element-strategicheskogo-razvitiya-
predpriyatiya (дата звернення 5.09.2018).
3. Геєць В. Інноваційні перспективи України: мо-
нографія / В. Геєць, В. Семіноженко. — Харків: Конста-
нта, 2006. — 272 с.
4. 3. Гурочкина В.В. Інноваційний потенціал під-
приємства: сутність та система захисту / В.В. Гуроч-
кина // Економіка: реалії часу, 2015. — №5(21). — С. 51-
57
5. Демченко О. Формування інноваційного поте-
нціалу суб’єктів аграрного виробництва / О. Демченко
// Український журнал прикладної економіки, 2016. —
Т. 1. — № 5. — С. 25-31
6. Завальнюк В.В. Фактори і принципи форму-
вання інноваційного потенціалу підприємств машино-
будування / В.В. Завальнюк // Науковий огляд, 2015. —
Т. 9. — №. 10. — C. 20–28
7. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : пі-
дручник / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД – Універси-
тетська книга, 2010. – 334 с.
8. Миколаїв А. Инновационное развитие и инно-
вационная культура / А. Миколаїв // Наука и наукоз-
навство, 2001. – № 2. – С. 54–64
9. Оленець А.Г. Формування й оцінка інновацій-
ного потенціалу України / А.Г. Оленець // Актуальні
проблеми розвитку економіки регіону, 2008. — Вип. IV.
— Т. 1. — URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_1
/12.pdf (дата звернення 12.11.2018)
10. Якименко О.В. Вплив інноваційного потенці-
алу на розвиток будівельних підприємств / О.В. Яки-
менко // Збірник наукових праць ВНАУ, 2013. — №4
(81). — С. 316-325
11. Грабчук О. Вибір альтернатив інноваційних
стратегій на засадах урахування інноваційного потен-
ціалу підприємств / Грабчук О. // Збірник наукових
праць ЧДТУ, 2013. — Вип. 41. — Ч. 1. — С. 10-16.
12. Дегтярьова І.О. Інструменти інноваційного
розвитку регіону: зарубіжний та вітчизняний досвід
застосування / І.О. Дегтярьова // Державне управ-
ління: теорія та практика: електрон. наукове фахове
видання, 2010. — № 1. — URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/Dutp/2010_1/txts/10diovdz.pdf (дата звер-
нення: 17.09.2018).
13. Копішинська К.О. Дорожня карта як інстру-
мент визначення стратегії інноваційного розвитку під-
приємств машинобудування / К.О. Копішинська // Бі-
знесІнформ. — 2014. — № 11. — С. 88-94
14. Маслак О. І. Управління інноваційним потен-
ціалом підприємства в умовах циклічності / О. І. Мас-
лак, О.О. Безручко, М. В. Маслак // Економiка i ор-
ганiзацiя управлiння, 2014. — № 1 (17) – 2 (18). — С. 166-
173
15. Понятие диссеминации педагогического
опыта. URL: http://consul.apkpro.ru/consul/25-metod-
rabota/52-2-1.html (дата звернення 15.09.2016).
16. Ярмош О.В. Розробка дорожньої карти інно-
ваційного проекту як інструмент стратегічного мене-
джменту / О.В. Ярмош // Вісник Хмельницького наці-
онального університету, 2014. — № 6. — Т. 1. — С. 149-
152