ЩОДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАЖДЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Список авторов:

Рощина Надія Василівна К.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського Черненко Наталя Олександрівна К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотация:

Summary: A view on the problems and perspectives of introducing inflation targeting in Ukraine at the present
stage as well as the correlation of inflation with real indicators of the economy and a set of measures to improve it both
from a monetary and non-monetary point of view was offered. The problems of introducing inflation targeting in the
context of the necessary prerequisites for the introduction of this regime, the existing macroeconomic realities in Ukraine
and the potential consequences of introducing this regime were solved by the authors.
Анотація: У цьому дослідженні запропоновано погляд на проблеми та перспективи запровадження інфля-
ційного таргетування в Україні на сучасному етапі, а також зв’язок інфляції з реальними індикаторами економіки
і сукупність заходів щодо її оздоровлення як з монетарної так і не монетарної точки зору. Проблеми впрова-
дження інфляційного таргетування в контексті необхідних передумов до впровадження цього режиму, існуючі
макроекономічні реалії в Україні та потенційні наслідки при введенні даного режиму були вирішені авторами.

Ключевые слова:

Key words: Inflation, inflation targeting, monetary regime. Ключові слова: Інфляція, інфляційне таргетування, монетарний режим. View Fullscreen

Библиография:

Список літератури:
1. Офіційний сайт національного банку України
[Електронний ресурс]. Режим доступа:
http://www.bank.gov.ua
2. Фінансово-монетарні важелі економічного ро-
звитку. Том 2: Механізм грошового та фондового ри-
нків та їх вплив на розвиток економіки України / під.
ред. А. Даниленко. K.: вид. «Фенікс», 2008. – 506 с.
3. Orlowski L. Direct inflation targeting in Central
Europe/L.Orlowski//Pot-soviet geography and Economic.
– 2000. – № 1. – P.134-154.
4. Шаров О. Таргетування інфляції: світовий до-
свід та Українські перспективи/О. Шаров// Вісник
НБУ. – 2003.- №7 . — С.15-17.
5. Сайт. Проект пропозиції до розробки проекту
стратегії монетарної політики Національного банку
України на 2015-2018р. /С.Буковинський, Т.Ун-
ковська, М.Джус// [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступа:
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=10676&menu=119&Itemid=113.
6. Сайт. Як творити грошово-кредитну систему
на базі власної економіки, а не потрапляти в залеж-
ність від чужої валюти /С.Кораблін// [Електронний ре-
сурс].- Режим доступа:
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task
=view&id =10672&menu= 119&Itemid=113.
7. Офіційний сайт Державної фіскальної служби
України [Електронний ресурс]. Режим доступа:
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-
178403.html
8. Даниленко А.І. Фінансово-кредитні методи
державного регулювання економіки / А. І. Даниленко.
– К.: Ін-т економіки НАН України, 2003. — 415 с.
9. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в пе-
ріод кризових явищ на світових фінансових ринках
/О.Дзюблюк/ /Вісник НБУ. – 2009. — №5. – С. 48-51.
10. Mishkin F.S Inflation targeting in Emerging Mar-
ket Countries /F.S. Mishkin// IMF Working paper. – 2000.
– Р. 18-76.
11. Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредит-
ної політики/ О. Кузнецов // Вісник НБУ. – 2001. – №7.
– С. 11-14.
12. Бондар В.С. Норма резервування як інстру-
мент монетарної політик/ В.С. Бондар// Молодіжний
науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки.
– 2015. – No9. – С. 8-20.