ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Західний регіон України займає вигідне геополітичне положення, безпосередньо межуючи з державами-членами Європейського Союзу. Завдяки фінансовій та технічній допомозі з боку сусідніх держав ЄС в західних областях України реалізується низка довгострокових проектів та інших заходів міжнародного значення у сфері розвитку міжрегіонального співробітництва та транскордонного співробітництва. Подальший розвиток міжрегіонального співробітництва та транскордонного співробітництва в тому числі є актуальним та відповідає основним тенденціям розвитку регіональної політики України та безпосередньо відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами міжрегіонального та транскордонного співробітництва почали займатися ще на початку 90-х років співробітники Інституту регіональних досліджень НАН України у м. Львів. Питання активізації міжрегіонального та транскордонного співробітництва регіонів у теоретичному плані вивчалося зарубіжними та вітчизняними науковцями. Питання транскордонної співпраці західних областей України досліджувалось в багатьох працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, проблемам транскордонного співробітництва присвячені роботи П. Бєлєнького, В. Будкіна, М. Долішного, З. Герасимчук, Л. Корольчук, С. Писаренко, П. Луцишина, С. Федонюка, В. Пили, Д. Стеченка, І. Артьомова, І. Журби, А. Лавренчука, І. Студеннікова та ін. Проблемам міжрегіонального співробітництва присвячені роботи Кушніра М.О., Білої С.О., Бабець І.Г., Валюшко І.В., Жаліло Я.А., Мікули Н.А та ін.

Метою статті є визначення перспектив розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України.

Відповідно до зазначеної мети в статті поставлено такі завдання:

 • дослідити нормативно-правове регулювання міжрегіонального співробітництва;
 • дослідити існуючий стан та тенденції міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
 • визначити пріоритети розвитку українсько-польського міжрегіонального співробітництва;
 • визначити основні напрями розвитку міжрегіонального співробітництва західних областей України.

Виклад основного матеріалу. Міжрегіональне співробітництво є потужним інструментом вирішення регіональних проблем. Воно є складовою цілісного, ретельно прорахованого механізму регіонального розвитку, що має стратегію здійснення. Основними завданнями розвитку міжрегіонального співробітництва є:

– розвиток та зміцнення міжрегіональної співпраці;

– забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів шляхом спільної розробки та реалізації відповідних проектів і програм; захист навколишнього середовища;

– розвиток регіональної інфраструктури;

– зменшення міжрегіональної диспропорції між регіонами.

Характерною рисою нової політики Європейського Союзу щодо міжрегіонального співробітництва є участь в ньому не лише суб’єктів прикордонних регіонів, а й будь-яких інших. Тобто, активізується співробітництво між суб’єктами територій різних країн, які не мають спільної ділянки кордону з ЄС. Наприклад, міжнародне співробітництво Поморського воєводства (Польща) здійснюється в трьох напрямах: територія Балтійського моря, регіони Західної Європи, регіони Східної Європи. Зокрема, цей напрям передбачає співробітництво з Одеською областю України та Московською областю Росії у сфері мореплавства з урахуванням інтенсивного використання морських шляхів.

Транскордонне співробітництво, як елемент державної політики, сьогодні займає важливе місце в системі пріоритетів як соціально-економічного розвитку, так і європейської інтеграції України. Крім того, воно дозволяє пом’якшити негативні сторони розвитку регіонів, перебороти їх периферійний статус у державі, поліпшити умови життя населення

Прагматичною суттю транскордонного співробітництва є максимальне задіяння зовнішнього фактора для всебічного соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, з метою запобігання загрози перетворення їх у відсталі периферійні провінції своїх держав. Таким шляхом здійснюється і вирівнювання рівнів регіонального розвитку прикордонних та внутрішніх територій країн.

Розширення контактів та співробітництва на міжрегіональному та/або транскордонному рівнях із сусідніми державами новими членами ЄС – шляхом використання можливостей та викликів, що виникають у зв’язку з розширенням ЄС, передбачає і спеціальний пункт «Транскордонне та регіональне співробітництво» Плану дій Україна – ЄС від 20 лютого 2005 року. Для реалізації цієї мети обидві сторони вважають необхідним: «Забезпечити підтримку регіонів та участь у підготовці та впровадженні «Програм сусідства» за участю України; забезпечити розвиток та впровадження діючого законодавства щодо транскордонного та регіонального співробітництва; підвищити ефективність проектів та программ у сфері транскордонного та регіонального співробітництва через забезпечення активної підтримки та залучення місцевих та регіональних рівнів».

Відносини міжрегіонального, транскордонного співробітництва залишаються специфічною сферою міжнародних стосунків, позаяк мають погоджену на багато – і двохсторонньому міждержавному рівні окрему міжнародно-правову базу, правосуб’єктність і більш-менш самостійно функціонуючу систему зв’язків.

Першочерговим завданням для України в сфері міжнародних відносин міжрегіонального транскордонного співробітництва на сучасному етапі є вдосконалення і суттєве підвищення ефективності співпраці з центральноєвропейськими країнами – новими членами ЄС. Це визначається на основі офіційно проголошеної в якості основної стратегічної мети української зовнішньої політики – інтеграції України до Євросоюзу.

Міжрегіональне, транскордонне співробітництво в нових умовах здатне перетворитися в дієвий практичний чинник реалізації євроінтеграційних планів України. Стратегічний підхід і програмно-цільові методи в умовах безпосереднього сусідства України з Європейським Союзом створюють передумови для інтенсивного провадження в практику транскордонних відносин прогресивних та ефективних моделей співробітництва. [1]

Формування регіональної політики в Україні за європейськими стандартами потребує, насамперед, створення відповідної нормативно-правової бази. Приєднання до європейських законодавчих актів розширює правове поле міжрегіонального (транскордонного) співробітництва, дає можливість передбачити нормами законодавства України встановлення відповідальності регіональних органів влади за спільно прийняті рішення, здійснення контролю за виконанням заходів, що випливають із укладених сторонами угод про транскордонне співробітництво, а також розповсюджує правові норми Європейської конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або владою на міжтериторіальне співробітництво. Водночас у практиці застосування європейських документів не завжди однозначно трактуються окремі положення. У вже згадуваній Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, яка складається з понад тисячі сторінок, існують посилання на численні регламенти ЄС, що повинні бути імплементовані в законодавство України. Протягом наступних 10 років після запровадження зони вільної торгівлі, Україна здійснюватиме поглиблену інтеграцію економіки до внутрішнього ринку ЄС, що передбачає значну лібералізацію торгівлі товарами, послугами, руху капіталу, а також комплексну гармонізацію правил ведення бізнесу з нормами ЄС. Згідно з очікуваннями бізнесу, шляхом лібералізації тарифів і наближення законодавства до європейських вимог Україна зможе скористатися новими торговими можливостями на ринку ЄС і привести у відповідність ключові галузі української економіки до європейських стандартів. Зниження тарифів буде і надалі сприяти тому, що українські експортери щороку зможуть заощадити значні кошти, оскільки нульова ставка ввізного мита буде застосовуватися до майже 80% української сільгосппродукції. Упровадження стандартів ЄС та технічних регламентів, зробить українські товари більш конкурентоспроможними не тільки на європейському ринку, а й в усьому світі [2].

Ще одним важливим аспектом на шляху до вдосконалення міжрегіональної співпраці є активізація та розвиток Європейської політики сусідства (далі ЄПС), яка поширюється на територію України з 2004 р. і надає можливість формувати відносини з ЄС на привілейованих засадах. Насамперед, це стосується залучення фінансової технічної допомоги від ЄС, у тому числі у сфері розвитку транскордонного співробітництва, сприяння прикордонній торгівлі тощо. Однак через наявність низки політичних проблем і відсутність належної системи інформування про потенційні можливості інструментів Європейської політики сусідства та існування непрозорих правил залучення фінансових ресурсів, знижується ефективність використання допомоги в межах відповідних програм [3].

ЄС пропонує країнам-сусідам привілейовані стосунки, побудовані на взаємному прагненні до спільних цінностей (демократія і права людини, правові норми, правильне керування, принципи ринкової економіки та сталий розвиток). ЄПС виходить за рамки існуючих стосунків та пропонує поглибити політичні відносини і економічну інтеграцію. Рівень інтенсивності цих стосунків залежатиме від того, наскільки країни-сусіди поділятимуть ці цінності. Згідно до положень договору ЄПС лишається відокремленою від процесу розширення, і, стосовно країн, що є сусідами держав ЄС, не робить попередніх оцінок щодо майбутнього розвитку їхніх стосунків із ЄС.

Європейська політика сусідства застосовується до найближчих сусідів ЄС на суші або біля морських шляхів. Цими країнами є Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, окуповані палестинські території, Сирія, Туніс та Україна. Незважаючи на те, що Росія також сусідить із ЄС, наші стосунки розвиваються іншим шляхом— за допомогою Стратегічного партнерства, що покриває чотири «спільних простори». [4]

Досвід регіональної співпраці Польщі та України є найбагатшим на даний момент. Республіка Польща була, є і буде ключовим стратегічним партнером для України. На сучасному етапі ми розвиваємо всебічний двосторонній діалог та поглиблюємо співпрацю в перспективних галузях.

Взаємодія України з Польщею є важливою складовою частиною європейських інтеграційних процесів, а її прикордонний та міжрегіональний виміри перетворюються у практичний механізм зазначених процесів. Сьогодні в цьому вимірі створено сприятливі передумови для подальшого зближення двох країн.

За інформацією Посольства України в Республіці Польща розвиток українсько-польського міжрегіонального співробітництва здійснюється у декількох площинах. На рівні центральних органів виконавчої влади двох країн з українського боку це питання координується— Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством закордонних справ, Міністерством інфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі, з польського боку – Міністерством внутрішніх справ, Міністерством регіонального розвитку та Міністерством закордонних справ.

Для вирішення ключових питань українсько-польського міжрегіонального співробітництва на міжурядовому рівні створено інституційний механізм— Українсько-польську Міжурядову Координаційну Раду з питань міжрегіонального співробітництва (далі МКРМС). МКРМС приймає рішення з ключових питань міжрегіонального співробітництва, визначає загальні напрямки і головні принципи його розвитку, надає компетентним органам України і Польщі відповідні пропозиції, розроблює спільні програми діяльності, спрямовані на розвиток міжрегіональної співпраці та в цілому координує міжрегіональне співробітництво на рівні областей України та воєводств Республіки Польща.

Базовим документом українсько-польського міжрегіонального співробітництва є Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво, підписана 24 травня 1993 року. Зазначеним міжнародним договором закріплюються правові засади співпраці органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування України та Республіки Польща, зокрема, в економічній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній сферах.

На сьогодні, Україна має найрозвинутішу мережу міжрегіональної співпраці саме з Республікою Польща. Практично всі області України та воєводства Польщі уклали угоди про міжрегіональне співробітництво. Усі 16 воєводств Польщі мають партнера в Україні на рівні області. Найбільше українських партнерів мають Підкарпатське, Люблінське, Лодзьке, Сілезьке та Мазовецьке воєводства. З українського боку найбільше польських партнерів мають Львівська, Одеська, Івано-Франківська, Вінницька та Волинська області.

Процес укладання двосторонніх угод про партнерство на рівні міст, районів і селищ з боку України та міст, повітів і ґмін з боку Польщі має сталу тенденцію до зростання. На регіональному та місцевому рівнях між Україною та Польщею на сьогодні підписано близько 450 угод про міжрегіональне співробітництво. В рамках існуючих домовленостей органів місцевої влади та самоврядування України та Республіки Польща здійснюється активна співпраця, зокрема, проводяться спільні культурно-мистецькі заходи, реалізуються проекти молодіжних обмінів, проводяться різноманітні стажування, відбуваються конференції, форуми, семінари тощо.

Важливими осередками інтенсифікації та розвитку українсько-польського міжрегіонального та транскордонного співробітництва виступають єврорегіони «Карпатський» та «Буг», які діють в українсько-польському прикордонні. Єврорегіон «Карпатський» функціонує на основі Декларації про співпрацю спільнот, які мешкають на території Карпатського регіону, а також на основі статуту Міжрегіональної Асоціації «Карпатський єврорегіон», що були підписані 14 лютого 1993 р. в м.Дебрецені (Угорщина) міністрами закордонних справ України, Польщі та Угорщини. Діяльність єврорегіону «Буг» регулюється Угодою про створення Транскордонного Об’єднання «Єврорегіон Буг», підписаною 29 вересня 1995 р. в м.Луцьк між Волинською областю та колишніми Холмським, Люблінським, Тарнобжезьким і Замостським воєводствами Республіки Польща (до зміни адміністративного поділу цієї країни в 1999 році).

Важливим аспектом розвитку українсько-польського міжрегіонального та транскордонного співробітництва є залучення в рамках реалізації окремих проектів фінансових коштів ЄС. У цьому контексті необхідно виділити Програму транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» ЄІСП на 2007-2013 рр. та 2014-2020 рр., яка є ефективним інструментом для використання коштів ЄС органами місцевої влади та самоврядування, а також неурядовими організаціями обох держав для реалізації проектів у сфері міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

Перспективними напрямами співпраці регіонів України та Польщі є взаємодія в рамках міжнародних організацій та інституцій, зокрема, Конгресі місцевих та регіональних влад Європи, Вишеградської групи, Веймарського трикутника, ЦЄІ, а також ОЧЕС і ГУАМ. [5]

Отже, міжрегіональне співробітництво є важливою складовою стратегічного партнерства України та Республіки Польща, ефективним засобом європейської інтеграції України, а також практичним механізмом впровадження європейських стандартів на регіональному та місцевому рівнях. Стратегія розвитку українсько-польських відносин має охопити важливі напрями міжнародного співробітництва, а головне ті, які будуть сприяти їх максимальному зближенню між собою та з Європейським Союзом і дадуть їй змогу стати органічним складником європейської спільноти.

З метою розвитку міжрегіонального українсько-польського співробітництва необхідно: визначити пріоритетні напрями активізації українсько-польської співпраці, яка покликана сприяти поширенню в Україні європейського досвіду господарювання; удосконалити інституційне забезпечення та інфраструктуру міжрегіонального співробітництва; змінити організаційні повноваження місцевих органів влади у сфері міжнародного та транскордонного співробітництва.

Для активізації транскордонного та міжрегіонального співробітництва в Україні, крім прийняття та виконання відповідної Державної програми на 2016-2020 роки, необхідне прийняття Парламентом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва» (№ 4775 від 03.06.2016), яким вносяться зміни до ключових законів («Про транскордонне співробітництво», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про ратифікацію Протоколу № 3).

Також Уряд планує провести ряд консультацій з Європейською комісією щодо збільшення обсягів фінансової допомоги та розширення джерел фінансування з боку ЄС, активізувати співпрацю з транскордонного співробітництва України з державами-сусідами.

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна зробити такі висновки наведені в таблиці (табл.1)

Таблиця 1

Пріоритети Державної програми транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр.

Сприяння економічному та соціальному розвитку прикордонних регіонів України Збереження історико-культурної спадщини
Розвиток туристичного потенціалу
Реставрація та розвиток інфраструктури історико-етнографічної зони «Прикарпаття»
Підвищення стандартів та якості життя, добробуту та забезпечення безпеки життя та охорони навколишнього середовища Створення системи захисту від надзвичайних природних явищ
Впровадження інноваційних методів лікування та зниження рівня захворюваності на туберкульоз у прикордонних регіонах
Покращення якості вод водозабірного басейну транскордонних рік та впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів
Сприяння створенню кращих умов та інструментів для забезпечення мобільності людей, товарів та капіталу Розбудова інфраструктури автомобільних пунктів пропуску у шести регіонах
Розвиток ІТ-інфраструктури українських митної та прикордонної служби
Завпровадження вагового контролю автотранспортних засобів та будівництво пунктів відстою транспорту

Джерело: розроблено автором на основі [6]

Пріоритетами державної регіональної політики є, зокрема стимулювання й підтримка місцевих ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя людей; зменшення територіальної диференціації за індексом регіонального людського розвитку; формування конкурентоспроможності регіонів шляхом розроблення та реалізації програм і проектів підвищення конкурентоспроможності територій; поліпшення матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів, сприяння здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування. [6]

Реалізація державної регіональної політики здійснюється на основі системи взаємопов’язаних документів, що ґрунтуються на Стратегії розвитку України, Генеральній схемі планування території України, схемах планування територій на регіональному та місцевому рівні. Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на період 7 років та затверджується Кабінетом міністрів. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, у порядку, встановленому Кабміном. Після закінчення періоду дії Державної стратегії регіонального розвитку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, готує підсумковий звіт про її виконання.

Фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку може здійснюватися на умовах інвестування, за умови надання гарантій, на безповоротній основі у вигляді грантів. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. [7]

Удосконалення організаційної структури та розподілу повноважень між управлінськими структурами регіону. У країнах – членах ЄС, що межують з Україною, наприклад в Польщі, створено спеціальні відділи, на які покладено функції роботи у напрямку транскордонного співробітництва: налагодження співпраці з органами влади прикордонних регіонів сусідніх держав, написання та реалізація транскордонних проектів, проведення зустрічей, виставок та ін. Дані управлінські ланки діють на базі та під керівництвом регіональних органів влади цих країн.

В Україні ж у переважній більшості є відсутніми такі структури у регіональних, районних, міських, селищних чи сільських органах влади. Неспівмірними є також повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що беруть участь у транскордонному співробітництві. Подальше вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування у діяльності транскордонного та міжрегіонального співробітництва може відбуватись за допомогою:

а) збільшення повноваження місцевих органів влади та місцевого самоврядування;

б) включення відповідних доповнень у проект закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (щодо питань організації, повноважень та порядку діяльності місцевих державних адміністрацій);

в) посилення економічної спрямованості співробітництва в рамках європейського прикордонного співробітництва, зокрема в сфері зовнішньої торгівлі, стимулювання розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів та їх участі у єврорегіональних об’єднаннях, особливо в напрямі посилення виробничо-технічної кооперації;

г) посилення інформаційної підтримки транскордонних програм із метою підвищення ефективності реалізації транскордонних проектів шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах обласних, районних державних адміністрацій, міських рад переліку та умов відповідних програм технічної допомоги ЄС, а також власних регіональних стратегій розвитку транскордонного співробітництва та поширення інформації через мережу дипломатичних і консульських установ України в країнах-сусідах про проекти в рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства з метою пошуку партнерів; [8]

д) підвищення якості освіти та рівня забезпеченості органів місцевого самоврядування спеціалістами у сфері транскордонного співробітництва, залучення коштів міжнародної технічної допомоги зі знанням іноземних мов;

е) розроблення і запровадження ефективної і прозорої системи проектного менеджменту, моніторингу та оцінки реалізованих проектів шляхом залучення до співпраці з органами влади провідних наукових установ та громадських організацій, які формують громадську думку, сприяють поширенню євроінтеграційних ідей серед населення та відіграють важливу роль у розвитку транскордонного співробітництва;

є) систему заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю у прикордонних районах та нелегальним переміщенням людей за допомогою спільного патрулювання території, а також систему заходів, спрямованих на забезпечення ефективного обміну інформацією між працівниками правоохоронних органів;

ж) активізацію транскордонного співробітництва на регіональному рівні через збільшення кількості комунікативних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, громадських слухань, обговорень, дискусій тощо) за участю представників влади, бізнесу і громадськості, зокрема наукової. [9]

Реалізація спільних зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування прикордонних областей у подальшій розбудові рівноправного взаємовигідного транскордонного співробітництва сприятиме розвитку прикордонної інфраструктури, зміцненню міжнародного авторитету України, соціально-економічному розвитку української держави та її регіонів.

Аналізуючи стан міжрегіонального співробітництва можна констатувати переважний зв’язок за допомогою торгівельно-економічних відносин та має короткострокові форми дії.

Основним у розвитку та дослідженні перспектив міжрегіонального та транскордонного співробітництва має стати:

— визначення пріоритетів і домінант у розвитку міжрегіонального співробітництва;

— використання нових та інноваційних підходів та форм.

Загальні напрями модернізації інфраструктури міжрегіонального співробітництва мають стати інноваційними підходами у таких напрямах як: нормативно-правова, організаційна, інформаційна, кадрова та фінансова.

В результаті дослідження виявлено, що на законодавчому рівні не вирішено остаточно питання державної підтримки міжрегіонального співробітництва, нормативно не визначені функції, права та обов’язки суб’єктів міжрегіонального співробітництва; вимоги до методики розробки проектів і програм співробітництва. Дієвим вирішенням даної проблеми уявляється укладення угод про співробітництво у різних сферах між самими регіонами України.

З метою визначення найбільш сприятливих організаційних форм міжрегіонального (транскордонного) співробітництва розроблено процедуру обґрунтування вибору форм міжрегіонального (транскордонного) співробітництва. Обґрунтовано, що перспективною організаційно-правовою формою співпраці, яка відкриває нові можливості для розширення міжрегіонального співробітництва, є кластерне об’єднання підприємств (група підприємств) – договірне об’єднання двох та більше фізичних чи юридичних осіб з метою сприяння або розвитку економічної діяльності його членів та/або отримання прибутку кожним з них/групою. До Податкового кодексу України запропоновано відповідні зміни, в яких визначено ознаки таких формальних утворень, враховуючи можливості їх широкої співпраці з громадськими організаціями.

Модернізація інформаційної інфраструктури міжрегіонального (транскордонного) співробітництва, на думку авторів, полягає у створенні міжрегіонального інформаційного осередку при агенціях регіонального розвитку, який є багаторівневою автоматизованою інформаційно-пошуковою експертною системою проблемно-орієнтованих баз даних і інформаційних фондів (ресурсів). Головними функціями інформаційного осередку є: об’єднання і використання регіональних інформаційних ресурсів, інформаційних ресурсів суб’єктів міжрегіональної співпраці; експертний, інформаційно-аналітичний, маркетинговий і консультаційний супровід господарської діяльності суб’єктів міжрегіональної співпраці; сумісні узгоджені дії з надання інформаційних послуг; вільний доступ суб’єктів міжрегіональної співпраці до інформаційних ресурсів осередку; забезпечення конфіденційності інформації. Комплекс послуг Міжрегіонального інформаційного осередку охоплює три основні групи: інформаційні й аналітичні послуги (збирання, накопичення, обробка даних про виробників та основних споживачів товарів і послуг, утримувачів матеріальних і фінансових ресурсів; оперативне надання замовникові необхідної інформації); мережеві послуги (підбір інформації з бази даних по запитах); додаткові послуги (передача і прийом факсимільних повідомлень, надання мережевих ресурсів для обміну інформацією, проведення електронних або поштових опитів). [10]

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Таким чином, налагодження та подальша активізація міжрегіонального та транскордонного співробітництва як основної складової регіональної політики України та західних областей в тому числі, на практиці потребує:

 • створення відповідної нормативно-правової бази, що не суперечить нормам законодавства Європейського Союзу;
 • необхідність створення та законодавчого обґрунтування міжрегіональних систем, таких як міжрегіональних та транскордонних кластерів та кластерних об’єднань підприємств;
 • створення дійових інститутів регулювання та координації міжрегіонального та транскордонного співробітництва має відбуватись не тільки на державному рівні та рівні органів місцевого самоврядування, а й на рівні громадських об’єднань. Активність громадян має підігріватись та спрямовуватись на ефективні дії шляхом проведення форумів, круглих столів, а також багаторівневого діалогу між центральними, місцевими органами влади, бізнес-структурами та громадськими організаціями;
 • моніторинг та постійне налагодження зв’язків поміж суб’єктами міжрегіонального співробітництва відбуватиметься лише за достатнього інформаційного забезпечення, що має стати основним джерелом для статистичних аналізів та створення інвестиційної привабливості відповідних регіонів. Отже, існує безпосередня потреба в створенні загальнодержавного інформаційного ресурсу, наприклад веб-сайту, з міжрегіонального співробітництва, що міститиме не тільки інформацію пізнавального, а й статистичного аналізу та даних;
 • налагодження внутрішніх соціально-культурних контактів та обмін досвідом у різних сферах діяльності.

Те саме стосується і стану транскордонного співробітництва за однією лише різницею співробітництва по кордону. На базі роботи Єврорегіонів створити структуру для розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва для органів місцевого самоврядування. За умови децентралізації це є провідною тенденцією. Необхідно розробити Кабінетом Міністрів України «Програму розвитку міжрегіонального співробітництва органами місцевого самоврядування», це створить перспективу для співпраці та розвитку на місцях. Також до цієї програми необхідно розробити Типове положення про відділ або сектор з питань міжрегіонального співробітництва. Але передусім необхідно забезпечити нормативно-правове регулювання даною сферою, тобто зареєструвати значення міжрегіонального співробітництва, задля убезпечення від двозначності.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ УЧАСТИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Значение механизмов государственно-частного партнерства для обеспечения защиты окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности все больше возрастает. Это вызвано прежде всего тем, что в последнее время в Украине, как и других странах с переходной экономикой, все более уменьшается роль административных методов правового регулирования экологических отношений и при этом усиливается роль экономических механизмов, повышается ответственность субъектов хозяйствования в сфере соблюдения экологических требований, все больше утверждается частная собственность на природные ресурсы. Следует принимать во внимание множество и иных фактов самого разного характера.

Именно эти обстоятельства и вызывают необходимость совершенствования правового регулирования взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, научного и бизнес-сообщества, других секторов общества, обеспечения объединения их усилий, потенциала, ресурсов и, при этом — разделения ответственности для успешного достижения целей, составляющих общий интерес, и имеющих как публичный, так и частный характер [22, с. 19].

Термин «Публично-частное партнерство» (ПЧП) пришел в систему регулирования правоотношений из англосаксонской правовой системы и является дословным переводом словосочетания «Public-Private-Partnership» (PPP). Тем не менее в российской, а затем и в украинской экономической и правовой реальности, в практике многих других стран получил применение термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП) [24, с. 106].

Как и многие другие авторы [19, с. 64], считаем, что использование термина «государственно-частное партнерство» формально вместо термина «публично-частное партнерство», смешивание их сущности в значительной мере суживает представление об этом институте, перспективы его развития. Ведь в соответствии с международной практикой его сущностью является установление долгосрочных стратегических партнерских отношений в реализации общественно значимых проектов между частным сектором и публичной властью в целом, которая олицетворяется не только государственными органами исполнительной власти, но и органами местного самоуправления.

Специалисты выделяют несколько этапов развития проектного финансирования, которые стали основой государственно-частного партнерства.

Во-первых, механизмы финансирования проектов добычи полезных ископаемых (нефть, газ, уголь и т.п.) впервые были применены в Техасе в 30-х годах XX в. в нефтедобыче, а также при подготовке проектов разработки нефтяных залежей в Северном море в 70-х годах XX в. и проектах, связанных с добычей газа и других полезных ископаемых в Австралии и некоторых других странах.

Во-вторых, финансирование независимых энергетических проектов в секторе энергоснабжения, впервые примененное в США в 1978 p., способствовало развитию комбинированных (совместных) предприятий, известных сегодня как совместная деятельность.

Финансирование общественной инфраструктуры (дороги, транспорт, общественные здания) получило развитие в Великобритании благодаря Инициативе частного финансирования (Private Finance Initiative) в начале 90-х годов XX в.. Сейчас такие проекты известны как классические проекты публично-частного партнерства [15].

Сначала ПЧП базировалось на концессионных договорах, согласно которым пользователь был покупателем услуги, а частный сектор – ее поставщиком. Применение ПЧП все больше сосредоточивалась на предоставлении услуг для социальной инфраструктуры, такой как школы, больницы, тюрьмы. В этом случае правительство, государственный сектор становились покупателем услуги [18, с. 178].

На региональном европейском уровне идея такого партнерства была закреплена в «Зеленой книге о публично-частном партнерстве» 2004 года (Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions — COM (2004) 0327 final [25]), где были определены два возможных варианта партнерства:

 1. ПЧП договорного характера, в рамках которого юридическим лицом государственной формы собственности и/или непосредственными пользователями гарантируется вознаграждение частному лицу за выполненную работу или оказанные услуги в соответствии с директивами ЕС о проведении публичных тендеров.
 2. ПЧП институционального характера, предусматривающее возможность создания нового юридического лица, соучредителями которой выступят государственный и частный партнеры.

При этом, специального законодательства по ПЧП в чистом виде в ЕС до сих пор не существует. Однако, действует ряд нормативно-правовых актов по вопросам, соприкасающимся с ПЧП [21, с. 16-17].

По количеству договоров в сфере ПЧП в Европейском Союзе ведущее место занимают Великобритания, Португалия, Франция, Германия, Испания и Италия. Именно на эти страны приходится примерно 92% заключенных договоров ПЧП [23, с. 302].

Европейская экономическая комиссия ООН, согласно Практическому пособию по вопросам эффективного управления в сфере публично-частного партнерства, под ПЧП понимает партнерство, основывающееся в целях обеспечения финансирования, планирования, создания и эксплуатации объектов и предоставления общественных услуг. Главными особенностями ПЧП являются: а) долгосрочность обеспечения и услуг (иногда более 30 лет); б) распределение рисков между публичным и частным партнерами; в) разнообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых между частными и государственными (муниципальными) структурами [26, с. 1].

При этом там же отмечается, что проекты ПЧП должны вносить вклад в устойчивое развитие и охрану окружающей среды, удовлетворяя текущие потребности общества и в то же время, не сужая возможности будущих поколений также удовлетворять их потребности [26, с. 64].

По определению В. Варнавского, партнерство государства и частного сектора представляет собой стратегический, институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от базовых отраслей промышленности и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до предоставления общественных услуг [16, с. 13].

По мнению И.А. Губанова ПЧП в широком смысле – это система правовых норм, которая образует самостоятельный межотраслевой правовой институт, регулирующий общественные отношения, связанные с взаимодействием государства в лице уполномоченных государственных органов, а также муниципальных органов, с юридическими и физическими лицами с целью достижения общественно важных и полезных целей и решения задач при реализации функций государства [17, с. 14].

В США ПЧП понимается как закрепленное в договорной форме соглашение между государством и частной компанией, позволяющее последней в согласованной форме участвовать в выполнении проектов с привлечением государственной собственности и выполнять функции, традиционно относящиеся к сфере ответственности публичной власти. Такое соглашение обычно предполагает наличие контракта соответствующего правительственного агентства с частной компанией. В общем термин «ПЧП» определяет широкий спектр отношений в диапазоне от более-менее простых контрактов, по которым частная компания принимает на себя определенные риски и соглашается на систему штрафных санкций, до комплексных, технически сложных проектов, включающих строительство, модернизацию, эксплуатацию больших объектов и управление ими [27].

В основе правового регулирования ПЧП в Украине лежит Закон Украины «О государственно-частном партнерстве» [4], по которому государственно-частное партнерство определяется как сотрудничество между государством Украина, Автономной Республикой Крым, территориальными общинами в лице соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления (государственными партнерами) и юридическими лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами-предпринимателями (частными партнерами), которое осуществляется на основе договора в порядке, установленном настоящим Законом и другими законодательными актами, и отвечает признакам государственно-частного партнерства, определенным этим Законом.

К признакам государственно-частного партнерства в соответствии с Законом [4] относятся:

 • предоставление прав управления (пользования, эксплуатации) объектом партнерства или приобретения, создание (строительство, реконструкция, модернизация) объекта государственно-частного партнерства с последующим управлением (пользованием, эксплуатацией), при условии принятия и выполнения частным партнером инвестиционных обязательств в соответствии с договором, заключенным в рамках государственно-частного партнерства;
 • продолжительность отношений (от 5 до 50 лет);
 • передача частному партнеру части рисков в процессе осуществления государственно-частного партнерства;
 • внесение частным партнером инвестиций в объекты партнерства из источников, не запрещенных законодательством.

По нашему мнению, к признакам государственно-частного партнерства, предусмотренных Законом, следует добавить следующие:

 • Взаимовыгодность отношений публичного и частного партнеров;
 • Общественная направленность отношений ПЧП.

Кроме этого, считаем целесообразным заменить признак «передача частному партнеру части рисков в процессе осуществления государственно-частного партнерства» на «справедливое распределение рисков между государственным и частным партнерами».

К основным принципам осуществления государственно-частного партнерства в соответствии с Законом [4] относятся:

 • равенство перед законом государственных и частных партнеров;
 • запрет любой дискриминации прав государственных или частных партнеров;
 • согласование интересов государственных и частных партнеров с целью получения взаимной выгоды;
 • обеспечение более высокой эффективности деятельности, чем при осуществлении такой деятельности государственным партнером без привлечения частного партнера;
 • неизменность в течение всего срока действия договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства, целевого назначения и формы собственности объектов, находящихся в государственной или коммунальной собственности, или принадлежащих Автономной Республике Крым, переданных частному партнеру;
 • признание государственными и частными партнерами прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Украины и определенных условиями договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства;
 • справедливое распределение между государственным и частным партнерами рисков, связанных с исполнением договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства;
 • определение частного партнера на конкурсной основе, кроме случаев, установленных законом.

По нашему мнению, основные принципы осуществления ПЧП, предусмотренные законом, следует дополнить следующими принципами:

 • прозрачности и публичности;
 • законности;
 • устойчивости развития;
 • стабильности;
 • долгосрочности;
 • равноправия и взаимной выгоды;
 • приоритетности общественных интересов;
 • учета специфики конкретной сферы и конкретного географического региона, в которых осуществляется ПЧП.

В Украине в целом сформирована правовая база для развития отдельных форм ГЧП. Она включает Конституцию Украины [1], Гражданский [3] и Хозяйственный кодексы Украины [2], иные законодательные акты, среди которых законы Украины «О государственно-частном партнерстве» [4], «О соглашениях о разделе продукции» [8], «О концессиях» [5], «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог» [6], «Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности» [7].

Кроме законов, отдельные вопросы развития ПЧП регулируются постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины, положениями и приказами центральных органов исполнительной власти, решениями местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В связи с этим, только на общегосударственном уровне насчитывается несколько десятков подзаконных актов, непосредственно регулирующих вопросы ПЧП. В 2011-2012 годах, в частности, было принято ряд нормативных документов касательно методик и процедур, связанных с реализацией ПЧП. Были утверждены: Порядок предоставления частным партнером государственному партнеру информации о выполнении договора, заключенного в рамках ГЧП [12]; Методика выявления рисков, связанных с ГЧП, их оценки и определения формы управления ими [10]; Порядок предоставления государственной поддержки осуществлению ГЧП [11]; Порядок проведения конкурса по определению частного партнера для осуществления ГЧП по объектам государственной, коммунальной собственности и объектов, принадлежащих Автономной Республике Крым [9]; Порядок проведения анализа эффективности осуществления ГЧП [9]; Форма технико-экономического обоснования осуществления ГЧП [13] и Форма подачи предложения об осуществлении ГЧП [14].

Следует отметить, что перспектива совершенствования правового регулирования ПЧП должна связываться с обеспечением действительно партнерства и стабильности в отношениях между участниками таких проектов, признания приоритетных прав инициаторов соответствующих проектов. В нашей же стране, опираясь на положения действующего законодательства в рассматриваемой сфере, существует вероятность того, что субъект хозяйствования, который выступит с инициативой внедрения конкретного проекта ПЧП после проведения тендера не получит право на выполнение им же инициированного проекта, поскольку другой участник тендера предложит более низкую цену или более привлекательные для публичного партнера условия сотрудничества. Такой подход отнюдь не стимулирует частный сектор к инициативам и участию в подобных проектах ПЧП.

Важным аспектом заключения сделок ПЧП является государственная поддержка, которая по своей сути является большим стимулом для того, чтобы частный партнер вступил в подобные отношения с публичным партнером. Среди наиболее распространенных форм государственной поддержки, которые применяются в мире, являются следующие:

 • Прямая бюджетная поддержка (частичное финансирование мероприятий проекта, погашение процентов по кредитам, предоставление на определенных условиях основных средств, земли и т.п.);
 • Налоговые каникулы (отказ от налогов, сборов или их уменьшение на период реализации проекта);
 • Предоставление государственных и местных гарантий;
 • Привлечение государством/органами местного самоуправления кредитов от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для выполнения проектов ПЧП;
 • Гарантии возмещения убытков частного партнера вследствие несоответствия реального спроса запланированным показателям, невыполнения государственным партнером обязательств по соглашению, неадекватного тарифного регулирования и тому подобное;
 • Обеспечение государственного заказа на определенные товары/ услуги;
 • Обеспечение государством проектных рисков в случае изменений больших, чем ожидаемые в уровне инфляции, обменного курса, процентных ставок по кредитам, цен на энергоресурсы;
 • Предоставление эксклюзивного права на производство товаров/услуг, разрешение осуществлять перекрестное субсидирование и тому подобное [20, с. 14].

При этом, как справедливо отмечает Запатрина И.В. – решение о предоставлении государственной поддержки должно быть объявлено задолго до проведения конкурса, ведь это повышает привлекательность проекта для частного бизнеса и, соответственно, удешевляет привлечение финансовых ресурсов [20, с. 17].

Однако, обращаясь к действующему законодательству и практике Украины, в частности, Порядку предоставления государственной поддержки осуществления государственно-частного партнерства, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 17.03.2011 года № 279 [11], приходишь к выводу, что решение о возможности предоставления государственной поддержки принимается Кабинетом Министров Украины или уполномоченным им органом исполнительной власти только после заключения договора о ПЧП, что по нашему мнению является нелогичным, ведь это условие отталкивает частного партнера, значительно снижает вероятность потенциального участия в проектах ПЧП состоятельных субъектов, закладывает значительные риски коррупции, поскольку определенные гарантии устанавливаются для конкретного субъекта уже после заключения договора.

В процессе отбора и подготовки проектов государственно-частного партнерства органы государственной власти должны обращать внимание на те секторы экономики, в которых такое взаимодействие может оказаться наиболее успешным и целесообразным, о чем свидетельствует практика других стран. К примеру:

 • Великобритания сосредоточила проекты ПЧП на таких объектах инфраструктуры, как школы, госпитали, тюрьмы, оборонные объекты и автомобильные дороги;
 • Канада значительное количество проектов ПЧП выполняет в таких отраслях, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды, водные ресурсы, водоснабжение и водоотведение, рекреационные объекты, информационные технологии, здравоохранение, образование;
 • Греция реализует проекты ПЧП преимущественно в транспортной отрасли, которые в частности касаются автомобильных дорог и аэропортов;
 • Ирландия определила для себя приоритетными такие сферы ПЧП, как автомобильные дороги и городские транспортные системы;
 • Австралия в качестве приоритетных направлений для ПЧП определила транспорт и системы жизнеобеспечения городов;
 • Нидерланды применяют механизм ПЧП в общественном жилом секторе и системах жизнеобеспечения городов;
 • Испания реализует проекты ПЧП в области платных автомобильных дорог и системах жизнеобеспечения городов;
 • США преимущественно реализует проекты ПЧП, которые объединяют природоохранную деятельность и жизнеобеспечение сельских населенных пунктов [23, с. 33-34].

Следует отметить, что сферы ПЧП в разных государствах определяются с учетом специфики ситуации в каждом из них, в том числе в экологической сфере, а также опираясь на приоритеты государственной политики.

В Украине, как и во многих других странах, именно улучшение экологической ситуации является крайне важным и актуальным вопросом, поскольку нагрузка на окружающую среду растет все больше, истощение и загрязнение природных ресурсов угрожает и населению страны, и экологической безопасности, и экономической стабильности всего государства.

Проведенное в связи с этим исследование показало, что в Украине крайне не хватает предприятий по утилизации отходов, как промышленных, так и бытовых. А именно такая деятельность может стать предметом договора ПЧП.

Интересным в этом отношении является опыт Канады (г. Ванкувер), где между местной городской администрацией и частным сектором было заключено соглашение о модернизации системы захоронения промышленных отходов, которая должна предусматривать утилизацию для использования в коммерческих целях метана и углекислого газа, оказывающих значительное влияние на глобальные изменения климата. В рамках заключенного соглашения ПЧП частный партнер взял на себя обязательства по проектированию, финансированию и строительству теплоэлектростанции. Предусматривалось, что теплоэлектростанция в качестве альтернативного источника энергии будет использовать газ, полученный из органических отходов, и реализовывать полученную электроэнергию частным партнерам для нужд местной промышленности. Тепло, высвобождаемое в процессе производства электроэнергии и используемое для подогрева воды, планировалось продавать частным партнером проекта большому тепличному комплексу для удовлетворения потребностей в его отоплении. Частная компания и городская администрация распределили между собой доходы от продажи произведенной электрической и тепловой энергии.

Городская администрация не осуществляет каких-либо выплат частным партнерам, участвующим в проекте, но гарантирует поставку по контракту сырья (органических отходов) для производства газа в течение 20 лет. Таким образом город принимает на себя риск ограничения поставок в рамках проекта, но в то же время, минимизирует этот риск сохранением за собой ответственности за управление системой сбора отходов. Общий объем инвестиций в проект со стороны частных партнеров составил около 10 млн. долларов. Доходы от продажи электрической энергии остаются частному партнеру за исключением 10% выплат городу.

Данный проект ПЧП содержал в себе следующие преимущества:

 1. Социально-экономические:
 • создано около 300 дополнительных рабочих мест;
 • г.Ванкувер получает прибыль в 300 тыс. долларов в год от реализации проекта, что позволяет покрывать текущие эксплуатационные расходы;
 • проект превратил довольно дорогостоящую программу защиты окружающей среды в более эффективную экономическую программу и создал дополнительный источник прибыли для города.
 1. Для окружающей среды:
 • сокращение выбросов парниковых газов примерно на 200 тыс. т. в год, что соответствует выбросам углекислого газа около 40 тыс. автомобилей;
 • добыча около 500 тыс. ГДж энергии в год, что соответствует потребностям в электроэнергии от 3 до 4 тыс. домохозяйств;
 • сокращение потребления природного газа аграрным комплексом на 20% [26, с. 72-74].

Одним из вариантов внедрения ПЧП в экологической сфере в Украине с участием субъектов хозяйствования может быть также заключение договора, по которому предприятие создает для общественных нужд парковую зону или иную зону зеленых насаждений, например, на территории своего предприятия, в пределах его защитной зоны, а государство или орган местного самоуправления предоставляет такому предприятию налоговые льготы, например, на уплату налога на землю, где размещено предприятие.

Кроме того, вполне логичным является также внедрение проектов ПЧП в сфере водоснабжения и водоотведения, восстановления водности и охраны рек, прежде всего малых, с участием достаточно большого количества заинтересованных субъектов таких проектов как со стороны органов власти, так и субъектов хозяйствования. При этом позитивную роль могла бы сыграть разработка соответствующих примерных договоров для выполнения таких проектов.

Особо важным с точки зрения охраны окружающей среды в настоящее время является стимулирование предприятий к использованию альтернативных источников энергии. Этого можно достичь путем предоставления льгот на кредиты, направленные на установление таких источников. В случае, если же предприятием при использовании альтернативных источников энергии такой энергии будет вырабатываться больше, чем необходимо ему для удовлетворения собственных потребностей, и оно передает такую ​​энергию для обеспечения прилегающих территорий – предоставлять ему соответствующие налоговые льготы или специальные платежи. Соответствующая система так званых «зеленых тарифов» в Украине уже предусмотрена законодательством и получает все большее распространение.

На наш взгляд, следует уделить особое внимание расширению информационно-разъяснительной и консультационной работы в регионах с целью содействия подготовке проектов ПЧП, всемерной популяризации механизма ПЧП, в частности, путем поддержки создания соответствующих консультативных центров, проведения различных заседаний в формате круглого стола, конференций с участием представителей органов власти, бизнеса, науки, образования, иных секторов общества.

Считаем необходимым отметить также особую важность обеспечения сохранения, реконструкции подавляющего большинства объектов, которые являются особо опасными для окружающей среды, не злоупотребляя практикой их закрытия и ликвидации, ведь дальнейшее распространение такой практики на основе формальных требований, без системных эколого-экономических расчетов, может привести к еще большему сокращению занятости населения, значительным социальным и экономическим проблемам. Учитывая современную экономическую ситуацию в Украине ПЧП должно направляться преимущественно на поддержку развития предпринимательской деятельности, как противовес усилению карательных мер, вытекающих из требований уголовного и административного законодательства.

Эти подходы, исходя из международно-признанных принципов устойчивого развития, целесообразно закрепить как в документах, определяющих основы экологической и экономической политики государства, так и в специальных актах, касающихся механизмов принятия соответствующих решений. Необходимым является также создание новых и поддержка существующих институтов ПЧП, таких как центры, советы, комиссии при органах государственной исполнительной власти и органах местного самоуправления по вопросам ПЧП в разных сферах. Процесс должен развиваться через поддержку выполнения проектов экологического оздоровления предприятий и с этой целью предусматривать содействие решению вопросов, находящихся в компетенции соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, в частности предоставления земельных участков для реконструкции действующих и создания новых производственных мощностей, разрешений, согласований и т.д. При реализации проектов ПЧП для субъектов хозяйствования законодательно должны быть обеспечены открытость и прозрачность решения всех вопросов. Ведь речь идет об общем деле – улучшении условий жизни людей, оздоровлении экологической ситуации.

Государство и, что особенно важно — местное самоуправление, должны становиться независимыми и активными субъектами решения общественно значимых проблем, совладельцами соответствующих комплексов, созданных на основе ПЧП.

При этом особое внимание заслуживает то обстоятельство, что решение экологических проблем, обеспечение безопасной для человека окружающей среды согласно Конституции Украины (ст. 16) [1], как и основных законом многих иных государств, является ответственностью прежде всего государства. Это требование определяет необходимость обеспечения его особой активности и ответственности в этой сфере, сохранения за государством реальной возможности осуществления соответствующих функций, независимо от уровня централизации или децентрализации управления в стране.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ РОССИИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД*

*В статье используется специфическая терминология, обусловленная применением мультидисциплинарного подхода. Своеобразным введением для этой публикации является статья Huhrin A.S.Bundina О.I.Аgnaeva I.Yu.Тolmacheva N.P.«Development of Agro-industrial Clusters in Russia: Synergetic Approach» ранее опубликованной в журнале International Journal of Econometrics and Financial Management, 2014, 2(4), с. 130-135.Электронный ресурс: http://pubs.sciepub.com/ijefm/2/4/3/index.html.

 

Цель исследования выявить и использовать возможности различных аспектов глобального системного кризиса для развития системы кластеров России как холистического инструмента развития АПК России, купирования глобального системного кризиса и глобальных катастроф, разработать теоретические основы формирования агропромышленных кластеров России, их модели.

Ведущими подходами к исследованию проблемы являются мультидисциплинарный и глобальный подходы.

Впервые разработана дескриптивная модель глобального системного кризиса, позволяющая выявить в целом беспрецедентные опасности, и – новые возможности, которые могут быть отчасти купированы и позитивно использованы системой кластеров для их саморазвития. Впервые сформулирована гипотеза о развитии сложных систем, в частности кластеров, глобальных катастроф в режиме с обострением, способствующая развитию эффективных кластеров и предотвращению катастроф. Впервые разработана мультимодель кластера III –го поколения, реализующая сверхбыстрые процессы в режиме с обострением, направленная на локальное решение глобальных проблем, снижение рисков и предотвращение глобальных катастроф, импортозамещение, развитие сельского хозяйства России на высокотехнологичной, экологичной основе.

Основному содержанию статьи необходимо предпослать краткое эссе, раскрывающее квинтэссенцию исследования и облегчающее восприятие его результатов.

Сложные системы, в частности экономические кластеры – это продукт человеческого развития, его среды, условий существования, глобальной ситуации. Кластеры неотделимы от них. Понимание условий возникновения и развития кластеров позволяет точнее определить их предназначение и будущее развитие.

Сложные системы, (особенно такие как «Человечество – биосфера», глобальные катастрофы, аграрные кластеры и др.) самоорганизуются, саморегулируются, динамичны, противоречивы, многосторонне, многофункциональны. Поэтому, чтобы их наиболее полно познать, а тем более эффективно на них воздействовать и развивать необходим мультидисциплинарный подход к исследованию и развитию сложных систем. Их надо исследовать как самоорганизующиеся системы, сети, социально – экономические, биологические объекты и т.д. во взаимосвязи с окружающей средой. В данное время человечество находится и вероятно до 2060 г. будет находится в тяжелейшем глобальном эволюционном системном кризисе, исходом которого может быть либо переход человечества на более высокую ступень развития, либо глобальная катастрофа чреватая его гибелью. Результаты целостного анализа Глобального системного кризиса производят удручающее впечатление (табл. 1). Человечество осуществляет самоубийственное «развитие». Но есть и позитивные тенденции, мегатренды. И их надо использовать. Выдающийся российский ученый, основоположник синергетики, её оригинального московского направления, Сергей Павлович Курдюмов, исследовавший режимы с обострением говорил: «Не нужно ждать с поникшей головой новых глобальных катастроф, а нужно попробовать смоделировать другой путь развития мира» [1]. Мультидисциплинарные исследования, синергетика дает ключ к пониманию сложных систем: к развитию кластеров, предотвращению глобальных катастроф и др. Элементарной единицей исследования кластерного подхода, синергетики, теории сложных сетей, систем и др. наук, являются «сети». Они вездесущи. Кластеры – сети, природные экосистемы любого уровня – сети. В мире все взаимосвязано и в нем не существует даже элементарных независимых единиц и сущностей. Любая единица находится в контексте взаимосвязей и взаимовлияния сети. Она должна оцениваться именно в контексте взаимосвязей. Эту мысль ярко выразил Фритьоф Кафра: «Вселенная рассматривается в качестве сети взаимосвязанных событий. Ни одно из свойств того или иного участка этой сети не имеет фундаментального характера, все они обусловлены свойствами остальных участков сети…» [2].

Численность населения мира, мировой ВВП, глобальная урбанизация, грамотность населения мира, потоки информации, ВВП Китая в последние 30 лет, разнообразие морской биоты в течение фанерозойского эона (последние 542 млн. лет) рост концентрации двуокиси углерода за последние 10000 лет, спонтанное выздоровление больных, катастрофы и даже как не парадоксально написание данной статьи и многое другое развивается, изменяется, происходит в режиме с обострением.

Соответственно, кластеры, в том числе агропромышленные кластеры должны развиваться в режиме с обострением. Поскольку «кластеры» — это неотъемлемая часть «сети» Мир – Системы и являются «сетями». Кластеры локально сконцентрированы и глобально рассредоточены. Сейчас формируются сети международных кластеров. Необходимо создавать глобальную систему кластеров, прежде всего, агролесных как холистический инструмент усиления позитивного влияния и развития человечества, предотвращения глобальных катастроф, развития сельского хозяйства России, стран СНГ.

 Введение. В Мир — Системе действует две противоположные тенденции. Первая тенденция на разрыв, разрушение связей в форме не всеми осознаваемого Глобального системного кризиса (таблица 1) и вторая – на интеграцию, объединение, развитие в форме глобализации, в частности роста числа кластеров, их сетей [3-5], глобальных производственных систем и стратегических альянсов. Глобальный эволюционный кризис человечества, охвативший весь мир, породил с одной стороны, беспрецедентные проблемы, риски, высокую вероятность глобальных катастроф, поставив человечество на грань выживания, а с другой, – новые беспрецедентные возможности.

Мировая экономика неявно переходит на качественно новый, более высокий уровень системного функционирования и эффективности. Главными факторами экономического развития стали наука, инновации и производство в их единстве, в формате кластеров, их сетей, глобальных производственных систем и стратегических альянсов ТНК. Суть последних трех форм одна и заключается в формировании «сетей». Рост наукоемкости и числа кластеров в мире является мегатрендом XXI века [3-5]. Россия не может находится вне этого тренда цивилизационного развития, иначе она отстанет навсегда.

По данным Российской кластерной обсерватории в стране реализуется более 200 кластерных инициатив, в АПК создано 3 агропромышленных кластера и 3 лесных кластера [6], а также реализуется около 50 кластерных инициатив.

В фокусе глобального системного кризиса (табл. 1), комплекса глобальных проблем «Рост населения — дефицит продовольствия, воды, энергии – экология», высокой вероятности глобальных катастроф развитие системы агропромышленных кластеров России является неоспоримым стратегическим приоритетом.

 1. Глобальный системный кризис и кластеры. Под кластером (в широком смысле) понимаем географически сконцентрированную сеть — систему взаимодополняющих друг друга субъектов рынка различных отраслей, обладающих уникальными конкурентными преимуществами местоположения, применения достижений науки, инновационных технологий, ноу-хау.

Агропромышленный кластер – представляет собой географически сконцентрированную сеть — систему взаимодополняющих друг друга субъектов рынка (сельхозорганизаций, личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, НИИ и образовательных учреждений, банков, органов власти и др.), ориентированных на производство, переработку и реализацию продуктов питания, решение задач социально-экономического развития сельских территорий, защиты окружающей среды, локальное решение глобальных проблем и т.д. и обладающих уникальными конкурентными преимуществами местоположения, использования достижений науки, инновационных технологий, ноу-хау, стратегии «быть уникальным».

Ключевыми признаками кластера является географическая концентрация, самоорганизация, сетевая организация, системность, межотраслевой характер, уникальность, наукоемкость, инновационность.

Наиболее отличительными признаками кластеров, по нашему мнению, является их самоорганизация и уникальность. Мировой опыт показывает, что самые эффективные кластеры самоорганизуются (Например, Силиконовая долина и Калифорнийский винодельческий кластер в США) в течение длительного времени (10-40 лет). Попытки воспроизвести эффективные кластеры в других странах и даже в других регионах одной и той же страны чаще не приносили успеха. Поскольку эффективные кластеры всегда возникали в уникальных условиях и всегда обладали уникальными конкурентными преимуществами. Учитывая складывающуюся геоэкономическую ситуацию, России необходимо создавать эффективные кластеры за короткое время (1 год – 5 лет в зависимости от вида кластеров), обладающие уникальными конкурентными преимуществами. Обладание последними позволяет занять кластерам и странам их базирования свои уникальные ниши на мировом и внутреннем рынке и оказаться как бы вне конкуренции. Для целесообразной самоорганизации кластеров необходимо использовать синергетический подход к их развитию [3, 5].

Кластеры можно исследовать как феномен (конкретное явление в единстве всех сторон), как географическую концентрацию субъектов рынка, как сеть, как самоорганизующуюся интеграционную форму, как развитие кластеров будет согласовано с тенденциями их внешней среды, как глобальное явление и др. Поэтому в данном исследовании использовался мультидисциплинарный подход (с точек зрения кластерного, синергетического, сетевого, системного, глобального подходов) как и к исследованию кластеров, так и среды их развития – глобальной ситуации, характеризуемой как глобальный системный кризис. В Мир – Системе всё взаимосвязано. С точки зрения синергетики или теории самоорганизации эффективные кластеры будут целесообразнее и быстрее самоорганизовываться, если развитие кластеров будет согласовано с потребностями и тенденциями внешней среды.

Таблица 1.

 Проявление глобального системного кризиса (ГСК)

Признаки ГСК,

аспекты,

мегатренды,

глобальные риски

Краткое описание признаков и т.д. ГСК
1 2
·       Человечество развивается в режиме с обострением ·     Скорость роста населения пропорциональна не числу людей, а квадрату числа людей dN/dt=aN2. Это автокаталитический процесс, режим с обострением. В самой закономерности роста населения с квадратичной нелинейностью содержится возможность неустойчивости, демографических кризисов, глобальных катастроф и др. [1,8-15,17,20,21]. Принципиальные следствия из математической модели: момент обострения попадает приблизительно на 2025 г.; глобальное ускорение мирового развития; возрастает неустойчивость; сверхбыстрое развитие в близи момента обострения чрезвычайно затрудняет возможность приспособления, адаптации человека и социальных систем вообще, к постоянно изменяющимся условиям, эволюционный кризис свойственен всему миру.

·     В режиме с обострением происходит рост населения мира, глобального ВВП, урбанизации, информации и др.; фазовые переходы этих характеристик или глобальная сингулярность* с максимальным обострением в 2025-2030 гг.

·       Глобальный энергетический скачок – скачкообразное изменение энергетики во всех слоях нашей планеты, начиная с 1998 г. Изменения в режиме с обострением ·     В 1998 г. внезапно произошло изменение формы Земли – она сжалась в полюсах и расширилась в экваторе (по данным НАСА) (18)

·     С 1983 по 2003 гг. скорость дрейфа Северного магнитного полюса возросла на 500 %.(18)

·     С 1920 по 2015 гг. в мире наблюдается значительное увеличение количества природных катаклизмов в 10 раз ( 18)

·     За последние 5,5 лет произошло почти в 2 раза больше землетрясений, чем до этого за 35 лет (с 2009 г. по апрель 2015 г. произошло около 1570 землетрясений, с 1973 по 2008 гг. – 858 землетрясений). Извержение супервулкана Йеллоустон высоковероятно [19].

·     Полное завершение «глобального энергетического скачка» ожидается к 2026 году.[18,19]

·       Время

обострения

·     2025-2030 гг. – время максимального обострения сильнейшего цивилизационного кризиса человечества. Общая продолжительность фазового перехода (времени обострения) около 90 лет (до завершения ~2060 г.)[8-11, 20]
·       Предельная

скорость развития

·     Историческое время «ускорилось» более чем в 10,3 раз. История становится всё более концентрированной. 1 млн. лет в палеолите оказывается эквивалентом 40 годам, т.е. фактически жизни одного поколения, в наше время. Последующий период развития человечества в 2,72 раза короче предыдущего. [20]
·       Беспрецедентный рост неустойчивости ·     Глобальная сингулярность в 2025-2030 гг., неустойчивость возрастает по мере приближения к периоду обострения 2025-2030 гг., технологическая сингулярность около 2030 -2045 гг. [8-11, 20]

·     Рост эффективности малых флуктаций (воздействий) по мере приближения к времени максимального обострения, рост вероятности мало- и невероятных событий.[1]

·       Предельное

нарастание

концентрации

·     Эволюция человечества сопровождается усилением концентрации вещества, энергии и информации, в частности в экономике, науке и т.д. Это приводит к укрупнению и слиянию компаний, росту наукоемкости, образованию кластеров, в том числе агропромышленных. В мире наблюдается рост наукоемкости и числа кластеров. [21]
·       Демографический аспект ·     К 2030 г. население в мире составит почти 8,3 млрд. человек. Проявится тенденция старения населения, особенно в развитых странах, а у стареющих стран появится проблема поддержания благосостояния. Усилилась миграция населения. [22]
·       Экономический аспект ·     Рост глобальной экономики в 2014 г. составил 2,6%, в 2015 г. – 2,4% (по данным Всемирного банка) и в 2016 г. – 2,4% (прогноз ВБ). Экономический рост в Китае в 2014 г. – 7,3%, в 2015 г. – 6,9% (данные ВБ), в 2016 г. – 6,7% (прогноз ВБ). Китай практически сравнялся с США по экономической мощи. К 2030 г. около 2/3 глобального ВВП сконцентрируется в новых индустриальных странах, а доля Европы резко снизится. Китай активно наращивает золотые запасы. Реальные запасы золота в Китае по различным оценкам составляют 10-30 тыс. тонн. Официальные золотые запасы США 8134 т (на 01.01.2014 г.). Государственный долг США по различным оценкам составляет от $18 до $186 трлн. и более 90% долга США ими не контролируется. [23]

·     Основные причины глобального экономического кризиса: финансовые проблемы, «инновационная пауза», стратегические просчеты, развитие человечества в режиме с обострением. [24]

·     «Deutsche Bank» — один из глобальных системно значимых банков, выстроил пирамиду деривативов более 70 трилл. евро. Последствия обвала превзойдут последствия падения «Lehmann Brothers».

·     «Смертельный потенциал, заложенный в сочетании новых финансовых методов торговли, может способствовать началу разрушительной цепной реакции. Сегодня мировые финансовые рынка опаснее для стабильности, нежели атомное оружие» [25].

·       Дефицит

продовольствия,

воды, энергии,

экология

·     С ростом мирового населения возрастут потребности в продуктах питания, воды и энергии соответственно на 35; 40 и 50%. Рост цен на продовольствие — мегатренд XXI века. В мире более 1,4 млрд. человек не имеет доступ к чистой и безопасной воде. К 2020 году нехватка воды будет выступать в качестве одной из основных проблем, препятствующих развитию человечества. Более 40% населения мира (около 2,5 млрд. человек) живет в районах, испытывающих среднюю или острую нехватку воды. К 2025 г. это число возрастет до 5,5 млрд. и составит 2/3 населения Земли. В 2030 году разрыв между водоснабжением и спросом на воду составит 40%. Китай, Индия и США испытывают острую потребность в пресной воде. [26]
·       Экологический аспект ·     Экологические риски наиболее значимы для развития человечества, характеризуются наличием 2-х взаимоусиливающих тенденций:

Объективной: глобальные изменения климата происходят по тем же самым законам, что и процессы в земной коре и еще более глубоких слоях нашей планеты. Приблизительно с 1998 г. начался глобальный энергетический скачок (экспоненциальный и гиперболический рост) ряда характеристик (числа сильных землетрясений и извержений вулканов, цунами, скорости дрейфа магнитных полюсов, изменения коэффициента J2 и др.). [18]

Субъективной: деструктивная деятельность человека, в том числе:

·     чрезмерное потребление ресурсов (По данным WWF, человечество использует на 30% больше ресурсов, чем Земля в состоянии воспроизвести. По причине этого «экологический долг» населения мира перед природой ежегодно оценивается в $4-5 трлн.), в т.ч. вырубка лесов; [27]

·     загрязнение окружающей среды отходами (По данным ООН ежегодно от загрязнения воздуха и воды, в том числе отходами, в Китае умирает 1,4 млн. человек, в Индии ~ 700 тыс. человек, в Европе ~ 200 тыс. человек, в целом на нашей планете погибает около 3 млн. человек ежегодно; большое Тихоокеанское мусорное пятно и др.);

·     скрытое применение: геофизического оружия: США, Китай, Россия располагают геофизическим оружием, которое может окончательно разбалансировать экосистему Земли;

·     техногенные катастрофы: рост числа и масштабов последствий;

·     Космос замусорен (более 30 тыс. объектов в космосе).

·     Совпадение Объективной и Субъективной тенденций, привело к усилению негативных изменений, к росту вероятности глобальной катастрофы, которая неизменно наступит внезапно.

·       Некоторые факты ·     40% всех продуктов питания в мире загрязнено различными токсическими соединениями, накопленными в процессе выращивания, хранения и т.д.

·     Смертность населения России от болезней органов пищеварения возросла в 2014 г. по сравнению с 1990 г. в 2,3 раза, а заболеваемость – за этот же период: новообразованиями в 2,1 раза; расстройствами питания и обмена веществ в более чем 3 раза; пороки развития (хромосомные нарушения – в 3 раза)*. [28]

·     97% ученых — климатологов США считает, что именно антропогенные выбросы парниковых газов в значительной степени ответственны за происходящее глобальное потепление.

·     В 2013 г. концентрация СО2 в атмосфере составила 142%, метана 253% и окиси азота 121% (от доиндустриальной эпохи – 1750 г.). [29]

·     Согласно оценкам ФАО, выбросы в секторе сельского, лесного и рыбного хозяйства удвоились за последние 50 лет.

·     Объем метана, выделяемого вечной мерзлотой Арктики увеличился вдвое по сравнению с прогнозами 2010 г. [30]

·     Необратимое затопление Нидерландов. Спутники Sentine 1-1А и Sentine 1-1В зафиксировали необратимое понижение поверхности суши Нидерландов относительно уровня моря, свидетельствующие о затоплении страны. Особенно, в тех регионах, где происходила добыча газа. [31]

·     Китай проваливается под землю В 2012 г. в городе Иян провинции Хунань за 2 месяца образовалось 693 дыры в земле. Провалы были зафиксированы, в т.ч. на дне водоемов – под землю стекли целые речки. В общей сложности серьезны проседания почв: зафиксировано в 50 муниципалитетах 12 – провинций КНР [32]

·     Провалы грунта в США обретают масштаб национального бедствия, нередко, процессы имеют искусственный характер [33]

·     Провалы грунта имеют место в России, например, самый крупный – это Березниковский провал.

·     29 октября 2015 г. геологическая служба США сделала сенсационное заявление: только за 2 недели в окрестностях Сан-Франциско зафиксировано 435 землетрясений [34]

·     Большое тихоокеанское мусорное пятно расположено между Аляской и Гавайскими островами. Площадь пятна достигает примерно половину площади США, в акватории пятна плавает свыше 120 млн. т различного мусора [35].

·     В Китае различному уровню загрязнения подвергались более 70% городских источников воды, а также более 80% подземных вод в стране [36].

·     Ежегодно в мире образуется около 25*109т отходов. Каждый день мир производит 3,5 млн. т твердых отходов [37]. В России накоплено по различным оценкам от 90 до 110 млрд. т. отходов [38].

·     Оползень (20.12.2015 г.) с искусственной горы – незаконной свалки в г. Шэньчжень Китай произошел по каноническому сценарию самоорганизующейся критичности П. Бака. [15] (За годы существования свалка достигла высоты 20-этажного дома, продолжала расти и склоны становились все более крутыми, все жалобы местного населения оставались без внимания, оползень был внезапен, разрушено 33 здания, погибло примерно 73-91 человек, грунт накрыл территорию 380 тыс. м2). Аналогично может возникнуть и глобальная катастрофа: все знают, что она высоко вероятна, все говорят об этом, но ничего не предпринимают, катастрофа наступит внезапно. [39]

·       Геополитический аспект ·     Монополярная Мир – Система превращается в многополярную с основными центрами «силы»: США, ЕС, Китай, Россия. Перераспределение силы привело к существенному обострению геополитической ситуации. Геополитический конфликт в Сирии обусловлен отчасти наличием там огромных запасов нефти и газа. Возросла вероятность конфликтов, в т.ч. из-за нехватки воды.
·       Глобальные риски ·     Называют более 50 глобальных рисков. Главные из них: геополитические риски (межгосударственные непрямые конфликты, международный терроризм и др.); глобальное потепление, рост числа экстремальных погодных явлений, рост числа природных и техногенных катастроф; скрытое применение геофизического оружия, которое по мнению отдельных экспертов и вызывает глобальное потепление; комплексная проблема «Рост населения — нехватка продовольствия, воды, энергии – экология»; исчерпание ресурсов; загрязнение окружающей среды, рост объема отходов; беспрецедентный рост системного риска. [40]
·       Вероятность

глобальной

катастрофы

·     12 мая 2016 г. в СМИ появилось заявление ученых, представляющий Оксфордский университет о том, что в ближайшие 5 лет Землю ожидает глобальная катастрофа [41]

·     Суммарная вероятность катастрофы, способной привести к полному вымиранию человечества в XXI веке, оценивается от 10 до 50%. [42]

·     Вероятность ядерной войны – 18%. [43]

·     По прогнозу NASA в ближайшие 3 года г. Калифорния может быть разрушен подземными толчками и цунами. Вероятность данного события оценивается экспертами агентства в 99% [44].

·     Легендарный ученый Стивен Хокинг предсказывает, что через 10 лет, даже раньше главной угрозой человечеству станут техногенные катастрофы [45]

·     Коллапс человеческой цивилизации ~2050 г. [14,46]

·       Отсутствие у

человечества

объединяющей идеи

·     Конфликт глобальных и локальных интересов может привести к глобальной катастрофе, когда цепную реакцию катастрофических событий нельзя будет остановить.

·     Человечество плохо воспринимает «голос» разума. Оно ценит в конечном итоге только проявление силы. Концепция устойчивого развития, «зеленая экономика» не являются идеей объединяющей человечество. Они недостаточно эффективны.

·     Концепции мгновенного глобального удара, управляемого хаоса – ментальная основа возможной глобальной катастрофы.

·       Мегатренды XXI века ·     Глобализация; рост наукоемкости и числа кластеров, их сетей; миниатюризация технологий; робототехническая революции; рост значения фундаментальных исследований и сельскохозяйственных НИОКР; рост цен на продовольствие; применение технологий рециклинга; гибридных, закрывающих технологий и др.; тенденция увеличения переработки отходов; развитие трансграничных, межгосударственных кластеров, снижение доли углеводородов в энергетическом балансе стран, использование возобновляемых источников энергии, технологическая сингулярность к 2030 году*

Данные таблицы 1 позволяют сделать ряд фундаментальных выводов не только о развитии человеческой цивилизации, её среде обитания, но и об экономических кластерах.

Глобальный системный кризис образует ту среду, в которой именно возникают и развиваются кластеры.

Человечество, планета Земля, как это неудивительно развиваются в режиме с обострением. Начиная с 1998 г. экспоненциально и гиперболически изменились ряд характеристик планетарных процессов. Пик кризиса или время максимального обострения ГСК приходится на 2025-2030 гг., историческое время ускорилось более чем в 10 раз, возросла эффективность малых воздействий, нарастание концентрации достигла предела, как следствие возникли экономические кластеры. К 2030 г. население мира составит около 8,3 млрд. человек. Рост мировой экономики весьма скромен, даже на фоне снизившихся темпов роста Китая. Одной из основных причин экономического кризиса является «инновационная пауза». Эксперты, выражаясь образно, утверждают, что для стабильности в мире финансовые рынки сейчас опаснее, чем атомное оружие [25]. Предельно обострилась системная глобальная проблема: «Рост населения — дефицит продовольствия, воды, энергии – экология». В целом экологический аспект приобрел чрезвычайную остроту, напоминает «идеальный шторм»; когда объективная тенденция (солнечная активность, изменение параметров Земли, океана) и антропогенная деятельность действовали в едином направлении глобального потепления, угрожающего катастрофой. Геополитика, характеризуется также тектоническими сдвигами в направлении формирования многополярного мира, порождающими войны. В целом выделяются 50 глобальных рисков. Главные из них геополитические и риски, связанные с единым комплексом глобальных проблем: «Рост населения — дефицит продовольствия, воды, энергии – экология», исчерпания ресурсов, беспрецедентным ростом объемов отходов и системного риска. Вероятность глобальной катастрофы можно определить как высокую, а в случае неизменности отношения человечества к природе как фатальную.

Учитывая системный характер кризиса, высокий системный риск нельзя выделить однозначно его первопричины и сеть причин, исчерпывающий перечень драйверов, положительных обратных связей, способных породить цепные реакции. Можно выделить фрагмент положительных обратных связей, напоминающих «идеальный шторм». Однонаправленное действие 5-ти основных драйверов (рост солнечной активности, скачкообразное изменение энергетики Земли, рост населения, экономический и духовный кризис) создавали реальную близкую к 1 вероятность глобальной катастрофы. Их взаимодействие порождало цепную реакцию, которую практически нельзя будет остановить.

Исходя из данных таблицы 1, возможно выдвинуть на первый взгляд парадоксальную, фундаментальную гипотезу о том, что реальные сложные системы (СС), в частности глобальные катастрофы, кластеры развиваются в режиме с обострением – гиперболически.

Под режимом с обострением понимаем сверхбыстрое развитие процесса, системы, когда характерные параметры (численность населения, энергия, концентрация капитала и др.) неограниченно возрастают за конечное время называемое временем обострения [8].

Суть гипотезы состоит в том, что понимание и использование механизма развития СС в режиме с обострением позволяет более эффективно предотвращать глобальные катастрофы, формировать эффективные кластеры (за 1 год – 5 лет в зависимости от вида кластеров), обеспечить рост эффективности их функционирования на порядки.

Факты, свидетельствующие о развитии сложных систем в режиме с обострением. В режиме с обострением происходит (происходил) рост (развитие) численности населения мира, глобальный урбанизации, мирового ВВП, грамотности населения мира, населения Китая с 700 г. до н.э. до 1851 г. н.э., потока информации, ВВП КНР в последние 30 лет; разнообразия морской биоты в течение фанерозойского эона (последние 542 млн. лет), рост концентрации углекислого газа, спонтанное выздоровление больных и др.

Основы теории. Условно можно выделить четыре стадии развития СС: медленный, быстрый и взрывной рост, стабилизация. СС свойственна самоорганизация, открытость, сетевая организация. СС способны самоорганизовываться и подойти спонтанно к стадии взрывного роста. СС как открытые системы включают в себя источники и стоки вещества, энергии, информации, их депо. Например, леса и почвы Земли являются депо для хранения углерода, обладают огромным потенциалом поглощения и хранения ежегодных антропогенных выбросов СО2 (до 75% выбросов парниковых газов). [47] СС имеют сетевую организацию. Для сетей, характерно отсутствие единого управляющего центра. В сети существует много центров активности и приблизительное равенство статусов, составляющих систему секторов. Определяющая роль в развитии СС принадлежит стадии медленного роста, которая составляет около 99% времени развития системы. Это время СС развиваются очень медленно и устойчиво.

СС, состоящие из тысячи, миллионов, миллиардов компонентов и еще большего числа взаимосвязей, очень «инерционны», не могут изменять свое состояние быстро, а тем более мгновенно. На стадии медленного роста, самоорганизации изменения происходят неравномерно, любые воздействия относительно колоссальных СС чрезвычайно малы или даже ничтожны, и их эффекты первоначально не оказывают заметное влияние на СС, с точки зрения наблюдателя. Воздействия на СС оказываются в течение длительного времени, эффекты малых воздействий накапливаются. При самоорганизации возникают кумулятивные эффекты: положительные обратные связи, их комплексы на сети акторов СС, возникают различные тенденции развития и др.

Если кумулятивный эффект превысит пороговое значение, совпадет с тенденциями динамики СС, достигнет критической массы, «заработают» положительные обратные связи, использующие источники, стоки и др., то СС мгновенно, быстро переходит в стадию взрывного роста. Следовательно, в результате самоорганизации СС на стадии медленного роста могут возникнуть положительные обратные связи, депо, порождающие цепные, а точнее сетевые реакции, т.е. возникает определенный потенциал изменений (положительные обратные связи, источники, стоки, депо вещества, энергии, информации и др.). При сильной нелинейности источников, цепные/сетевые сверхбыстрые процессы могут идти ограничено и управляемо.

Поэтому закономерно, что в «Искусстве войны» Сунь-цзы введено такое утонченное понятие как «потенциал ситуации» [48], который отчасти означает накопление, кумуляцию малых воздействий, в том числе резонансных, способных, согласно китайской традиционной стратегии мгновенно актуализироваться, когда «потенциал ситуации» созрел или достиг критической массы.

Иными словами, «потенциал ситуации» мгновенно реализуется в виде определенного, желательного целесообразного процесса.

Таким образом, сверхбыстрые процессы в режиме с обострением обусловлены природой СС. Это закон развития – сложных систем, в том числе глобальных катастроф, аграрных кластеров, который надо использовать для их целесообразной самоорганизации кластеров за короткий срок и предотвращения глобальных катастроф. Из данной гипотезы логически следуют определенные выводы.

 • Сложные системы развиваются в режиме с обострением в следствии своей природы.
 • Определяющей стадией развития СС является стадия медленного роста. Собственно медленная самоорганизация положительных обратных связей на сети СС, обуславливает возникновение сетевых/цепных реакций, сверхбыстрые процессы.
 • Для предотвращения глобальных катастроф, в частности глобального потепления необходимо, устранить, нейтрализовать, ослабить их порождающие положительные обратные связи, создав отрицательные обратные связи.
 • Агропромышленные кластеры как СС могут формироваться и развиваться в режиме с обострением. Эффективность кластеров может быть повышена многократно. Для этого необходимо разработать технологии их проектирования, создания и модели функционирования кластеров на новых технологических принципах.
 • Агропромышленные кластеры в следствии своей локализации, масштабности и пространственной рассредоточенности, биотехнической природы и сетевой организации могут быть холистическим инструментом решения комплекса глобальных проблем «Рост населения – дефицит продовольствия, воды, энергии – экология», предотвращения глобальных катастроф, развития АПК России, стран СНГ, глобальной экономики.
 • Потенциал ситуации с точки зрения синергетики можно представить как систему прямых и обратных связей, источников и стоков, депо вещества, энергии, информации и др.

Данные табл. 1 указывают на то, что вероятность наступления глобальной катастрофы до 2050 г. высока, если человечество не изменит суть – потребительское отношение к окружающей среде, использованию природных ресурсов и отходов.

Идея предотвращения глобальной катастрофы – может стать объединяющей идеей для человечества. Поскольку при неизменности человеческих ментальности и активного деятельного разрушения природы возникновение глобальной катастроф высоковероятно!!!

В целом из таблицы 1 видно, что глобальная температура растет, увеличивается концентрация парниковых газов – это неопровержимо свидетельствует о неэффективности Концепции устойчивого развития и «Зелёной экономики» [49,50]. Целесообразна не альтернатива этим глобальным инициативам, отвергающая их, а необходим холистический инструмент, позволяющий использовать потенциал этих концепций на основе единой, объединяющей все человечество идеи – Предотвращения глобальной катастрофы.

Идея предотвращения глобальной катастрофы основана на гипотезе развития сложных систем в режиме с обострением. Она состоит в том, что комплексу положительных обратных связей глобальной катастрофы необходимо для её нейтрализации, противопоставить систему отрицательных обратных связей диаметрально противоположной направленности.

Холистическим инструментом предотвращения глобальных катастроф запускающим систему отрицательных обратных связей является использование мегатренда XXI века – рост наукоемкости и числа кластеров, способного поддерживать, развивать в формате кластеров другие мегатренды: фундаментальные и прикладные исследования, особенно аграрные НИОКР, которые могут быть направлены на развитие технологий глубокой переработки сырья; рециклинга, закрывающих и открывающих, гибридных технологий, робототехники и др. Развитие науки, технологий и бизнеса в формате кластеров и сетей позволит прервать «инновационную паузу», ускорить динамику мировой экономики, выход из глобального экономического кризиса, за счет системы положительных обратных связей, обеспечить гармоничное её развитие и тем самым ослабить глобальный системный кризис и предотвратить возникновение глобальной катастрофы.

 1. Устойчивое развитие и «зеленая» экономика

Вопреки широкой известности, признанию мировым сообществом Концепции устойчивого развития и «Зеленой» экономики» [49]не оказались достаточно эффективными. Они не позволяют человечеству уверенно смотреть в будущее. Главными фактами указывающими на не эффективность этих концепций является то, что они не позволили предотвратить: возникновение глобального системного кризиса; рост концентрации парниковых газов; глобальной температуры; роста вероятности глобальной катастрофы; предельное обострение комплекса глобальных проблем: «рост населения – дефицит продовольствия, воды, энергии, — экология», войн за ресурсы, человечество не изменило своё потребительское отношение к природе за что может жестоко наказать самих себя (табл. 1).

Результаты SWOT – анализа концепций устойчивого развития и «зеленой экономики» приведены в табл. 2. Они в целом свидетельствуют об ограниченных возможностях этих концепций, указывают на необходимость их развития как в теоретическом так и прагматических аспектах.

Таблица 2. SWOT – анализ концепций устойчивого развития и

«зеленой экономики»

Сильные стороны Слабые стороны
·       Выражают осознание глобальных проблем человечеством

·       Отчасти удалось сократить выбросы ПГ

·       Мотивирует людей к осмыслению глобальных проблем и рисков, их снижение

·       Способствует развитию зеленых технологий

·      Недостаточно эффективны: растет концентрация ПГ, глобальная температура, вероятность глобальной катастрофы.

·      Не включают действенного мотива к единению, объединяющей идеи.

·      Монодисциплинарны

·      Аксиомы и принципы «зеленой» экономики малосодержательны и не являются руководством к действию

·      Не содержат определенных механизмов реализации

·      Несистемны, не гармоничны

·      В мире прогрессирует обезлесевание, опустынивание.

·      Определения понятий неоднозначны, аморфны

·      Не достаточно используют природные механизмы

Возможности Угрозы
·       Ограничены, декларативны

·       Применимы в наибольшей степени в развитых стран

·       Возможности необходимо развивать на основе последних достижений науки и техники

·      Возникновение глобальной катастрофы

·      Рост глобальных рисков

·      Обострение ГСК

 Основной недостаток этих концепций состоит в том, что они не имеют холистического (целостного) инструмента решения глобальных проблем и предотвращения глобальных катастроф.

Устойчивое развитие и «зеленая экономика» реактивны, а не превентивны. Они являют собой недостаточно эффективную, не адекватную реакцию на возникновение глобальных проблем. Концепции устойчивого развития и «зеленой экономики» требуют не отрицания, а развития применительно к современным реалиям.

3.Агропромышленные кластеры: локальное решение глобальных проблем

С целью развития сельского хозяйства России, повышения уровня и качества жизни ее населения, решении комплекса глобальных проблем «Рост населения — дефицит продовольствия, воды, энергии – экология», а также ослабления и предотвращения неблагоприятных изменений климата, глобальных катастроф, предлагается создать глобальную систему кластеров, важнейшими компонентами, которой будет система агропромышленных, агролесных кластеров России и СНГ.

Острая необходимость формирования системы агропромышленных , агролесных кластеров обусловлена рядом основных причин:

 • развитие Мир – Системы происходит в режиме с обострением (табл. 1) вследствие чего имеет место глобальный системный кризис, возрастает вероятность маловероятных событий, в частности глобальных катастроф; например, отчетливо наблюдается глобальное изменение климата;
 • ростом числа кластеров и наукоемкости экономик стран — мегатренд XXI века [3-5]. Кластеры являются, частью Мир – Системы. Поэтому их развитие целесообразно осуществлять в режиме с обострением. Система агропромышленных и агролесных кластеров будут занимать значительные территории, что обеспечит их эффективное влияние не только на локальный, но и глобальный климат;
 • особую остроту имеют экономический и экологический аспекты глобального системного кризиса. Они взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Одной из главных причин экономического кризиса является «инновационная пауза» [24], которая может быть преодолена в глобальной экономике посредством развития науки и инноваций в формате кластеров, их систем. Развитие науки и инноваций в форме кластеров приведет к созданию более эффективных технологий глубокой переработки сырья («0 – отходов»), рециклинга, гибридных, открывающих и закрывающих технологий и др., которые позволят практически реализовать принципы экономики замкнутого цикла и использовать режимы с обострением для решения глобальной проблемы исчерпания ресурсов, ослабления глобального потепления, обеспечения нового качества экономического роста мировой экономики;
 • одним из главных источников и стоков парниковых газов, вызывающих глобальное потепление являются сельское и лесное хозяйство. По различным оценкам выбросы парниковых газов (ПГ) мировым сельским и лесным хозяйством составляют соответственно 18-51% и 33% (Рис. 1). Наиболее значимыми источниками ПГ является энергетика (~35%), промышленность (~21%), транспорт (~14%) [51,52]. Одновременно, почвы и леса обладают колоссальным потенциалом поглощения ежегодных антропогенных выбросов СО2 до 75% их объема [47]. В результате развития науки в формате кластеров и разработки гибридных технологий (стимулирующих естественные механизмы) можно существенно снизить выбросы ПГ и повысить поглотительную способность сельского и лесного хозяйства;
 • Россия обладает значительным потенциалом развития для агролесного хозяйства в форме кластеров, обладая 45 млн. га заброшенных пахотных земель и крупнейшей площадью леса в мире (8090,9 тыс. км2 или 49,4% от земель страны). Эти ресурсы могут быть использованы для целесообразного развития системы кластеров, которая позволит получить несколько взаимосвязанных результатов – решить продовольственную проблемы России и в значительной мере способствовать устранению дефицита продовольствия в мире, а также ослабить глобальное потепление и даже предотвратить наступление глобальной катастрофы. Вместе с этим, леса России к 2030 году могут превратиться из поглотителей СО2 в его источник, если не будут приняты меры по регулированию лесопользования. Тем более, что лесополосы, созданные в 40-50-е годы XX века пришли в запустенье и перестали выполнять свои функции;

* Глобальная сингулярность. Математическая сингулярность – точка в которой математическая функция стремиться к бесконечности или имеет какие – либо нерегулярности поведения. Ввиду того, что прогностические кривые имеют глобальный смысл и относятся в целом к Мир — Системе (рост населения, мирового ВВП и др.), то сингулярность в период с 2025 г. по 2030 г. называем глобальной.

* Рассчитано авторами по данным Росстата

* Считаем, что технологическая сингулярность будет иметь место не только в результате создания искусственного суперинтеллекта, а прежде всего, за счет усиления мультидисциплинарности НИОКР, синергетического взаимодействия их результатов.

Рис. 1. Основные «управляемые» факторы глобального потепления и их взаимосвязи [51,52,53,54]

 • , факторы, причины, динамика глобального изменения климата, а тем более точки зрения исследователей на них столь разнообразны, неоднозначны, противоречивы, что ознакомление с ними буквально ввергает в когнитивный диссонанс. 97% климатологов в США считает, что глобальное потепление является результатом роста концентрации парниковых газов [55]. Вторая группа ученых уверена в том, что потепление и похолодание – это естественный циклический процесс на Земле, а поэтому на глобальное потепление не следует обращать столь пристальное внимание [56]. Следующая, значительная группа ученых (более 300 ученых из 85 стран мира) утверждает, что изменение климата обусловлено глобальным энергетическим скачком [18]. Российские исследователи В.Горшков и А. Макарьева, открывшие феномен «биотического лесного насоса», считают, что главной причиной изменения климата является обезлесевание как следствие опустынивание Земли, ослабление действия «лесного биотического насоса» [57]. По нашему мнению, данный перечень причин, факторов не является исчерпывающим;
 • ученые, нередко, получают и публикуют противоречивые результаты исследований. Однако, мы в этом видим признак истинности, а не лжи. Очевидно Г. Гегель прав: «Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения». По –нашему мнению, наличие противоречий закономерно, так климатическая система Земли, представляет собой сверхсложную систему, состоящую из множества многофункциональных компонентов, прямых, положительных и отрицательных связей, «переключателей функций» и др. Эта система и её компоненты функционируют в режиме с обострением, и могут находиться в разных фазах этого режима. Более того, эта система не исследована до конца, например, в аспекте глобального симбиоза. Высоко вероятно, что может иметь действие других факторов , находящихся вне поля исследования, например, скрытое применение геофизического оружия, которое приводит к выделению колоссальных объемов энергии. Выяснение основных детерминант, факторов, причин и др. имеет принципиальное значение для определения эффективной и оптимальной архитектоники агролесных кластеров, их системы. Агролесные, агропромышленные кластеры многофункциональны и поэтому они способны устранять и нейтрализовать несколько причин глобального потепления;
 • выясняя, систему основных детерминант и т.д. глобального изменения климата мы исходим из принципа холизма, то есть считаем, что изменение климата вызвано действием не какой-либо одной детерминанты и т.д., а системой, целостностью этих детерминант, драйверов и др. Это результат взаимодействия всех драйверов. Поэтому основную детерминанту изменения климата мы видим в развитии глобальной климатической системы в режиме с обострением. Удивительно, что исследователи предрекают пик глобального потепления в 2030 году в период максимального обострения ГСК [58]. Любая природная экосистема любого уровня представляет собой сеть [59]. Агролесной кластер представляет собой «сеть», «сеть» локально сконцентрированную и глобально рассредоточенную. Агролесные кластеры могут охватывать значительные территории, на которых будут располагаться огромные лесные массивы, в частности в виде лесополос, киотских лесов. Последние существенно усилят действие естественных механизмов (глобального симбиоза, «биотического лесного насоса» и др.). На сетях системы агролесных кластеров могут быть целенаправленно организованы положительные и отрицательные связи, их комбинации, образующие многомерный синергетический механизм, реализующий сверхбыстрые процессы в режиме с обострением. С этой точки зрения охват сетей естественных экосистем и эффективности влияния на них системы агролесных кластеров являются наиболее адекватными не только для создания благоприятного локального климата, но и глобального. Поскольку системы кластеров могут задействовать очень мощные естественные механизмы такие как «биотический лесной насос»* и глобальный симбиоз [57].

Таким образом, создание глобальной системы кластеров, в первую очередь, системы агролесных кластеров России является острой необходимостью для радикального решения комплекса глобальных проблем «Рост населения – дефицит продовольствия, воды, энергии – экология», ослабления глобального потепления и предотвращения глобальных катастроф. Главная причина глобального системного кризиса заключается в результатах взаимодействия всех детерминант, факторов и т.д., выразившихся в развитии Мир – Системы в режиме с обострением. Для «управления» такой системой целесообразно корректно создать адекватный, холистический механизм в виде глобальной системы кластеров.

Использование мультидисциплинарного подхода, компетенций различных наук позволяет разработать и обосновать архитектонику агролесных кластеров, их системы. (Определение понятия «архитектоника» предполагает достижения органического сочетания элементов кластеров, их систем).

Анализ основных факторов глобального потепления и взаимосвязей (Рис. 1) выявил закономерность. В течение всей истории человечества наблюдался (гиперболический) рост населения Земли, развитие сельского хозяйства приводило к сокращению площадей лесов, обезлесеванию, опустыниванию, увеличению выбросов парниковых газов, росту их концентрации и в конечном итоге увеличению среднегодовой температуры. Обезлесевание , особенно вырубка тропических лесов привело к увеличению выбросов парниковых газов, ослаблению «биотического лесного насоса», усилению засухи.

Исходя из этого целесообразно и возможно, с созданием системы агролесных кластеров, развитием науки и инновации в их формате, осуществлять иную закономерность более эффективную и экологичную: «рост/снижение численности населения→развитие сельского хозяйства→увеличение площади лесов→рост поглощения ПГ→снижение концентрации ПГ→снижение глобальной температуры». Применение компетенций разных наук последнюю закономерность развития делают вполне реальной. Снижение роста населения может быть достигнуто заботой о соблюдении прав женщин, обеспечении их доступа к образованию, показу по телевидению «мыльных опер» (примеры Бангладеш, Бразилия). Более того, само по себе глобальное потепление приводит к снижению рождаемости [ 60]. Сельское хозяйство необходимо развивать на инновационной основе, с использованием новых технологий, повышающих продуктивность и снижающих выбросы ПГ, увеличивающие поглотительную способность почв. Необходимо развивать агролесное хозяйство, по сути симбиоз леса и сельского хозяйства. Это приведет к росту продуктивности в сельском хозяйстве. Развитие агролесных кластеров увеличит поглотительную способность лесов, что снизит концентрацию ПГ и глобальную температуру, а самое главное усилит действие «биотического лесного насоса».

Таким образом, система агролесных кластеров целесообразно, точно, «мягко» охватывает и воздействует на три взаимосвязанных фактора (Рис. 1). Иными словами, эффективная модель агролесных кластеров, их системы, может быть разработана только на основе мультидисциплинарного подхода. Системе агролесных кластеров целесообразно иметь компоненты сельского и лесного хозяйства в их симбиозе, а также социально-образовательную, медиа составляющую, особенно для развивающихся стран, где особенно высок прирост населения. Такова в первом приближении архитектоника агролесных кластеров.

По нашему мнению, цели и задачи, стратегия развития агролесных кластеров России должны быть и локальны и глобальны.

Поскольку агролесные кластеры по своей экономической и биотехнологической сущности могут оказать не только локальное влияние (например, создание благоприятного климата на поле для выращивания пшеницы), но и огромное влияние на генерацию и поглощение парниковых газов, борьбе с засухами; опустыниванием, предотвращение глобальных катастроф и т.д. и в конечном итоге, на формирование глобального климата.

Целями создания и развития Системы агропромышленных кластеров России, стран СНГ могут быть:

 • Развитие АПК на качественно новой научно-инновационной основе с применением результатов мультидисциплинарных исследований с максимальным использованием позитивных сил природы, ее естественных механизмов (идеи режимов с обострением, их механизмов, глобального симбиоза, «биотического лесного насоса» и др.).
 • Повышение эффективности и конкурентоспособности АПК России, уровня и качества жизни её населения.
 • Обеспечение импортозамещения, продовольственной безопасности России, СНГ, мира.
 • Решение комплекса глобальных проблем человечества: «рост населения – дефицит продовольствия, воды – экология».
 • Ослабление глобального потепления и предотвращение глобальных катастроф.
 • Развитие радикально новых направлений интегральной науки, технологий (гибридных, глубокой переработки сырья, открывающих, закрывающих и др.), способствующих прерыванию «инновационной паузы» и выходу человечества из беспрецедентного глобального системного кризиса, развитию экономики России, стран с ПГ в режиме с обострением.
 • Мирное усиление геоэкономического и геополитического влияния России посредством «мирного оружия» — продовольствия, пресной воды.

Идея локально – глобального влияния Системы агролесных кластеров состоит в том, что Мир- Система, в частности её климатическая подсистема находится в метастабильном состоянии, неустойчивость, которого по мере приближения к точке глобальной сингулярности – 2025- 2030 годам или моменту максимального обострения, еще более возрастет. В связи с этим «малые резонансные воздействия» генерируемые Системой кластеров могут оказать существенное стабилизирующее влияние не только на экономику России, стран СНГ, но и мира в целом, не только на локальный климат страны, но и климатическую систему Земли. Влияние Системы агролесных кластеров России, СНГ сродни «иглоукалыванию мира» [1]. В основу многомерных синергетических механизмов агролесных кластеров необходимо положить прямые, положительные и отрицательные обратные связи, их комбинации, решающие как бы двуединую задачу перевода функционирования систем кластеров «в режиме с обострением и одновременно превращения в «экономику замкнутого цикла». Это двуединая задача может быть решена с использованием системы частных моделей, основанных на применении механизмов положительной и отрицательной обратной связи.

По нашему мнению, Систему агролесных кластеров целесообразно создавать в форме сети (Рис. 2) на основе фрактального принципа с «ядром» системы кластеров в виде научно-инновационных образовательных кластеров.

Важнейшая задача научно-инновационного образовательного кластера, заключается в проведении мультидисциплинарных исследований, в разработке целевых конкретных гибридных и др. технологий, которые бы способствовали установлению и развитию взаимовыгодных связей между участниками кластеров. Более того, научно-инновационный кластер порождает научно-инновационные экономические процессы в режиме с обострением (Рис. 2).

Разработка наукой в формате кластеров технологий глубокой переработки сырья и рециклина, позволяет в кластерах создать и использовать технологическую схему, представленную на Рис 3, которая «запускает» положительные и отрицательные связи, осуществляющие принципы экономики замкнутого цикла и режимы с обострением.

Совокупность положительных обратных связей между участниками кластера (системы кластеров) на их сети образуют многомерный синергетический механизм, обеспечивающий функционирование агролесного, агропромышленного кластера в режиме с обострением (Рис. 4).

В целом мультимодель кластера позволит построить механизм системы агролесных кластеров (Рис. 5), который будет способствовать решению триединой задачи. 1) рост эффективности сельского хозяйства России (мира), т.е. обеспечит национальную и глобальную продовольственную безопасность; 2) устранение дефицита воды (в значительной степени); 3) снижению глобальной температуры, предотвращению глобальной катастрофы.

Таким образом, создание глобальной системы агролесных, агропромышленных кластеров, в частности их подсистемы в России позволит локально решить ряд глобальных проблем; если не полностью, то частично все зависит от масштабов реализации проекта создания Глобальной системы кластеров (национального или глобального).

В целом проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

* «Биотический лесной насос» — высокий листовой индекс естественных лесов поддерживает высокие потоки испарения, которые превосходят потоки испарения над океаном. При этом возникают восходящие потоки воздуха над лесом, что приводит к засасыванию влажного воздуха с океана, который затем возвращает в океан в верхний атмосфере после восполнения осадков над сушей [57].

Элементарной единицей глобальной системы кластеров являются кластеры III го поколения, отличительной чертой которых является использование многообразных положительных обратных связей, порождающих формирование и развитие эффективных агропромышленных кластеров за

(1год – 5 лет) в режиме с обострением. Мультимодель агролесного кластера III го поколения по своей сущности и формам не является исчерпывающей (Рис. 2-4). В каждом конкретном случае отдельные модели и мультимодель в целом будут иметь уникальные воплощения, априори обеспечивая уникальные конкурентные преимущества создаваемому агропромышленному кластеру.

 • К моменту максимального обострения глобального системного кризиса (2025-2030 годы) возрастает вероятность глобальной катастрофы, которую не удается никому избежать. Вероятность этой глобальной катастрофы беспрецедентно высока, и чтобы человечеству выжить ему надо объединиться для предотвращения этой катастрофы. Согласно теории самоорганизующейся критичности глобальная катастрофа системного характера, будет внезапной и мгновенной. Одним из холистических инструментов предотвращения глобальной катастрофы, выхода из глобального системного кризиса, может быть формирование глобальной системы кластеров, в первую очередь, агролесных и прежде всего, в России.

Предполагается продолжать публикации по тематике агропромышленных, в том числе агролесных кластеров, их систем.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ

Постановка проблемы. За последние десятилетия в промышленно развитых странах политика в области управления отходами подвергается существенным изменениям и ориентирована на снижение количества образующихся отходов, на развитие методов их максимального использования. Главными причинами таких изменений явились загрязнения окружающей среды, его негативное влияние на здоровье населения, а также происшедшие изменения в экологической политике и законодательстве.

В Казахстане, несмотря на экономический кризис, к решению проблемы охраны окружающей среды уделяется самое серьезное внимание. В своем выступлении Глава государства отметил, что главной целью, которая должна быть достигнута Республикой к 2050 году, в долгосрочной перспективе, является создание общества благоденствия на основе сильного государства, не подвергая будущие поколения воздействию значительных экологических рисков. Перед Правительством стоит задача перехода от «коричневой экономики» к «зеленой экономике», которая была озвучена в Послании Президента народу Казахстана в новой Стратегии «Казахстан – 2050» [1].

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» закладывает основы для глубоких системных преобразований с целью перехода к экономике новой формации посредством повышения благосостояния, качества жизни населения Казахстана и вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных ресурсов [2].

Обеспечение экологической безопасности в сфере хозяйственной деятельности становится все более важной функцией государства. Ситуация с отходами относиться к числу наиболее сложных экологических проблем. Во многих регионах страны экологическая политика при организации управления отходами производства и потребления строится на взимании экологических платежей за размещение отходов, не стимулируется внедрение новые технологии в сфере обращения с отходами. Экологические проблемы относятся к такому типу проблем, разрешение которых не терпит отлагательств. Главной особенностью решения этих проблем в развитии любого современного цивилизованного об­щества является их комплексность, включающих в себя экономику, эко­логию и политику.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема управления отходами становится предметом многих отечественных и зарубежных научных исследований и публикаций. Исследованию проблем теории и практики управления отходами активно занимаются ученые, которые работают в этом направлении: А.А. Голуб, Е.Б Струкова, В.Ф.Протасов, Осадчий С.Ю, Н.К.Мамыров, М.С.Тонкопий, Е.М. Упушев и другие ученые.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Несмотря на большое количество научных трудов, посвященных проблемам управления отходами, в том числе твердыми бытовыми, недостаточно исследованы теоретические и практические аспекты в данной сфере. В современных условиях требуются исследования методологических основ, сущности, выбора приоритетных направлений, разработка мер экономического стимулирования деятельности в сфере обращения с отходами.

Цель статьи — теоретическое обоснование направлений управления отходами в регионе.

Изложение основного материала. Управление отходами – составная часть общей системы управления. Внедрение комплекса разных способов переработки отходов, нацеленного на региональное и отраслевое применение, составляет систему управления отходами.

Сокращение отходов «у источника» предполагает уменьшение полного количества отходов и уменьшение их токсичности и других вредных параметров. Вторичная переработка (включая компостирование) – «рециклинг» – возвращение отходов в тот же технологический процесс, который привел к их образованию.

Рекуперация – это переработка материалов, включая компостирование органического вещества, переплавку стекла, металла, пластика и другие формы рекуперации нужных материалов, предотвращающие их захоронение.

Следующие способы – это извлечение энергии, путем сжигания и захоронение на полигонах [3].

Основной принцип управления отходами – это получение максимальной практической пользы от используемого продукта, при этом получая минимальное количество отходов.

Несмотря на то, что в отрасль переработки отходов поступают некоторые инвестиции, Казахстану не хватает комплексной системы управления отходами. Павлодарская область является одним из наиболее развитых в экономическом отношении регионов Республики Казахстан, имеющим стратегическое значение для всей страны.

На территории области функционируют крупнейшие в Республике Казахстан предприятия теплоэнергетики и металлургической промышленности, которые оказывают существенное влия­ние на экологическое состояние окружающей среды.

Экологическая ситуация в Павлодарской области в сфере управления отходами следующая: основной вклад в образование отходов вносят угольные разрезы (90-92 %), теплоэлектростанции (5-6 %), 4-5% отходов вносят субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства.

По официальным данным статистики в 2015 году в регионе затраты на охрану окружающей среды предприятий и организаций составили 24357 млн. тенге. В структуре затрат приходится 52,2% – на управление обращением отходов.

Для улучшения экологической ситуации на территории Павлодарской области проводится определенная работа.

На предприятиях металлургической промышленности вторично используются в производстве обрезь литых заготовок, окалина, огарки сварочных электродов. С целью использования в технологическом процессе перерабатывается бой периклазового кирпича.

Строительные отходы, золошлаки от работы котельных используются в качестве строительного материала, теплоизолирующего материала, для подсыпки дорог; отработанные моторные и трансмиссионные масла используются в гидравлике, для смазки форм при производстве строительных материалов.

Необходим переход предприятий области на безотходные и малоотходные технологии, так как на нужды предприятий ежегодно используются и передаются потребителям лишь порядка 20-30 % от объема образования промышленных отходов.

На территории Павлодарской области действуют полигоны по приему и утилизации токсичных отходов.

Основные проблемы полигонов токсичных отходов:

отсутствие утилизации и переработки токсичных отходов, вследствие чего из года в год происходит накопление отходов на территориях этих полигонов;

происходит смешивание различных видов и уровней опасности отходов.

Согласно статистическим данным по Павлодарской области в 2015 году на официально действующие полигоны коммунальных отходов поступило 206,9 тыс. тонн отходов, из которых 98,6% поступило для дальнейшего их депонирования, 1,4% – утилизировано на строительные мероприятия полигона, свалки. На полигонах депонировались не только коммунальные отходы (их количество в общем объеме поступивших отходов составило 79,7%), но и строительные (10%), промышленные (10%), прочие отходы (0,3%). На конец 2015 года на официально действующих полигонах накоплено более 2350,4 тыс. тонн отходов, проектная мощность этих полигонов составляет 5767,1 тыс. тонн [5]. Существующая в Казахстане система обращения с твердыми бытовыми отходами сложилась еще во времена СССР, и в основном она базировалась на полигонном захоронении. В области полигоны осуществляют свою деятельность на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду.

В Павлодарской области основными проблемами обращения с отходами потребления являются:

– отсутствие рынка конкурентоспособной среды;

– отсутствие мусороперерабатывающих предприятий;

– рост объемов производимых и накапливаемых бытовых и промышленных отходов;

– несовершенная система сбора твердых бытовых отходов.

В целом, в регионе практически не осуществляется переработка твердых бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья, так как нет мусороперерабатывающих, сортировочных заводов, не решена проблема первичной сортировки мусора, не решены вопросы по вторичной переработке наиболее распространенных компонентов отходов, таких как макулатура, древесина, тканевые материалы, тонколистовой металл, резинотехнические и полимерные изделия и т.п.

Мировой опыт показывает, что без применения определённых принципов и механизмов достичь успехов в области рационального управления отходами практически невозможно. К примеру, в Германии производителей обязали выпускать саморазлагающуюся упаковку, либо упаковку пригодную к вторичной переработке. На законодательном уровне запретили образование свалок, что привело к развитию мусороперерабатывающей отрасли. Для сбора и сортировки мусора используются только контейнеры, которые отличаются своим цветом и типом выбрасываемого в них мусора, потом все это перерабатывается в пригодное для вторичного использования сырье. За соблюдением правил следят специальные «мусорные полицейские», которые штрафуют нарушителей и привлекают их к исправительным работам.
Отходы, не пригодные для переработки используются в энергетике в качестве топлива[6]. Переработка бытовых отходов востребована во всем мире и является экологически ответственным бизнесом. Мусор имеет огромную ценность, из него можно производить сотни наименований различной продукции, пользующейся спросом.

Одним из мировых лидеров в сфере мусоропереработки является Швеция, там была принята национальная программа получения электрической энергии из отходов. Отходы обеспечивают работу шведских систем централизованного теплоснабжения примерно на 20%. Развита система вторичной переработки и на свалку попадает всего 4% мусора от общего количества. Все это привело к тому, что индустрия мусоропереработки Швеции как и Германии стала испытывать дефицит сырья, и для ее восполнения эти страны импортирует отходы из других стран, которые еще платят им за избавление от мусора.

В некоторых европейских странах, гражданам, активно участвующим в программе раздельного сбора мусора выдают специальные купоны, позволяющие на льготных условиях оплачивать жилье и коммунальные услуги. Таким образом, в европейских странах по-разному решают эту проблему, управление отходами имеет довольно высокие результаты и достижения.

Выводы и предложения. Основой успешных ре­шений экологических проблем является экологизация социально-экономической системы любого государства. Один из источников снижения включает в себя усилия по уменьшению доли опасных отходов и материалов путем изменения процесса промышленного производства, куда входит изменение технологий производства сырья и материалов.

В целях улучшения экологической ситуации управления отходами в регионе с учетом мирового опыта необходимо:

– совершенствовать экологическое законодательство в области обращения с отходами производства;

– на законодательном уровне регулировать отношения в сфере обращения с отходами тары и упаковки;

– утилизировать промышленные отходы непосредственно в местах образования, что позволит сократить затраты на транспортировку;

– внедрять мало-безотходное производство;

– экологизация промышленного производства с постепенным переводом его на замкнутый технологический цикл, применение новейших разработок ученых в сфере биотехнологии;

– вторичное использование, рециклинг и компостирование используемых компонентов отходов;

– совершенствовать систему государственных закупок по европейской системе, предусматривающие преимущества для предприятий, которые производят или поставляют товары и продукцию, из вторичного сырья либо же с использованием вторсырья;

– внедрить меры стимулирования для предприятий, сокращающих образование отходов, а также занимающихся утилизацией и переработкой отходов;

– предусмотреть оказание государственной поддержки, например, в форме субсидии предприятиям, занимающихся утилизацией и переработкой отходов для приобретения высокоэффективных технологии;

– развивать рынок вторичных материальных ресурсов и вовлекать их в качестве вторичного сырья;

– строительство мусороперерабатывающего завода позволит возвратить в хозяйственный оборот до 85-90% отходов в виде товарной продукции и энергии, создать рабочие места.

В современных условиях для строительства мусороперерабатывающего завода возможно применение механизма государственно-частного партнерства, так как в соответствии с законом «О государственно-частном партнерстве» в РК предусматриваются различные формы партнерства [4].

Нужно разработать и принять региональную программу по управлению отходами, учитывающая экономическую целесообразность с учетом получаемого экологического эффекта. Одним из направлений этой программы должна стать пропаганда экологических знаний для широких слоев населения, организация теле-, радиопередач, что позволит повысить экологическую культуру населения по раздельному сбору отходов, потому что перерабатывать раздельно собранные отходы, эффективнее и дешевле, чем смешанный мусор.

Для этого на основе опыта развитых стран в городах, поселках региона необходимо установить контейнеры по раздельному сбору отходов и мотивировать население различными льготами при оплате коммунальных услуг. Приоритетными направлениями управления отходами также являются эффективное взаимодействие государства, бизнеса, населения, бережное отношение к природным ресурсам, что позволит улучшить экологическую ситуацию в области управления отходами, повысить качество жизни населения, реализовать высокий промышленно-экономический потенциал.

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ДВИЖЕНИЯ

Современная система бухгалтерского учета ставит перед бухгалтером перечень задач – своевременное отражение фактов хозяйственной жизни в первичном учетном документе, ведение двойной записи и использование установленного плана счетов, проведение инвентаризации и составление балансового обобщения. Основополагающим элементом в бухгалтерском учете является заполнение первичных учетных документов. Это связано прежде всего с тем, что первичное наблюдение, как восприятие фактов хозяйственной деятельности, есть начальное звено, дающее толчок к функционированию предпринимательской деятельности.

В бухгалтерском учете первичным документом называют тот документ, который был составлен в момент совершения хозяйственной операции и/или сразу после ее окончания.

В бухгалтерии, где большое количество разнообразных документов, отличных по форме, реквизитам, содержанию и способу отражения операций хозяйственной деятельности, используется классификация первичных документов по однородным признакам, что в сущности облегчает их составление.

Группировка осуществляется по следующим признакам:

 • По назначению
 • По способу отражения хозяйственных операций
 • По объему содержащихся сведений
 • По способу обработки
 • По месту их составления

Рисунок 1 – Классификация бухгалтерских документов

По назначения в бухгалтерском учете выделяют распорядительные и исполнительные (оправдательные) документы, документы бухгалтерского оформления, комбинированные документы и документы строгой отчетности.

К распорядительным документам относят такие документы, которые используют при указании совершения того или иного действия.

Исполнительные (оправдательные) документы оформляют при совершении сделки. Такие документы используют в качестве основания при отражении хозяйственной операции в синтетическом и аналитическом учете.

Документы бухгалтерского оформления составляются в целях обеспечения, сокращения и подготовки учетных записей, а в дальнейшем и распорядительных, исполнительных документов для дальнейшего их отражения в бухгалтерском учете.

Комбинированные документы объединяют в себе черты распорядительных, исполнительных документов и документов бухгалтерского оформления, таким образом неся в себе как распоряжение к осуществлению операции, так и одновременное ее оформление.

Бланками строгой отчетности называют специальные документы, которые печатаются типографским способом. В них предусмотрено наличие обязательных реквизитов: краткое название типографии, ее адрес, номер заказа и год его выполнения, а также тираж с его индивидуальным номером и серией.

По способу отражения хозяйственных операций первичные учетный документы подразделяются на разовые и накопительные.
Разовые документы отражают лишь одну хозяйственную операцию, в то время как в накопительных документах ведется учет однородных повторяющихся операций в зависимости от порядка их совершения, что позволяет сократить количество первичных документов.
По объему содержащихся сведений в документах выделяют первичные и сводные первичные документы.

Первичные документы объединяют в себе исходную информацию о конкретных хозяйственных операциях, а сводные первичные синтезируют данные, содержащиеся в первичных документах

Обрабатываются документы в зависимости от выбранного способа: вручную или с помощью техники.

По месту составления первичная учетная документация подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

К внешним документам относят те, которые поступают извне (от организаций-партнеров или физических лиц). Внутренние же документы оформляются непосредственно в организации, которая ведет бухгалтерский учет.

Заполнение первичной документации несет в себе два значимых аспекта. С одной стороны, документы есть экономическая информация о фактах хозяйственной жизни, интегрированная и синтезированная в цифровые показатели. С другой стороны, — юридическая информация об осуществленном оформлении совершенного факта деятельности организации в установленном порядке.Кроме того, с юридической точки зрения первичный документ — это перечень реквизитов, которые представляют собой определенные показатели по совершенному факту хозяйственной жизни. Пунктом 2 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации №402-ФЗ предусмотрены обязательные реквизиты:

 • Наименование документа
 • Дата составления документа
 • Наименование экономического субъекта, составившего документ
 • Содержание факта хозяйственной жизни
 • Величина натурального и/или денежного измерения факта хозяйственной жизни
 • Наименование должностного лица, совершившего сделку/операцию и ответственного за правильное ее оформление
 • Подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов

Среди дополнительных реквизитов, утвержденных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности встречаются: номер документа, адрес экономического субъекта, основания для совершения факта хозяйственной жизни, печать и другие.

Необходимость первичных документов заключается в следующем:

 • Подкрепление учетных записей
 • Передача информации от распорядителей к исполнителям
 • Ревизия правильного совершения фактов хозяйственной жизни
 • Закрепление причин хозяйственных нарушений

Первичные документы, будучи начальным звеном в цепи, способствуют функционированию и развитию деятельности организации. Они ведут сплошное, непрерывное наблюдение за учетом всех операций в хозяйственной деятельности предприятия и его отдельных процессов. Опираясь на информацию, содержащуюся в первичных документах, можно оперировать наличием, состоянием и движением активов, вырабатывать управленческие решения, а также осуществлять необходимые расчеты.

Недобросовестное отношение к оформлению первичных документов зачастую приводит к искажению бухгалтерской информации. Кроме того, в п. 3 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ подчеркнута важность своевременной передачи первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.

Выполнению требований учетного законодательства способствует разработка и соблюдение графика документооборота в организации. Документооборот представляет собой наличие и движение документов от момента их составления (получения от других организаций) до передачи в архив, после того как они будут обработаны и отражены в учете.

Основные этапы документооборота организаций в целом:

 • Составление и правильное оформление документов
 • Передвижение документов по подразделениям организации
 • Передача документов в бухгалтерию для проверки и обработки содержащейся в них информации
 • Сдача документов в архив

Рисунок 2 – Технология документооборота

График документооборота представляет собой документ, устанавливающий рациональные сроки и очередность обработки бухгалтерских документов. Разработка графика документооборота позволит минимизировать материальные и временные затраты на обработку бухгалтерских документов и создать оптимальные условия для работы с данными документами, так как при его формировании ставится задача так распределить поток документации между подчинёнными, чтобы все необходимые сроки обработки документов были бы соблюдены.

Кроме того, следует учитывать, что следование составленному графику может прямо влиять на работу организации в целом. Так, пропущенные сроки по оформлению документов по заработной плате ведут к ответственности перед работниками организации, пропуск срока предоставления налоговой отчётности – к ответственности перед государством, а несвоевременно оплаченные договоры – к проблемам с партнерами.

По форме график документооборота может представлять собой схему или перечень работ по формированию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением организации, всеми исполнителями, с указанием их взаимосвязи и сроков исполнения.

Таким образом, подготовка первичных документов для переноса информации в соответствующие учетные регистры требует проверки самих документов на законность, целесообразность хозяйственных операций, полноту обязательных реквизитов, оригинальность подписей, аккуратность оформления, безошибочность арифметических действий. А сформированный график документооборота позволит подразделениям организации своевременно получать и обрабатывать необходимую учетную информацию, что повысит эффективность деятельности бухгалтерской службы и будет способствовать стабильной работе организации в целом.

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Постановка проблемы. В последние годы наблюдается тенденция к активизации инновационных процессов в экономических системах России и зарубежных стран. Данный факт требует изучения проблемы стимулирования и финансирования инновационных разработок, их внедрения в производство, т.е. решения вопроса о формах и способах инвестиций в инновации. Отметим, что стимулирование инновационной деятельности и ее финансирование – не равнозначные явления. Однако в данной сфере преобладают именно финансовые формы стимулирования инноваций, связанные с поиском источников привлечения материальных ресурсов. Невысокая заинтересованность частных инвесторов и банков в финансовом участии в судьбе инновационных предприятий, как на стадии разработок инноваций, так и на этапе внедрения последних, неразвитость рыночных механизмов регуляции и саморегуляции инновационной деятельности делают проблему внедрения положительного зарубежного опыта в данной сфере весьма актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельным аспектам стимулирования и финансирования инноваций на различных этапах посвящено значительное число работ. Анализу венчурного финансирования посвящены работы Ю.Н. Александрина, О.А. Антипиной, Ж.Л. Гавриловой, А.А. Горкун, Н.В. Драчик, О.В. Чистяковой, Т.А. Шиндиной, И.Б. Юленковой и других исследователей. Проблемы использования такого инструмента финансирования инноваций как инновационные ваучеры нашли отражение в работах Н.В. Киселева, М.И. Яковлевой, М.В. Леденевой, В.А. Минакова, М.В. Парфеновой. Вопросы налогового стимулирования инновационной деятельности изложены в трудах С.В. Васильева, В. П. Шведова, Л. Гохберга, Г. Китовой, В. Рудь, Э.Р. Хайрулиной и т.д.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Авторы большинства указанных выше публикаций рассматривают лишь одну из форм финансирования инновационной деятельности (как правило, это венчурное финансирование либо государственная поддержка инновационных разработок, в.т. налоговая) и не уделяют должного внимания другим. Число исследований, посвященных комплексному анализу основных перспективных форм и направлений стимулирования и финансирования инноваций, включая зарубежный опыт, в настоящее время незначительно.

Цель статьи. Таким образом, целью настоящего исследования является изучение современных перспективных форм и способы стимулирования и финансирования инноваций, получивших распространение в зарубежных странах, и возможность их применения в России. В связи с этим представляется необходимым изучить разработанные схемы стимулирования и финансирования инновационных проектов, выделить их особенности; обозначить специфические условия получения доступа к финансовым ресурсам при реализации инновационных проектов.

Изложение основного материала. Как справедливо отмечает Н.П. Зайцева, инвестиции и инновации рассматриваются как базовые векторы экономической политики страны [5, с. 102]. Инструменты поддержки научных разработок и инновационного предпринимательства весьма многообразны и могут иметь как государственную, так и негосударственную природу.

А.И. Каширин указывает, что потенциальными вкладчиками в инновационные разработки могут выступать бизнес-ангелы, 3F (family – семья, friends – друзья, fools – дураки), посевные фонды, государственные фонды, венчурные фонды, фонды прямых инвестиций, банки, частные инвесторы, собственные средства [7]. Способами инвестирования при этом являются: 1) участие в уставном капитале компании, в том числе путем внесения исключительного права на объект интеллектуальной собственности в уставный капитал; 2) покупка акций; 3) предоставление целевого кредита либо гарантий по кредиту; 4) страхование ответственности; 5) инновационные ваучеры; 6) использование инструментов рынка ценных бумаг и ряд других.

Сырьевая направленность российской экономики не обеспечивает России конкурентных преимуществ в экономике мировой [5, с. 101], что требует от нашей страны оперативного реагирования на изменяющуюся ситуацию, смену приоритетов в экономическом развитии и модернизации, основанной на инновациях, в том числе, с использованием зарубежного опыта. В зарубежных странах накоплен значительный опыт стимулирования и финансирования инновационной деятельности и инноваций. Оно может носить государственный, негосударственный и смешанный характер, осуществляться на государственном или региональном уровне, может быть прямым либо косвенным. Инструменты финансового стимулирования инновационной деятельности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Инструменты финансового стимулирования инновационной деятельности

   Прямое финансирование Косвенное финансовое стимулирование
Инновационные проекты — субсидии;

— гранты на научные исследования;

— взносы в уставный капитал организаций;

— приобретение обязательств

инновационных организаций;

— льготные кредиты и займы;

— варианты софинансирования с частным бизнесом (механизмы венчурного финансирования и государственно-частного партнерства)

— налоговые льготы;

— инвестиционный налоговый кредит;

— пониженные налоговые ставки;

— налоговые каникулы;

— льготные режимы налогообложения;

— освобождение из-под налогообложения отдельных объектов;

— упрощенный порядок ведения бухгалтерского и налогового учета;

— амортизационные льготы;

— страховые льготы (тарифы, взносы);

— таможенные льготы;

— поручительства и гарантии по кредитам;

— льготное ценообразование (льготные арендные ставки, расценки на услуги) и т.п.

Инновационная инфраструктура — гранты на научные исследования;

— взносы в уставный капитал организаций

— налоговые льготы организациям

Источник: [1].

Отметим, что косвенное финансирование (финансовое стимулирование) инновационной деятельности носит в основном государственный характер. В отношении бюджетных инвестиций в инновации можно отметить, что они обеспечивают так называемую предпосевную и посевную стадию развития компании, которая не направлена на получение прибыли инвестором в течение срока оказания финансовой помощи [6, с. 51].

Как отмечает В.П. Шведов, одним из основных методов государственного стимулирования инновационной деятельности должно стать создание благоприятных налоговых условий через механизм предоставления организациям, осуществляющим инновационную деятельность, налоговых льгот и преференций [13, с. 65]. Однако такая позиция носит односторонний характер. На наш взгляд, необходимо использовать методы налогового стимулирования не только по отношению к компаниям, занимающимся инновационной деятельностью, но и по отношению к венчурным компаниям и другим инвесторам, осуществляющим финансирование инновационных проектов, как это сделано в зарубежных странах. Реализация такого механизма повысит заинтересованность инвесторов в поддержке инновационных проектов.

В зарубежных странах применяются следующие инструменты налогового стимулирования инновационной деятельности:

 • инвестиционные скидки по налогу на прибыль (Великобритания, Бельгия, Дания, Австрия, Австралия, Сингапур и др.);
 • исследовательский налоговый кредит (США, Канада, Мексика, Япония, Республика Корея, Италия, Франция, Испания и др.);
 • льготные условия амортизации основных средств (Великобритания, Ирландия, Франция, Германия);
 • инвестиционный налоговый кредит (США, Филиппины);
 • инвестиционные субсидии (Сингапур);
 • налоговые каникулы (ЮАР, Республика Корея);
 • льготные ставки по НДС при реализации товаров с инновационной составляющей (Великобритания, Германия, Италия) и т.д.

В России используются такие формы налогового стимулирования инновационной деятельности, как:

 • освобождение от НДС при реализации НИОКР и реализации прав на результаты инновационной деятельности;
 • льготы при учете расходов на НИОКР по налогу на прибыль (повышающие коэффициенты);
 • освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования;
 • применение повышающих коэффициентов амортизации основных средств, используемых в научно-технической деятельности (ускоренная амортизация);
 • предоставление инвестиционного налогового кредита, налогоплательщикам, осуществляющим НИОКР.

Такие формы косвенного государственного стимулирования инновационной деятельности должны получить широкое применение. Как верно отмечает Э.Р. Хайрулина, необходим комплексный и системный подход к оценке целесообразности и эффективности применения налоговых льгот, что будет способствовать стимулированию инновационной деятельности [11, с. 335-336].

Перспективными формами финансовой поддержки инновационной деятельности, активно применяющимися в зарубежных странах, являются, наряду с рассмотренным выше налоговым стимулированием, венчурное финансирование, льготное кредитование, привлечение частных инвестиций и инновационные ваучеры. Использование таких форм финансирования в России позволит добиться решения задачи обеспечения устойчивого инновационного развития, заинтересованности в научных разработках, которые в дальнейшем будут внедрены в производство. Обеспеченность хозяйствующих субъектов, занимающихся инновационными разработками, финансовыми ресурсами, гарантирование их поступательного развития, снижение рисков станут побудительными факторами к осуществлению инновационно-ориентированных проектов. Рассмотрим указанные выше перспективные формы финансирования инновации и инновационной деятельности более подробно.

Венчурное финансирование представляет собой долгосрочные высокорисковые финансовые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на разработку и производство наукоемких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств [2, с. 72]. Как отмечают Н.В. Драчик и О.В. Чистякова, все фирмы, входящие в первую сотню крупнейших мировых компаний, развивались благодаря венчурному капиталу, в том числе Microsoft, Intel, Apple, Cisco, Yahoo, Hotmail, Google, Skype и другие [4, с. 92; 12, с. 137].

Венчурное финансирование может осуществляться на любой стадии развития компании в виде:

 • софинансирования разработки бизнес-плана изобретателем-предпринимателем;
 • предоставления помощи для испытаний продукции, внедрения в производство и первоначального маркетинга;
 • предоставления средств для коммерческого выпуска продукции;
 • поддержки компаний, не вышедших на самоокупаемость проекта к окончанию сроков первоначального финансирования;
 • поддержки маркетинговой деятельности, расширения производства, выхода на новые рынки, модернизации производства либо усовершенствования производимого продукта (выполняемой работы, оказываемой услуги);
 • стимулирования развития компании для выхода на рынок ценных бумаг в целях привлечения значительного количества частных инвесторов и увеличения объемов инвестиций путем размещения акций компании на фондовом рынке.

Однако в нашей стране венчурное финансирование осуществляется лишь на посевной стадии и стадии стартапа, хотя необходимость продолжения финансирования сохраняется и на стадии роста, что, несомненно, является слабым местом такой формы поддержки инновационных компаний в нашей стране [6, с. 53].

Следует отметить, что на эффективность коммерциализации инновационных проектов влияет также развитие инновационной инфраструктуры в регионах, региональный инновационный потенциал, заинтересованность региональных властей и инвесторов в поддержке новых проектов. Речь здесь идет не только о финансировании и/или стимулировании самой инновационной активности хозяйствующих субъектов, в т.ч. малых инновационных предприятий при ведущих высших учебных заведениях того или иного региона, но и финансирование и стимулирование организаций, занимающихся поддержкой и предоставлением услуг инновационным компаниям.

В отношении зарубежных стран следует отметить, что наиболее развита индустрия венчурного финансирования в США и ряде европейских стран (Великобритании, Голландии, Германии, Франции и др.). В Великобритании и США активно участвуют в финансировании инновационных проектов пенсионные фонды, что позволяет, с одной стороны, получить государственную поддержку инновационным предприятиям, а с другой – дает возможность фондам данных стран получить прибыль в случае успешного завершения инвестиционного проекта. В России, к сожалению, негосударственные пенсионные фонды, как правило, участвуют в финансировании низкорисковых и в то же время низкоприбыльных проектов, хотя в сфере инноваций и высоких технологий представляется возможным найти приемлемые по степени риска и уровню доходности предложения.

В Великобритании также развита инновационная инфраструктура, включающая бизнес-инкубаторы, инновационные центры и технопарки. Лидирующие позиции на рынке венчурного финансирования во Франции занимают банки и страховые компании, в Германии – банки и частные инвесторы [3, с. 133]. Признанным лидером в развитии венчурного финансирования является Израиль, доля затрат на НИОКР в ВВП которого является самой высокой в мире.

Эффективность развития венчурного финансирования в зарубежных странах во многом зависит от степени его государственной поддержки, развития законодательной базы, заинтересованности государства в развитии инноваций. Государство предоставляет кредиты, государственные гарантии, налоговые льготы для венчурных компаний, участвует в софинансировании инновационных проектов или создании венчурных фондов наряду с частными инвесторами [10, с. 202]. Такие же механизмы должны, на наш взгляд, получить широкое распространение и в России.

Наряду с венчурными компаниями и фондами инвестированием в инновации и стартапы занимаются так же бизнес-ангелы – частные инвесторы, которые осуществляют вложения в будущий бизнес на этапе становления идеи, когда компания еще не приобрела никакой известности. Цель их инвестиционной деятельности – получение прибыли в долгосрочной перспективе. При этом инвестиции бизнес-ангелами осуществляются, как правило, в несколько проектов, что позволяет снизить риски, т.к. та или иная идея может выйти на стадию получения прибыли и принести доход своему инвестору, покрывающий затраты на поддержку других проектов. Кроме того, инвестирование в стартап-проекты обычно не является единственным источником доходов бизнес-ангелов.

Такая форма инвестирования имеет определенные преимущества, такие как гибкость, отсутствие бюрократических препятствий, высокую скорость взаимодействия предпринимателя и инвестора. Все это делает ее похожей на инвестиции 3F, т.к. зачастую бизнес-ангела связывают с предпринимателем не только деловые, но и личные отношения. Отрицательными чертами такого способа инвестирования являются сложность поиска бизнес-ангела (особенно это касается России, т.к. частные инвесторы весьма неохотно берутся за финансовую поддержку новых идей, предпочитая низкорисковые проекты), а так же небольшие объемы финансирования по сравнению с другими формами финансовой поддержки инноваций.

За рубежом также широко применяется такая пока еще малоизученная и редко встречающаяся в России форма стимулирования инновационной деятельности, как инновационный ваучер – сертификат, предоставляющий его обладателю возможность получить научную или консалтинговую поддержку в реализации своего проекта [8, с. 36]. Использование инновационного ваучера предполагает взаимодействие предприятий малого и среднего бизнеса с научными центрами, университетами для получения доступа к исследовательским ресурсам. То есть организация или фонд, выпустившие инновационный ваучер, занимаются финансированием проведения предприятием (обычно не имеющим собственного научно-исследовательского потенциала) исследований, конструкторских работ, проектирования, испытаний с привлечением сторонних научных или иных консультантов (экспертов). То есть работа экспертной организации оплачивается инновационным ваучером, стоимость которого покрывается агентством-«эмитентом» ваучера [8, c. 37]. Основными проблемами применения данного инструмента в России могут стать коррупционные проявления при распределении ваучеров между организациями-претендентами, высокие риски для выпускающей ваучеры организации при их предоставлении, сложность формирования критериев отбора претендентов. Тем не менее, такая новая для нашей страны форма стимулирования инновационной деятельности, несомненно, заслуживает внимания и требует глубокого изучения.

В литературе выделяются и такие способы финансирования инновационных проектов, как инновационный грант, инновационный лизин и инновационный факторинг [9, с. 50, 54-55], проблемы применения которых в России должны стать предметом отдельных исследований.

Современные исследования проблем стимулирования и финансирования инновационной деятельности и практика осуществления последних показывают, что инвесторы осуществляют поддержку инновационных проектов на свой риск, не имея при этом никаких гарантий. В связи с этим ими проводится отбор инновационных проектов, достойных получения поддержки. Условиями получения доступа к финансовым ресурсам при реализации инновационных проектов является, таким образом, соответствие определенным критериям, к которым на практике обычно относятся:

 • наличие обоснованного развернутого бизнес-плана, отвечающего запросам и пожеланиям инвестора;
 • соответствие инновационного проекта запросам современной экономики;
 • отсутствие у проекта конкурентов;
 • наличие квалифицированных кадров для реализации проекта и достижения его окупаемости в разумные сроки.

Как верно отмечает О.В. Антипина, инвесторы используют строгие оценочные и проверочные процедуры, чтобы уменьшить свои риски, так как их инвестиции не защищены [2, с. 79-80].

Выводы и предложения. Следует отметить многообразие форм и моделей стимулирования и финансирования инновационной деятельности, активно используемых за рубежом и получивших свое распространение в нашей стране. Наряду с традиционными (налоговое стимулирование, венчурное финансирование, льготное кредитование), внимания заслуживают новые перспективные для России формы инвестирования в инновационные проекты: инновационные ваучеры, лизинг и факторинг в инновационной деятельности, привлечение частных инвесторов. В то же время отметим, что в рыночной экономике должны преобладать негосударственные механизмы поддержки инновационных проектов, чего в настоящее время в нашей стране не наблюдается.

На наш взгляд, в России необходимо вовлечение широкого круга инвесторов, особенно негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и частных лиц, в процессы финансирования инновационных разработок при всесторонней государственной поддержке данных процессов, применение различных форм стимулирования и финансирования инвестиционной деятельности, которые хорошо зарекомендовали себя в зарубежных странах. Такие меры должны привести к росту рынка наукоемких технологий, увеличению отдачи инновационного потенциала, изменению структуры экономики, переходу ее на инновационные рельсы. Получение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам различных типов инвесторов может стать доступнее с развитием в России страхования инвестиций.

НАУЧНЫЙ ВКЛАД М. ПОРТЕРА В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ

В современном российской экономике и в целом в мировой экономике наиболее острой и важной проблемой выступает «конкуренция». Категоричность этого понятия предполагает не только многоаспектность рассмотрения последнего (процессы конкуренции, модели конкурентного поведения, конкурентную среду, конкурентные стратегии и т. п.), но и неоднозначность в методологических подходах к ее рассмотрению и неоднозначность в концепциях ее развития. В современном российском и мировом обществе «конкуренция» становится актуальной не только в вопросах экономики, но и в вопросах управления и устройства общества в целом. Это позволяет рассматривать конкуренцию на более высоком уровне, чем национальная или региональная экономика, на уровне глобальных меновых экономических систем.

Необходимо отметить, что современная экономическая мысль, при рассмотрении категории «конкуренции», все чаще обращается к ее сущности, не останавливаясь на описании явлений конкуренций и указаний ее роли в общественных и экономических процессах. Такое положение вещей объясняется усложнением социально-экономических и общественно-политических отношений и, в связи с чем, неэффективностью в современном обществе (мировом пространстве) управленческих решений и мер. Механизмы «воздействия и угроз» (управление), в современном мировом пространстве уступают место среде «развитию и сотрудничеству» (менеджменту). Исследователей интересует возможность осмысления «конкуренции» через понятийный аппарат, а именно осмысление процессов и отношений конкуренций. В связи с чем, исследователи, начиная с Майкла Портера, вводят в понятийный аппарат экономической науки понятия «конкурентного преимущества» и «конкурентоспособности». Эти понятия, позволяют не только объяснить «конкуренцию», но и образуют понятийно-категориальную трилогию: «конкуренция», «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособность», лежащую в основе научно-исследовательских процессов теоретизации «конкур

Рис. 1 Система детерминант конкурентных преимуществ по М. Портеру

глобальных меновых экономических систем.

Необходимо отметить, что современная экономическая мысль, при рассмотрении категории «конкуренции», все чаще обращается к ее сущности, не останавливаясь на описании явлений конкуренций и указаний ее роли в общественных и экономических процессах. Такое положение вещей объясняется усложнением социально-экономических и общественно-политических отношений и, в связи с чем, неэффективностью в современном обществе (мировом пространстве) управленческих решений и мер. Механизмы «воздействия и угроз» (управление), в современном мировом пространстве уступают место среде «развитию и сотрудничеству» (менеджменту). Исследователей интересует возможность осмысления «конкуренции» через понятийный аппарат, а именно осмысление процессов и отношений конкуренций. В связи с чем, исследователи, начиная с Майкла Портера, вводят в понятийный аппарат экономической науки понятия «конкурентного преимущества» и «конкурентоспособности». Эти понятия, позволяют не только объяснить «конкуренцию», но и образуют понятийно-категориальную трилогию: «конкуренция», «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособность», лежащую в основе научно-исследовательских процессов теоретизации «конкуренции».

Одним из крупнейших исследователей современности в области конкуренции, конкурентоспособности и конкурентного преимущества является Майкл Портер. Результаты его научных исследований изложены в таких трудах как «Конкурентное преимущество», «Конкурентная стратегия», «Конкуренция» и «Международная конкуренция».

М. Портер предлагает к рассмотрению универсальную модель конкурентного поведения субъектов хозяйствования в меновой системе (в конкурентных процессах), в которой указывает основные аспекты (мотивы) конкурентного поведения (параметры детерминант конкурентных преимуществ) (рис. 1).
В тоже время М. Портер, исходя из общих исторически сложившихся представлений о конкуренции, в рамках статичного подхода, рассматривает последнюю как силу меновой экономики, т. е. то, что имеет причинно-следственный характер, точку приложения и направленность действий. Этим, М. Портер определяет возможность развития конкуренции, что подтверждается эволюцией взглядов на конкуренцию.

Для описания конкуренции, М. Портер задает конкурентное пространство, имеющее пять измерений (рис. 2) [27, с.52–53].

Рис. 2. Конкурентное пространство М. Портера

При рассмотрении существенности параметров конкурентного пространства М. Портера, можно определить, что таковыми являются: конкурентное преимущество, конкурентоспособность, продавец, покупатель, локальная (активная или пассивная) конкуренция. Здесь можно отметить, что задание конкурентного пространства аналогично заданию рыночного пространства, параметрами которого выступает спрос, предложение, равновесная цена, производитель и потребитель (рис. 3).

Рис. 3. Параметры рыночного и конкурентного пространства

Такой параметр конкурентного пространства по М. Портеру, как «угроза появления новых конкурентов» интерпретируется нами как параметр «конкурентное преимущество», а параметр «угроза появления товаров заменителей» — параметром «конкурентоспособность». При данной интерпретации параметров конкурентного пространства М. Портера нами достигается логичность построения конкурентного пространства в терминологии теории конкуренции, так как понятия, выступающие параметрами конкурентного пространства, находятся в опосредующей связи. Так «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособность» диалектически связанны между собой посредством категории конкуренции, а «покупатель» и «продавец» выступают сторонами конкурентных процессов, овеществляя их.

В своей модели М. Портер выделяет еще одну составляющую конкурентного пространства, которая, по его мнению, также определяет и задает конкуренцию. Напомним, что М. Портер в качестве объекта исследования определяет «мировую конкуренцию», следствием чего и становится выделение в качестве силы конкуренции, т. е. элемента размерности конкурентного пространства «соперничество между имеющими конкурентами». Таким образом, по М. Портеру, получаем, что конкуренция определяет и задает саму себя, что в данной формулировке выступает весьма противоречиво.

Тем не менее, нами отмечается справедливость данного утверждения, в том случае, если мы будем говорить о «локальной конкуренции». М. Портер приводит множество примеров, когда локальные конкурентные процессы страны способствует приобретению конкурентного преимущества в глобальных масштабах и приобретению способности конкурировать на мировых рынках. Эти доказательства еще раз подтверждают тот факт, что «дух» конкуренции преследует человечество и выступает одним из способов выживания в окружающей его среде (пассивная конкуренция), посредством соперничества друг с другом (активная конкуренция).

Введение этой размерной величины не противоречит и в тоже время подтверждает истинность наших высказываний в отношении типологии конкуренции по объекту направленности и ее классификации на активную (направленную на соперника, на аналога, на субъекта хозяйствования) и пассивную (направленную на среду) конкуренцию. Таким образом, активная (локальная) конкуренция и выступает пятым элементом размерности конкурентного пространства по М. Портеру.

Предлагая к описанию процесса конкуренции модель конкурентного пространства, элементами которого выступают «конкурентное преимущество», «конкурентоспособность» и «активная конкуренция» М. Портер тем самым косвенным образом указывает на распространение «пассивной конкуренции» в настоящем мировом меновом пространстве. Более того, М. Портер отмечает, что пассивная конкуренция становится объективной действительностью мировой меновой экономики (мирового рынка), где приоритетными вопросами становятся вопросы выживания в мировом сообществе, овладением лидерства, как способ выживания, в производстве какого-либо товара или услуги, поиска своего места в мировом меновом пространстве и т. п. В этом случае, приоритетными задачами любого государства или корпорации становится не соперничество за ограниченные ресурсы, а приспособление к условиям среды, с целью эффективного использования ограниченных ресурсов.

Синтезируя знания о типах конкуренции, которые расположены в своей эволюционирующей последовательности — «свободная конкуренция», «совершенная конкуренция», «регулируемая конкуренция» и «цивилизованная конкуренция» и знания о модели конкурентного пространства по М. Портеру, где пассивная конкуренция является одной из составляющих этого пространства, можно сделать вывод о том, что «мировая конкуренция» М. Портером рассматривается через призму регулируемой конкуренции.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что «регулируемая конкуренция» может существовать как типовая разновидность конкуренции в рамках пассивной формы конкуренции[1].

Таким образом, М. Портер, вводя в модель конкурентного пространства «поведения соперничества хозяйствующих субъектов» указывает на факт того, что развитие мирового менового пространства осуществляется в рамках активных и пассивных форм конкуренций и определяет возможность развития конкуренции в целом, а значит и прогнозирование рыночной конъюнктуры в глобальных масштабах. Причем, если развитие рыночного механизма, через развитие законов спроса и предложения достаточно глубоко изучено, то развитие конкурентных процессов мало изучено, т. к. считается, что конкуренция, как и природное явление, носит стихийный характер и не подвержено воздействию. М. Портер, опровергая стихийность конкуренции, предлагает методологию ее развития, через изучение «детерминант конкурентных преимуществ» и изучение конкурентного пространства (сил конкуренции).

Изучая результаты исследования М. Портера, необходимо акцентировать внимание на том, что он выстраивает не рыночное пространство, а конкурентное пространство, и более того, в своей книге «Международная конкуренция», мало или вообще не обращается к понятию «рыночная конъюнктура».

Окружающий исследователя мир имеет две природы — материальную и идеалистичную. В связи с чем, его можно познавать с позиций двух начал (двух подходов), это с позиции содержания (или материи) и с позиции ценности. Материальный мир имеет объектом своего интереса форму и содержания вещей, идеалистичный (понятийно-категориальный) мир — смысл, назначение вещи, ее роль в данном материальном мире. Меновое пространство или экономика есть результат идеалистичной природы человека, тем не менее, это пространство имеет свою материальную основу (например, деньги, предприятия, товар, продукт). В связи с чем, определяется необходимость двух начал в познании менового пространства — материального и идеалистического (понятийного). Причем изучение рынка, как организационной формы менового пространства (а вмести с ним изучение фирмы, как противопоставляющей рыночной организационной форме) является воплощением диалектико-материалистическим подходом, а изучение конкуренции, которую можно определить как устои, принцип и ценность организационной формы менового пространства является воплощением диалектико-идеалистического подхода к познанию менового пространства. Таким образом, М. Портер в своих исследованиях менового пространства, а именно конкуренции, которая не находит своего материального воплощения (ее нельзя ощутить органами чувств) и может быть лишь ценностью человека, которая по А. Смиту выражается в принципе «невидимой руки» или, в общем случае, ценностью живой природы, обеспечивающее ее развитие, является представителем диалектико-идеалистического подхода. В этом и заключается преимущество и логичность подхода М. Портера к изучению экономики и менового пространства, т. к. то, что первично в идеалистических представлениях должно раскрываться с идеалистических (понятийных) начал, что собственно и проделывает М. Портер, описывая конкуренцию детерминантами конкурентных преимуществ (рис 1).

Термин «рыночная конъюнктура»[2] относится к понятиям теории рынка, т. е. данное понятие является результатом диалектико-материалистического подхода в познании и объяснении менового пространства, поэтому и не употребляется М. Портером. Тем не менее, связь между знаниями, полученными при изучении менового пространства посредством двух начал, находит себя в их практической реализации по управлению экономикой, а именно в управлении конкурентоспособностью экономики, развитию ее конкурентных преимуществ в менеджменте конкуренции. По существу управление экономикой государства или мировой экономической системы по М. Портеру сводится к менеджменту конкуренции.

По методологии анализа менового пространства и экономических систем М. Портер относится к группе исследователей, придерживающихся статичного подхода к анализу экономических систем, в котором предметом исследования выступает конкуренция, а объектом исследования — рынок. Существенность подхода М. Портера заключается в том, что он исследует порядок и правила взаимодействия кластерных форм ведения бизнеса.

Таким образом, вклад М. Портера в развитие теории конкуренции нельзя не до оценить. Исследователь первым предлагает отказаться от описательных теорий конкуренции и предлагает перейти к обобщающим теориям. Ученым, в практику научного исследования вводятся в понятия «конкурентного преимущества» и «конкурентоспособности», которые образуют понятийно-категориальную структуру категории конкуренции. С помощью данных понятий исследователь систематизирует и обобщает представления о конкуренции. Выступая сторонником статического подхода к анализу экономических систем, М. Портер вносит представление о конкуренции как о поведении хозяйствующих субъектов, при этом анализируя конкуренцию на локальном уровне анализа и обобщая представления о конкуренции в рамках понятия «детерминантов конкурентных преимуществ» или мотивов конкурентного поведения. Переходя к анализу конкуренции на глобальном уровне, М. Портер переходит к рассмотрению конкурентных процессов, где обобщает и систематизирует знания посредством введения понятий «конкурентного пространства» и «сил конкуренции». Содержание данных понятий по М. Портеру раскрывается через выделение составляющих конкурентное пространство элементов системных отношений хозяйствующих субъектов — сил конкуренции.

М. Портером закладывается основа системного анализа конкуренции. Исследователь, в качестве «силы конкуренции» и элемента конкурентного пространства, рассматривает конкуренцию на локальном уровне — активную конкуренцию, как поведение хозяйствующих субъектов, характеризующееся соперничество друг с другом. Системность в представлении конкуренции видится в том, что одновременно рассматривается конкуренция как процесс на глобальном уровне анализа и рассматривается конкуренция как поведение на локальном уровне анализа.

[1]Отметим, что пассивная конкуренция характеризуется своей созидательной силой, а активная конкуренция — разрушительной.

[2]Рыночная конъюнктура — это совокупность связей и отношений, в которые вступают и имеют рыночные субъекты хозяйствования.

КОНТРОЛЛІНГ ВИРОБНИЧИХ ІНТЕРЕСІВ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

В умовах прискорення науково-технічного розвитку та, як наслідок, глобалізації виробничо-господарських зв’язків конкурентне середовище висуває нові вимоги до системи управління великими компаніями, зокрема холдинговими. Зважаючи на це набуває особливого значення прийняття раціональних управлінських рішень, що потребує налагодженої інформаційно-аналітичної підтримки на зразок контролінгу. Актуальність даної теми обумовлена наявністю суперечностей та жорстких конфліктів на рівні управління виробництвом між його учасниками.

Тему контролінгу досліджувало багато авторів, серед яких П. Вяткіна, Н. Данілочкіна, Г. Кокинз, І. Маркіна, Г. Савіна, М. Тарасюк, С. Фальк, П. Хорват, Х. Фольмут та ін. Запропоновані авторами концепції схожі один з одним, а вдосконалення теоретико-методичних основ носить здебільшого адаптаційний характер та характеризується специфікою моделі менеджменту країни. Так, американська та європейська моделі орієнтовані на результат – задоволення потреб покупців, а японська – на стратегічний розвиток компанії. Звісно, запропоновано багато визначень поняття «контролінг», проте головним залишається той факт, що контролінг – це сукупність інструментальних методів управління компанією, що призначені для прийняття оперативних управлінських рішень для досягнення визначеної власниками бізнесу мети. З свого боку ми пропонуємо змістити акцент з потреб власників компаній на інтереси інших учасників виробництва. Автором вже проведено ряд досліджень стосовно узгодження інтересів, проте рівень виробництва залишається ще недостатньо дослідженим. Ціль даної статті – вдосконалення теоретико-методичних основ контролінгу з урахуванням корпоративних інтересів учасників виробництва. У зв’язку з цим нами пропонується концепція контролінгу виробничих інтересів – інструмент прийняття управлінських рішень на виробництві з урахуванням інтересів учасників корпоративних відносин.

Отже, що представляє собою дана концепція. Усім відомо, що людина прагне максимально задовольнити свої потреби при мінімальних зусиллях. Проте постає питання − за чий рахунок або чиї рахунки? Звідси витікає визначання поняття «виробничий інтерес» − це прагнення учасника виробничих відносин повніше задовольнити свої інтереси за рахунок інтересів інших учасників.

Але спочатку розглянемо узагальнено перелік учасників виробництва. По-перше, це виробничі робітники основних та допоміжних цехів. По-друге, обслуговуючий персонал, який представлено працівниками обслуговуючого напряму (механіки, електрики, комірники, прибиральниці тощо) та адміністрацією нижнього (бригадир, майстер, начальник дільниці або цеху) і середнього (начальники відділу підготовки виробництва, головного технологу, контролю якості тощо) рівнів управління тощо. По-третє, адміністрація, яка представлена керівниками вищого рівня управління (рада директорів). В цілому основні виробничі інтереси усіх категорій однакові – висока оплата та безпечні умови праці, але вони різняться по відношенню один до одного. Про це свідчать дані таблиці 1, отримані в результаті порівняльного аналізу.

Таблиця 1

Виробничі інтереси персоналу по відношенню один до одного

Категорія Інтерес
Виробничі робітники Обслуговуючий персонал Адміністрація
Виробничі робітники Показати професійну перевагу Якісний матеріал або сировина, інструмент, налагоджене обладнання Отримати замовлення з високою оплатою праці, безпечні умови праці
Обслуговуючий персонал Правильна експлуатація обладнання, своєчасне та якісне виконання замовлення Ефективна взаємодія та економія ресурсів Висока оплата праці та безпечні умови праці
Адміністрація

 

Своєчасне та якісне виконання своїх обов’язків, ефективна взаємодія із зовнішнім середовищем, економія ресурсів

Окреслені виробничі інтереси являють собою цілі контролінгу виробничих інтересів і складають його основу. Зважаючи на те, що застосування контролінгу не обмежується лише контуром внутрішнього середовища, а й враховує вплив зовнішнього, вважаємо за потрібним окреслити зовнішні аспекти функціонування компанії, дослідивши їх у сукупності з інтересами інших суб’єктів корпоративних відносин − покупців, постачальників, перевізників, кредиторів, власників тощо. Для цього використано запропоновану у попередніх роботах автором концепцію узгодження корпоративних інтересів суб’єктів корпоративних відносин [10]. Необхідно зауважити, що накреслена схема взаємозв’язків виробничих інтересів суб’єктів корпоративних відносин відповідає холдинговій компанії, що самостійно не займається виробництвом, але здійснює контроль фінансових потоків корпоративних підприємств (рис.1). Саме така форма організації холдингу поширена в нашій країні.

Рис. 1. Схема виробничих інтересів суб’єктів корпоративних відносин холдингової компанії [вдосконалено автором]

Створення даного взаємозв’язку стало можливим завдяки проведеному аналізу виробничих інтересів персоналу корпоративного підприємства по відношенню до інших суб’єктів корпоративних відносин – покупців, постачальників, перевізників, акціонерів, кредиторів, адміністрації управлінської компанії та сторонніх організацій, інтереси яких назвемо управлінськими. Результати проведеного автором аналізу (табл. 2) вказали, що на стадії взаємодії із постачальниками, перевізниками, акціонерами, кредиторами, адміністрацією управлінської компанії та сторонніми організаціями виникає єдність виробничих інтересів. Виробничі конфлікти виникають лише на стадії узгодження виробничих інтересів з покупцями. Це пов’язано в першу чергу із остаточним принципом задоволення виробничих інтересів, що чітко проглядається у ланцюжку задоволення інтересів.

Таблиця 2

Виробничі інтереси холдингової компанії [згруповано автором]

Категорія Інтерес
Виробничі робітники Обслуговуючий персонал Адміністрація
Покупці Трудомісткі замовлення Постійні замовлення Високорентабельні замовлення
Постачальники Якісний матеріал або сировина за низьку ціну, вчасне постачання
Перевізники Вчасне та недороге виконання замовлення без будь-яких ушкоджень
Акціонери Дивіденди
Кредитори Низькі відсотки за кредитами, тривалий строк повернення кредиту
Адміністрація управлінської компанії Фінансовий контроль, висока оплата праці та безпечні умови праці
Сторонні організації Вчасне, якісне та недороге виконання замовлення

Запропонований автором «ланцюжок задоволення інтересів» − це послідовність виконання інтересів суб’єктів корпоративних відносин з метою задоволення інтересів покупців. Його зображено на рис. 2.

Рис. 2. Ланцюжок задоволення інтересів [розроблено автором]

Виходячи з вище сказаного, виокремлюється головна мета контролінгу виробничих інтересів – підвищення керованості виробничих бізнес-процесів корпоративного підприємства через оперативне вирішення виробничих конфліктів. Отже, схема контролінгу виробничих інтересів отримує наступний вигляд у рисунку 3.

В концепції контролінгу виробничих інтересів привертає увагу управління виробничими інтересами, що забезпечується функціями, методами та принципами управління та отримує таке визначення – процес планування, організації, мотивації та контролю виконання виробничих інтересів учасників виробничих відносин з метою задоволення управлінських інтересів акціонерів. Окремо зупинимося на функціях управління.

Рис. 3. Контролінг виробничих інтересів [розроблено автором]

По-перше, планування. Це складова управління узгодженням виробничих інтересів, що полягає у розробці плану узгодження та його реалізацію. План узгодження кількісно визначає розмір виробничих інтересів учасників на наступний період. Так, інтереси учасників виробництва запропоновано виразити такими показниками:

1) виробничі робітники – професійна перевага (витрати на навчання та атестацію виробничих працівників), якісний матеріал або сировина (висновок вхідного контролю про гідність матеріалу або сировини, кількість фактичних перевірок), інструмент (виконання плану закупівлі інструменту), налагоджене обладнання (час простою обладнання з причини незапланованого ремонту, його відсоток до відпрацьованого часу роботи обладнання), замовлення з високою оплатою праці (заробітна плата виробничого працівника), безпечні умови праці (кількість нещасних випадків на виробництві, кількість часів за лікарняними листами по відношенню до відпрацьованого часу виробничими робітниками, виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки);

2) обслуговуючий персонал – правильна експлуатація обладнання (час простою обладнання з вини виробничого працівника), своєчасне та якісне виконання замовлення (виконання змінного завдання виробничим робітником, сума браку з його вини), ефективна взаємодія (плинність виробничого та обслуговуючого персоналу), економія ресурсів (відхилення фактичної виробничої собівартості від планової, сума виробничих відходів), висока оплата праці (заробітна плата обслуговуючого працівника), безпечні умови праці (кількість нещасних випадків на виробництві, кількість часів за лікарняними листами по відношенню до відпрацьованого часу виробничими робітниками, виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки);

3) адміністрація корпоративного підприємства – своєчасне та якісне виконання службових обов’язків (сума збитків згідно з рекламаціями покупців); ефективна взаємодія із зовнішнім середовищем (покупці – рентабельність продукції, постачальники – низька ціна матеріалу або сировини, висновок вхідного контролю про гідність матеріалу або сировини, виконання плану закупівлі матеріалу або сировини, перевізники – низький тариф перевезень, страховка вантажу, акціонери – сума дивідендів, кредитори – низький відсоток за кредитами, тривалий строк повернення кредиту, адміністрація управлінської компанії – фінансові показники корпоративного підприємства и холдингової компанії в цілому (вартість бізнесу або додаткова вартість, рентабельність власного капіталу, рентабельність активів, ліквідність бізнесу, операційний прибуток, чистий прибуток, рентабельність обороту, рівень собівартості, рівень накладних витрат тощо), заробітна плата адміністрації корпоративного підприємства, показники безпечних умов праці, сторонні організації – низькі тарифи на послуги, виконання плану надання послуг, кількість претензій); економія ресурсів – відхилення фактичної собівартості від планової, покриття фактичних виробничих відходів калькуляційними статтями, показники прибутковості.

По-друге, організація управління виробничими інтересами – сукупність принципів, форм та методів координації дій учасників виробничих відносин з метою досягнення узгодження їхніх виробничих інтересів. Дана складова управління потребує налагодження внутрішньокорпоративних комунікацій та демократизації управління. По-третє, мотивація – складова управління виробничими інтересами, що спонукає учасників виробничих відносин до ефективної діяльності. По-четверте, контроль – оперативний процес пошуку причин відхилення досягнутих значень показників виробничих інтересів від запланованих та прийняття відповідних управлінських рішень.

Повертаючись до контролінгу виробничих інтересів, необхідно зазначити, що його ефективне функціонування потребує визначення місця у механізмі управління холдингової компанії. А ціль даної концепції – підвищення керованості поточними бізнес-процесами – дозволяє її інтегрувати у механізм управління холдингом на оперативному рівні (рис. 4).

Рис. 4. Механізм управління холдинговою компанією [розроблено автором]

Визначення показників виробничих інтересів дозволило виділити бізнес-процеси – персонал, якість та технологія, постачання та збут, обладнання, покупці. Дані бізнес-процеси потребують керування на оперативному рівні. Наявність значної кількості показників уповільнює процес прийняття управлінських рішень на оперативному рівні, оскільки їхній розрахунок потребує суттєвих змін в управлінському обліку, а деякі показники можуть бути обчислені тільки після закриття звітного періоду. Тому ми пропонуємо показники виробничих інтересів переглянути за можливістю використання у щоденному прийнятті управлінських рішень та виділити основні (див. табл. 3). Оцінювання проведемо за шкалою: «Так» – дані показника отримуємо щоденно (у разі необхідності вдосконалюємо управлінський облік), «Ні» – показник розраховуємо після закриття звітного періоду.

Таблиця 3

Корпоративні інтереси за бізнес-процесами [систематизовано автором]

бізнес-процес Показник Щоденний облік
персонал кількість нещасних випадків на корпоративному підприємстві, виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки, виконання змінного завдання виробничим робітником, сума браку з його вини, витрати на навчання та атестацію виробничих працівників, плинність виробничого та обслуговуючого персоналу, заробітна плата виробничого працівника Так
кількість часів за лікарняними листами по відношенню до відпрацьованого часу працівниками корпоративного підприємства  

Ні

якість та технологія висновок вхідного контролю про гідність матеріалу або сировини, кількість фактичних перевірок Так

 

постачання та збут виконання плану закупівлі інструменту, ціна матеріалу або сировини, кількість фактичних перевірок, виконання плану закупівлі матеріалу або сировини, тарифи перевезень, страховка вантажу, тарифи на послуги сторонніх організацій, виконання плану надання послуг, кількість претензій від сторонніх організацій  

 

 

Так

 

 

обладнання час простою обладнання з причини незапланованого ремонту, його відсоток до відпрацьованого часу роботи обладнання, час простою обладнання з вини виробничого працівника Так
економіка та фінанси

 

відхилення фактичної виробничої собівартості від планової, сума виробничих відходів, відхилення фактичної собівартості від планової, покриття фактичних виробничих відходів калькуляційними статтями, показники прибутковості, фінансові показники корпоративного підприємства и холдингової компанії в цілому, сума дивідендів, низький відсоток за кредитами, тривалий строк повернення кредиту; Ні
покупці сума збитків згідно з рекламаціями покупців,

рентабельність продукції

Так

Ні

Оцінювання показників виробничих інтересів вказало на наявність часового розриву. Так, деякі виробничі інтереси обслуговуючого персоналу, адміністрацій корпоративного підприємства та управлінської компанії оцінюються в кінці звітного місяця, а отже не можуть бути використані в щоденному операційному контролі. Проте інтереси виробничих працівників більшою мірою підлягають оцінюванню. Отже, отримуємо наступний перелік показників:

1) персонал — кількість нещасних випадків на корпоративному підприємстві, виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки, виконання змінного завдання виробничим робітником, сума браку з його вини, витрати на навчання та атестацію виробничих працівників, плинність виробничого та обслуговуючого персоналу, заробітна плата виробничого працівника;

2) якість та технологія — висновок вхідного контролю про гідність матеріалу або сировини, кількість фактичних перевірок;

3) постачання та збут — виконання плану закупівлі інструменту, ціна матеріалу або сировини, кількість фактичних перевірок, виконання плану закупівлі матеріалу або сировини, тарифи перевезень, страховка вантажу, тарифи на послуги сторонніх організацій, виконання плану надання послуг, кількість претензій від сторонніх організацій;

4) обладнання — час простою обладнання з причини незапланованого ремонту, його відсоток до відпрацьованого часу роботи обладнання, час простою обладнання з вини виробничого працівника;

5) покупці – сума збитків згідно з рекламаціями покупців.

У довершення до концепції контролінгу виробничих інтересів ми розробили алгоритм прийняття оперативних управлінських рішень, що охоплює основні бізнес-процеси та оцінюється наведеними вище показниками.

Рис. 5. Алгоритм прийняття управлінських рішень [розроблено автором]

Висновки. Таким чином, в умовах постійно виникаючих виробничих конфліктів система управління холдингової компанії потребує ефективної інформаційно-аналітичної бази. Автором вдосконалено теоретико-методичні основи контролінгу з урахуванням інтересів учасників виробництва. Концепція контролінгу виробничих інтересів дозволяє: кількісно окреслити виробничі інтереси учасників, встановити їх взаємозв’язок, систематизувати та розробити управління ними, підвищити якість прийняття управлінських рішень. Дану тематику можливо розвивати глибше у контексті управління технологічними відходами виробництва, деталізувати рівень підготовки та обслуговування виробництва.

 

СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В БУХГАЛЕТРСКОМ УЧЕТЕ

В современных условиях все управленческие решения опираются на информацию, которая содержится в служебном документе. Правильная работа с документами влияет на качество работы управленческого аппарата, организацию и трудовую культуру общения работников. Поэтому успех и эффективность управленческой деятельности во многом зависит от того, насколько профессионально организован документооборот и ведение документации.

В бухгалтерском учете для каждого документа существует свой документооборот — создание первичных учетных документов или получение их от других организаций, принятие их к учету, обработка, передача в архив.

С помощью организации документооборота можно повысить оперативность бухгалтерского учета, ускорить сроки составления бухгалтерской отчетности, а так же усилить контролирующие функции учета.

В зависимости от сферы обращения документов и их назначения, документооборот условно делят на внутренний и внешний. Первый состоит из внутренних документов, установленных на предприятии и входящих документов, поступивших на предприятие. Второй состоит из исходящих документов. Графически это можно показать на рисунке 1.

В организации документооборота выделяется пять основных этапов:

 1. Формирование первичного документа в момент совершения хозяйственной операции на основании требований законодательством, предъявляемых к оформлению документов;
 2. Предоставление документа в бухгалтерию, для контроля его актуальности и принятии его в полном объёме для учетной обработки;

Рисунок 1 — Схема документооборота организации

 1. Проверка бухгалтером принятых к учету документов по форме, по содержанию, а также арифметическая проверка.
 2. Обработка документа в бухгалтерии состоит из следующих этапов:
 • Таксировка — денежная оценка хозяйственных операций, зафиксированных в документе. Некоторые принятые в бухгалтерию документы имеют только натуральные показатели, поэтому их необходимо перевести в денежный измеритель.
 • Группировка объединение документов по однородным признакам и за определенный период, т.е. подготовка сводных данных за определенный период. Например, кассовые документы группируются за каждый день по приходу и расходу, и отражаются в отчете кассира, или же приход и расход товарно-материальных ценностей, которые отражаются в отчете материально-ответственного лица.
 • Контировка — в документе указывается взаимосвязь между счетами, т.е. проставляется корреспонденция счетов на самих документах на основании содержания хозяйственных операций.
 1. Подготовка и сдача документов в архив на хранение после составления по ним учетных регистров.

Первичные документы — это основная и наиболее важная составляющая в бухгалтерском документообороте. К первичным документам относятся товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, кассовые приходные и расходные ордера, банковские чеки, платежные поручения и прочие. Данные о хозяйственной операции, ее параметрах и содержании фиксируются оформлением первичных учетных документов, затем на их основании делаются проводки, заносятся записи в бухгалтерские регистры. На базе этих документов и ведется бухгалтерский учет.

В настоящее время стремительной компьютеризации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности многие организации переходят на электронный документооборот. В свою очередь и общение с контролирующими органами все чаще происходит виртуально.

Одновременно электронный документооборот позволяет оптимизировать взаимосвязь и взаимодействие между подразделениями организации, усилить контролирование за движением документов на всех стадиях их формирования и использования, упростить работу бухгалтерской службы. Преимущества электронного документооборота представлены на рисунке 2.

Сфера применения электронного документооборота постоянно расширяется и актуальность его организации повышается. Примером может служить обязательное представление в налоговые органы с 1 января 2015 года декларации по НДС. Требование о представлении декларации по НДС в электронной форме распространяется так же и на нулевые декларации, представляемые налогоплательщиками НДС. Образец декларации представлен на рисунке 3-5. Для подтверждения вычетов по НДС, при проведении камеральных проверок, налоговые органы в основном работают с копиями бумажных документов.

Поэтому можно передать копии документов в виде заверенных электронной подписью руководителя организации виртуальных образов. Основным условием является передача в электронной форме по установленному формату, утвержденному ФНС России.

Организациям не выгодно тратить время и бумагу на копирование документов, а налоговым органам предоставляется возможность быстрее получить аналогичный документ, соответствующий бумажной копии первичного документа.

При оформлении первичных документов в них должны содержаться подлинные данные, а создаваться они должны своевременно, т.е. в момент совершения операции, или по её окончании

Также при оформлении документов должна соблюдаться последовательность совершения хозяйственных операций.

Обязательные реквизиты первичных документов представлены на рисунке 6.

Все первичные документы, которые поступают в бухгалтерию, должны подвергаться проверке для подготовки их к записям в регистры бухгалтерского учета.

Рисунок 3 — Образец заполнения декларации по НДС титульный лист

Рисунок 4 — Образец заполнения декларации по НДС раздел 2

Рисунок 5 — Образец заполнения декларации по НДС раздел 3

Рисунок 6 — Обязательные реквизиты первичных документов

Проверка осуществляется следующими способами:

— формальная проверка;

— проверка по существу;

— арифметическая проверка;

— встречная проверка.

Формальная проверка — с помощью нее происходит контроль заполнения обязательных реквизитов документа, перечисленных в части 2 статье 9 Закона № 402-ФЗ. Оформленный ненадлежащим образом документ налоговая инспекция может признать недействительным.

Проверка по существу (по содержанию) — устанавливает законность, правильность и целесообразность совершения хозяйственной операции.

Согласно правилам ведения бухгалтерского учета, первичные документы, противоречащие законодательству и установленному порядку прихода и расхода денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, к исполнению не должны приниматься. Если у сотрудника бухгалтерской службы возникают сомнения в законности этой операции, то он должен сообщить об этом главному бухгалтеру.

Арифметическая проверка позволяет контролировать арифметические подсчеты сумм итогов, правильность отражения количественных и стоимостных показателей в первичных документах и бухгалтерских записях.

Встречная проверка — это сопоставление одних документов с другими. Например, расчетно-платежная ведомость по заработной плате с табелями отработанного времени.

Одним из основных принципов системы внутреннего контроля бухгалтерии является график документооборота. В нем описывается движение первичных документов на предприятии от момента их создания до момента передачи на хранение. Он помогает упорядочить документооборот в бухгалтерии — экономит рабочее время и нормализует работу в целом. В бухгалтерии он незаменим, так как для бухгалтеров принципиально важно сдать в определенные сроки отчетность в ПФР, ФСС, ФНС и прочие органы.

График документооборота обычно оформляется в виде схемы или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, которые выполняются каждым подразделением организации, а также всеми исполнителями. В нем указываются порядок обработки документов, учитывающий их требуемые объемы, виды, сроки и очередность выполнения. Пример графика документооборота показан в таблице 1.

При составлении графика должны соблюдаться следующие требования:

 1. Принимаемые бухгалтерией первичные учетные документы должны иметь все обязательные реквизиты;
 2. При приеме документов, бухгалтером проверяется правильность арифметических вычислений; документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов;
 3. Все исправления в документах должны быть заверены подписями лиц, ответственных за их составление, с указанием дат исправления;
 4. По любой сделке должны быть представлены все необходимые документы

Таблица 1

Образец графика документооборота

Наименование документа Создание документа Проверка и обработка документа Передача документа в архив
Количество экземпляров Ответственный за оформление Срок исполнения Ответственный за проверку и обработку Срок исполнения Ответственный за пере-дачу Срок исполнения ежегодно по всем
Авансовый отчет 1 Подотчетное лицо- кассир Не более 3 дней после получения Бухгалтер Ежедневно Бухгалтерия По истечении 3-х лет
Акт о списании объекта основных средств 1 Бухгалтер материального отдела В момент списания объекта с учета Главный бухгалтер; бухгалтер материального отдела В день списания Бухгалтерия По истечении 3-х лет

Критерии графика документооборота представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 — Критерии графика документооборота

Функциональное назначение графика документооборота: ускорение процесса; повышение производительности труда; усиление контроля; повышение уровня автоматизации; повышение эффективности.

При составлении первичных учетных документов довольно часто совершаются ошибки. Самыми распространенными ошибками при работе с первичными учетными документами являются: использование форм первичных учетных документов, не утвержденных в приказе по учетной политике; не заполнение обязательных реквизитов; наличие записей карандашом; отсутствие прочерков в пустых строках; наличие арифметических ошибок. При обнаружении ошибок первичные документы не должны быть приняты бухгалтером для дальнейшей обработки. Они возвращаются ответственному лицу для доработки. Возможность внесения исправлений в первичные учетные документы установлена частью 7 статьей 9 Законом N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Способы устранения ошибок представлены на рисунке 8.

В настоящее время бухгалтерия становится одним из важнейших подразделений, определяющих финансовую стратегию фирмы и влияющих на развитие ее хозяйственной деятельности. Продуктом труда работников бухгалтерии являются многочисленные виды документов это — финансовые, расчетно-денежные, первичные учетные, отчетно-статистические, организационно-распорядительные. Важным направлением улучшения работы любой бухгалтерии является совершенствование организации и ведение документооборота в этом подразделении.

Рисунок 8 — Способы устранения ошибок

 

 

ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ: ПРАВИЛА, СРОКИ И СПОСОБЫ

В каждой организации ведется контроль. Этот контроль заключается в ведении бухгалтерских, кадровых и правоустанавливающих документов. Но также все эти документы необходимо хранить. Каждый документ имеет свой срок хранения, и каждая организации должна соблюдать определенные правила и сроки хранения документов.

Для каждой группы документов законодательством установлены определенные сроки хранения, то есть временные сроки, в течение которых документ должен храниться до своего уничтожения. Эти сроки утверждены Перечнем типовых управленческих архивных документов, утвержденного приказом от 25.08.10 №558, в частности бухгалтерским документам посвящен раздел 4.

Срок хранения начинает отсчитываться с 1 января года, следующего за годом составления данного документа. Также большинство документов должны хранится 5 лет, но некоторые необходимо хранить постоянно. Документы, которые необходимо хранить постоянно это, например, годовые расчетные ведомости по начислению страховых взносов, бухгалтерская сводная и годовая отчетность, документы по переоценке инвентаризации обязательств и активов, документы по валютным операциям и другие важные документы. Также постоянному хранению подлежат книги учета доходов и расходов, применяемые ИП и организациям при УСН.

Сроки хранения кадровых документов различные, большинство из них хранятся 5 лет, другие по 75 лет (лицевые карточки, счета работников, личные дела рядовых работников, трудовые договора, соглашения), а некоторые хранятся постоянно (например, личные дела руководителей). При определении срока, в течение которого необходимо хранить тот или иной кадровый документ, необходимо руководствоваться указанным Перечнем. Сроки хранения кассовых, банковских и прочих бухгалтерских учетных первичных документов составляет 5 лет. Кроме того, существует Федеральный закон от 06.12.11 №402-ФЗ, вступивший в силу с января 2013 года, согласно которому, сроки устанавливаются в соответствии с Правилами организация государственного архивного дела и при этом не могут быть менее 5-ти лет, считая с окончания отчетного года. А также документы должны храниться не только в бумажном виде, но и в электронной форме. Хранение документов в электронном виде подчиняется тем же правилам, что и хранение на бумажном носителе.

Архивное хранение документов можно организовать самостоятельно в офисе, а можно воспользоваться услугами архивных компаний. Если же руководители организации приняли решение хранить документы у себя в офисе, то должно быть выделено по архив специальное помещение, оснащенное специальными средствами для хранения документов. В помещении должен быть подходящий температурный и влажный режим, должен отсутствовать яркий солнечный свет, должны быть специальные стеллажи или полки.

Кроме этого, необходимо разработать номенклатуру дел для быстрого поиска нужного документа. Эту номенклатуру нужно хранить в самом архивном помещении. Документы должны выдаваться строго под контролем главного бухгалтера. Если же организация решила воспользоваться услугами архивных компаний, то передавая документы на хранения профессиональным архивным компаниям, вы должны:

 • освободить свободное пространство в офисе, которое можно использовать на нужды предприятия;
 • снять с работников бухгалтерии лишние обязанности, сотрудники смогут заняться своими прямыми обязанностями;
 • документы будут храниться в подходящих условиях, в соответствии с законодательством государства, будут в целости и сохранности.

К услугам архивных компаний обращаются обычно в тех случаях, когда необходимо освободить часть офисного пространства и снизить издержки.

При офисном хранении зачастую наблюдается очень плачевное состояние документов, в нужный момент они не находятся, либо находятся в настолько плохом состоянии, что информация на них не читаема. Причиной этому служат: большое попадание света, из-за которого документы выцветают и приходят в негодность до истечения срока хранения. Так же нельзя выдавать документы сотрудникам других структурных подразделений. В некоторых случаях документ может быть выдан по мотивированному запросу с разрешения главного бухгалтера.

Главной чертой бухгалтерского учета является отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерских документах.

Первичный документ-это документ, подтверждающий хозяйственную операцию: продажа товара, покупка материалов у поставщиков, оказания услуг клиентам, выплата зарплаты сотрудникам и другие.

Все бухгалтерские операции и формирование базы налогообложения происходят на основании первичных документов. К первичным документам также относят: акты, договоры, счета-фактуры и накладные. В настоящее время первичные документы могут использоваться в электронном виде, такие документы должны иметь установленную форму и вид, а также удостоверены квалифицированной электронной подписью. Сроки хранения документов в электронных и бумажных формах одинаковы.

Индивидуальный предприниматель и любая организация должны хранить бухгалтерские документы. Такой порядок установлен в статье 29 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402 –ФЗ «О бухгалтерском учете». В каждой организации за сохранность первичных документов отвечает ее руководитель, а вот индивидуальный предприниматель ответственность за соблюдение норм несет самостоятельно. Также большое внимание уделяется бухгалтерской отчетности.

Условия и сроки хранения бухгалтерских документов нужно обязательно прописать в уставе организации для того, чтобы в дальнейшем избежать лишних вопросов от проверяющих органов. Помимо этого можно издать внутренний нормативный документ за подписью руководителя предприятия, устанавливающий порядок хранения документов и ответственность за это лиц.

Сроки хранения первичных документов установлены в Налоговом кодексе РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете» и в Перечне, утвержденном 25 августа 2010 года приказом Минкультуры России №558. Скор хранения в соответствии с требованиями действующего законодательства должен быть не менее пяти лет, но также есть такие документы, срок хранения которых составляет 4 года.

Начинается срок хранения с 1 января того года, который следует за годом, в котором эти документы были созданы и приняты к учету. Но есть исключения. Все учетные регистры по НДС-книги покупок и книги продаж, журналы учета выставленных и полученных счетов фактур- хранятся с момента закрытия документа, то есть с момента внесения в них последней записи. А документы, подтверждающие учет амортизируемого имущества и определяющие его первоначальную стоимость, попадают под хранение с даты, когда на имущество перестает начисляться амортизация. Эти нормы подтверждены письмом Минфина России от 26 апреля 2011 года №03-03-06/1/270. Некоторые бухгалтерские документы необходимо хранить в течении 75 лет, поскольку они влияют на размер начисления пенсии граждан, работавших в данной организации, и должны передаваться в архив.

Прежде, чем выбрать способ архивного хранения документов, взвесьте все «за» и «против» обоих методов. Зачастую организации выгоднее воспользоваться услугами архивных компаний, чем хранить документы самостоятельно у себя в офисе. Потому что хранить документы вне офиса более надежно и удобно. Выбор способа хранения документов определяется финансовыми возможностями организации и особенностями ведения документооборота. Считается, что оказывается выгодней воспользоваться услугами архивных компаний, чем нести финансовые затраты на дальнейшее содержание архива.

Уничтожение документов не такая и простая процедура. Для этого руководитель назначает специальную комиссию, в которую входят специалисты различных структурных подразделений организации. Данная комиссия проверяет и оценивает документы, с целью установления сроков их хранения, определяют ценность документов и принимают решения об уничтожение документов. Затем составляет перечень документов, которые подлежат уничтожению. Помимо этого, комиссия составляет акт об уничтожении документов, в который входят документы, срок у которых истек. Акт необходимо подписать всем членам комиссии. Единой формы акта нет, поэтому организация должна разработать и утвердить его в индивидуальном порядке. Документы могут быть уничтожены только при условии проведения инвентаризации за указанный период. Если инвентаризация не проводилась, проводить уничтожение нельзя.

Согласно ст.27 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» за нарушение правил хранения и уничтожения бухгалтерских документов предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность, которая может быть возложена на должностных и юридических лиц, а также на других граждан, виновных в нарушении законодательства в данной области.

Степень и виды возлагаемой ответственности зависят от тяжести нарушения и устанавливаются Налоговым кодексом РФ (НК РФ), Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) и другими нормативными документами регионального и федерального значения.

Гражданско-правовая ответственность носит компенсационный характер, то есть виновное лицо обязано возместить причиненный ущерб. Наказание ограничивается материальным взысканием в виде уплаты неустойки или штрафа.

Административная ответственность за нарушение сроков хранения установлена законодательством в соответствии со ст.15.11КоПА РФ. Любое нарушение правил бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух до трех тысяч рублей.

Уголовная ответственность может быть наложена за «уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов» (ст.325 УК РФ), за непредставление их налоговой службе (ст.199 УК РФ). В зависимости от тяжести нарушения виновное лицо наказывается штрафом в размере от 100 000 рублей, исправительными или принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.