ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН НА УСТАЛЕНИХ РЕЖИМАХ ФІЛЬТРАЦІЇ

Список авторов:

Дубей Наталія Володимирівна кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Войціцький Р. І. кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник відділу розробки газових і нафтових родовищ AT «Укргазвидобування» УкрНДІгаз

Анотация:

Annotation. The method of carrying out of gasdynamic researches in gas wells on fixed filtration regimes
for low penetration collectors is described in the article. Examples of application of isochronous method of re-
searches of wells on gas fields of Ukraine are illustrated and results of researches are given.
Анотація. В статті описана методика проведення газодинамічних досліджень в газових свердловинах
при стаціонарному режимі роботи для низькопроникних колекторів. Подані приклади застосування ізох-
ронного методу досліджень свердловин на газових родовищах України та наведені результати досліджень.

Ключевые слова:

Keywords: gasdynamic researches of wells, development of gas fields, technological regime, coefficient of filtration resistance. Ключові слова: газодинамічні дослідження свердловин, розробка газових родовищ, технологічний ре- жим, коефіцієнти фільтраційних опорів. View Fullscreen

Библиография:

Література
1. Зотов Г.А., Алиев З.С. Инструкция по ком-
плексному исследованию газовых и газоконденсат-
ных пластов и скважин. М. Недра, 1980.
2. Наукові та методичні засади дослідження
пластових вуглеводневих систем для підрахунку за-
пасів нафти і газу. В.О. Федишин, М.М. Багнюк,
В.Я. Сініцин та інші. УкрДГрі, Г.І. Рудько, В,І. Ло-
винюков – ДКЗ України, Київ – Львів – Черкаси,
2008 р. – 168 с.
3. Войцицкий В.П., Воробйов Б.С. Петухов
Е.И. Опыт исследования газовых скважин на Шебе-
линском месторождении. Нефтяная и газовая про-
мышленность. №2, 1960 г.
4. Войцицкий В.П., Методика исследования
газовых скважин. Нефтяная и газовая промышлен-
ность. №2, 1964.