BIOCHEMICAL AND CYTOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE ORAL MUCOSA OF RATS UNDER THE INFLUENCE OF CHRONIC NUTRITIONAL DEFICIENCY OF POLYPHENOLS

Список авторов:

Suslova O.V. сandidate of medical sciences Odessa National Medical University Schneider S.A. doctor of medical sciences, professor, director of the SE “Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine” Tkachenko E.K. сandidate of biological sciences, head of the experimental pathology Sector of the SE “Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine” Nikolaenko K.V. laboratory assistant of the experimental pathology Sector of the SE “Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

Анотация:

Abstract. The article examines changes in the oral mucosa of rats in conditions of depriving them of plant
food. Chronic deprivation of plant food in the oral mucosa caused increased peroxidation processes, insufficient
functioning of antioxidant enzymes, increased elastase activity.

Ключевые слова:

Key words: plant polyphenols, deficiency, lipid peroxidation, rats. View Fullscreen

Библиография:

Reference
1. Prohonchukov A. A. Rukovodstvo po
terapevticheskoy stomatologii / A. A. Prohonchukov,
N. K. Zhizhina // Pod red. A. I. Evdokimova. – M.:
Meditsina, 1967 – 572 s.
2. Vladimirov Yu.A. , Archakov A. I. Perekisnoe
okislenie lipidov v biologicheskih membranah. – M.:
Nauka. – 1972. – 230 s. A.S.922637 SSSR. MKI 01
33/48.
3. Sposob opredeleniya aktivnosti glutation-
peroksidazyi v biologicheskih tkanyah / V. Pahomova,
N. Kozlyanina, G. Kryukova. – Opubl. 25.04.82, Byul.
#15. – 2 s.
4. Chevari S. Rol superoksiddismutazyi v
okislitelnyih protsessah kletki i metod opredeleniya
eYo v biologicheskom materiale / Chevari S., Chaba I.,
Sekey Y. // Lab. delo. – 1985. – #11. – S. 678-681.
5. Visser L., Blout E. R. The use of p-nitrophenol-
N-tret-butyl-oxycarbonyl-α-alaninate as substrate for
elastase / L. Visser, E. R. Blout // Biochem. biophys.
Acta. – 1972. – Vol. 268.- №1. – Р. 275-280.
6. Merkulov G. A. Kurs patologicheskoy tehniki /
G.A. Merkulov. – L.: Lengis, 1969. – 423 s.
7 . Avtandilov G. G. Meditsinskaya morfometriya
/ G. G. Avtandilov. – M.: Meditsina, 1990. – 384 s. –
(Rukovodstvo)
UDC (616.311.2 + 616.314.17-008.1-02):
599.323.4