ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ДРАМАТУРГІЧНОМУ ТЕКСТІ

Список авторов:

Синявська Леся Іванівна доцент кафедри зарубіжної літератури факультету романо-германської філології Одеський Національний Університет імені І. І. Мечникова

Анотация:

Summury: The article examines the peculiarities of artistic communication in general and in the dramatic
text in particular. The specificity of the communicative act in the drama is determined, where the author is pre-
sented as the creator and as a function of the model of the addressee. The text is defined as polyfunctional metatext
structurally heterogeneous, written or scenically embodied, involving the symbols of other semiotic systems in a
communicative act. The communicative space of the text combines the addressee and the addressee, who is ac-
tively communicating and is heterogeneous.
Анотація: У статті досліджуються особливості художньої комунікації загалом і в драматургічному
тексті зокрема. Визначається специфіка комунікативного акту у драмі, де автор представлений як творець
і як функція моделлю адресанта. Текст визначається як поліфункціонльний метатекст структурно неодно-
рідний, писемний чи сценічно втілений, із залученням до комунікативного акту знаків інших семіотичних
систем. Комунікативний простір тексту об’єднує адресанта й адресата, який активно вступає в ко-
мунікацію і є неоднорідним.

Ключевые слова:

Key words: text, communicative model in dramatic text, addressee, addresser Ключові слова: текст, комунікативна модель в драматургічному тексті, адресaт, адресант. View Fullscreen

Библиография: