ВПЛИВ ІДЕЙ АВТОНОМІЗМУ НА РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПРЕКАРНОСТІ

Список авторов:

Шуліка Андрій Андрійович кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна)

Анотация:

Summary: The role of ideas of the representatives of Italian autonomy on the formation of an understanding
of the modern conception of the political precariat is researched. The main ideas of excellence and their influence
on the modern development of the political, economic and social sphere of society life are described.
Анотація: Досліджено роль ідей представників італійського автономізму на формування розуміння
сучасної концепції політичного прекаріату. Охарактеризовані основні ідеї прекарності та їх вплив на су-
часний розвиток політичної, економічної і соціальної сфери життєдіяльності суспільства.

Ключевые слова:

Key words: precariat; political excellence; аutonomism; multitude; capitalism. Ключові слова: прекаріат; political precarity; автономізм; множинність; капіталізм. View Fullscreen

Библиография:

Список літератури
1. Вирно П. Грамматика множества: к ана-
лизу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем
Пресс, 2013. 176 c.
2. Остап’як В. І. Концепції множинності по-
літичного партнерства. Гілея: науковий вісник.
2016. Вип. 106. С. 314-317.
3. Хардт М., Негри А. Множество : война и
демократия в епоху империи. М.: Культурная рево-
люция, 2006. 559 с.
4. Шуліка А. А. Політичні ідеї представників
альтерглобалізму й антиглобалізму. Політична ду-
мка XX – початку XXI століть: методологічний і
доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг.
ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна,
В. П. Горбатенко та ін.]. Львів: Новий Світ-2000,
2017. Т. 2. Доктринальний підхід. с. 448-484.
5. Якубіна В. Л. Креативні віртуальні спіль-
ності за умов нестабільності сучасного світу: мас-
медійний та соціальний контексти проекту
«multitude». Вісник Національного технічного уні-
верситету України «Київський політехнічний інсти-
тут». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 2.
С. 72-78. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2012_2_11
6. Choonara J. An examination of employment
precarity and insecurity in the UK. PhD thesis,
Middlesex University, 2018. 257 р. URL:
http://eprints.mdx.ac.uk/24274/1/JChoonara%20thesis
.pdf
7. Gill R., Pratt A. In the Social Factory?:
Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work.
Theory, Culture & Society. Vol. 25(7-8). 2008. Р. 1–
30. URL: http://www.e-flux.com/wp-
content/uploads/2013/05/Precarity_cultural.pdf
8. Hardt M., Negri А. Empire. Cambridge:
Harvard University Press, 2000. 478 p.
9. Lazzarato M. Immaterial labour. In M. Hardt,
P. Virno Radical thought in Italy: a potential politics.
Minneapolis: University of Minesota Press, 1996. Р.
133-147.
10. Mitropoulos A. Precari-Us? In J. Berry-Slater,
ed. The Precarious Reader. London: Mute, 2005. p. 12-
18. URL:
http://eipcp.net/transversal/0704/mitropoulos/en
11. Negri A. Capitalist domination and working
class sabotage. In: Working class autonomy and the
crisis. London: Red notes, 1979. Р. 92-137.
12. Tronti M. Our operaismo. New Left Review.
Vol. 1. № 73. 2012. p.119-139.
13. Wright S. Storming Heaven: Class
Composition and Struggle in Italian Autonomist
Marxism. First Edition. London: Pluto Press, 2002. 272
p.