МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Список авторов:

Бєляєв Сергій Борисович кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Анотация:

Анотація: Визначено систему методів професійної підготовки майбутніх
учителів до розробки і використання педагогічних технологій. Основою для
розробки системи методів визначено процедурну інтеграцію сучасних
методологічних підходів до організації освітнього процесу. Головною ідеєю
процедурної інтеграції є використання переваг системного, компетентнісного і
технологічного підходів з одночасним нівелюванням їх недоліків у визначенні
характеристик методів фахової підготовки. Розроблена система методів дозволяє
утворювати технологічні алгоритми поступового накопичення системи знань і
фахових умінь від репродуктивного до творчо-пошукового рівнів. Це забезпечує
можливість професійної підготовки майбутніх учителів до розробки і
використання педагогічних технологій.

Ключевые слова:

Ключові слова: професійна підготовка, методи професійної підготовки, процедурна інтеграція, системний підхід, компетентнісний підхід, технологічний підхід View Fullscreen

Библиография:

Список літератури:
1. Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти. URL:
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/36816/ Дата звернення: 28.02.2019
2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник.
– К: Академвидав, 2004. – 352 с.
3. Игнатьева Е. Ю. Совершенствование образовательного процесса в
современном вузе : автореф. дис. доктора пед. наук: 13.00.08 теория и
методика профессионального образования. – Великий Новгород, 2009. – 46
с.
4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 Дата
звернення:28.02.2019
5. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-
комуникационных средстав. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 208
с. (Серия «Энциклопедия образовательних технологий»)
6. Morgan D. Integrating qualitative and quantitative methods: A Pragmatic
approach. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2013. – 288 p.
7. The definition and selection of key competencies. Executive Summary URL:
http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf Дата звернення: 28.02.2019