Мотивація молоді до занять фізичною культурою (на прикладі студентів Дніпровського національного університету імені О. Гончара)

Список авторов:

Хотієнко C. В. Старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту факультету медичних технологій діагностики та реабілітації, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Анотация:

Анотація.
У Дніпровському національному університеті імені О. Гончара були
проведені дослідження мотивації студентів до занять фізичною культурою.
Основний метод дослідження: соціологічне анкетування та опитування. У
соціологічному анкетуванні брало участь 450 студентів, з яких 68% дівчат, і 32%
юнаків. Дана вибірка відповідає статево-віковому складу генеральної сукупності
студентів вузу.
Рішення задач мотивування до занять фізичною культурою можливо за
допомогою інноваційних підходів і засобів. Підвищенню мотивації до здорового
способу життя і занять фізичної культури сприяють різні напрямки з фізичної
культури і спорту, де для студентів є можливість отримати знання, вміння і
навички з різних видів спорту.
Ключові слова: мотивація, фізична культура, молодь, громадська думка.Анотація.
У Дніпровському національному університеті імені О. Гончара були
проведені дослідження мотивації студентів до занять фізичною культурою.
Основний метод дослідження: соціологічне анкетування та опитування. У
соціологічному анкетуванні брало участь 450 студентів, з яких 68% дівчат, і 32%
юнаків. Дана вибірка відповідає статево-віковому складу генеральної сукупності
студентів вузу.
Рішення задач мотивування до занять фізичною культурою можливо за
допомогою інноваційних підходів і засобів. Підвищенню мотивації до здорового
способу життя і занять фізичної культури сприяють різні напрямки з фізичної
культури і спорту, де для студентів є можливість отримати знання, вміння і
навички з різних видів спорту.

Ключевые слова:

Ключові слова: мотивація, фізична культура, молодь, громадська думка. View Fullscreen

Библиография:

Список літератури
1. Андрєєва О. Лімітуючі та стимулюючі чинники формування
цінностей здорового способу життя студентів / Олена Андрєєва, Ірина Кенсицька
// Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. – 2017. – Вип. 26. – С. 37–42.
2. Ахметжанова Г. В., Осипов А. Н. Повышение уровня мотивации
обучаемых к здоровому образу жизни / Г. В. Ахметжанова, А. Н. Осипов //
Вектор науки ТГУ. – 2014. – №3. – С.265-266.
3. Вегнер П.Г., Полотнянко К.Е., Ушакова Е.В., Химичева Н.А.
Проблема формирования здорового образа жизни и разнообразие систем
педагогического управления / П.Г. Вегнер, К.Е. Полотнянко, Е.В. Ушакова, Н.А.
Химичева // Философия образования. – 2016. – №5. –C. 166-175.
4. Грибан Г.П. Фізичне виховання студентів аграрних вищих
навчальних закладів: монографія / Г.П. Грибан. Житомир: Вид-во Рута, 2012. –
514 с.
5. Кенсицька І. Особливості мотивації студентів ВНЗ до занять
фізичною культурою і спортом / Ірина Кенсицька, Марія Пальчук // Науковий
часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. № 15 «Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт». – 2015. – Вип. 10 (65)
15. – С. 72–75
6. Мінц М.О. Ставлення студентів вищого навчального закладу до
здорового способу життя // Мінц М.О., Шуст О.Н., Сергієнко Ю.М., Коноплянік
О.В. Научные труды SWorld – Выпуск 46. Том 3. – Иваново: Научный мир. 2016
– С. 547-63.
7. Мінц М.О. Ціннісні орієнтації у фізичному вихованні і спорті у
студентів вищих навчальних закладів // Мінц М.О. Дзюбан О.В., Ісаєнко М.В. //
Научные труды SWorld – Выпуск 45. Том 5. – Иваново: Научный мир. 2016 – С.
51-56.
8. Саричев В.І., Саричева Т.П. Проблеми методики підготовки
студентів ВНЗ до складання державних нормативів з фізичної підготовленості:
Збірник наукових праць Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в
сучасних умовах / Збірник наукових праць за підсумками Всеукраїнської
науково-практичної конференції. Дніпро, 2017. – С. 6-13.
9. Сизова Н. В., Семиглазова Е. П. Мотивация студентов к занятиям
физической культурой: Сборник научных трудов Перспективы развития науки в
области педагогики и психологии / Сборник научных трудов по итогам
международной научно-практической конференции.Челябинск, 2014. – 65 с.
10. Столяров В.И. Теория и методология современного физического
воспитания: состояние разработки и авторская концепция: монография /
В.И. Столяров. – К.: Олимп. лит., 2015. – 704 с.
11. Футорный С.М. Здоровье, сберегающие технологии в процессе
физического воспитания студенческой молодежи: [монография] /
С.М. Футорный. – К.: Саммит-книга, 2014. — 304 с.
12. Чуб Я.В., Чуб А.Ю. Игровая деятельность студентов на занятиях по
физической культуре в технологической подготовке в вузе / Я.В. Чуб, А.Ю. Чуб
/ Научно-периодический журнал // Здоровье человека, теория и методика
физической культуры и спорта. – 2015. – № 1. – С. 31-33.