ПЕРЕКЛАД ДРАМИ – ПРОЦЕС НА МЕЖІ ПЕРЕТИНУ СЕМІОТИКИ Й ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Список авторов:

Лебедева Ганна Вікторівна аспірантка 3 року навчання Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченко

Анотация:

Анотація: Статтю присвячено дослідженню перекладу драми як
процесу, що відбувається на межі перетину двох дисциплін – семіотики й
перекладознавства. Семіотика розглядається як дієве знаряддя для аналізу
драматичних перекладів з огляду на її здатність виявляти дію наявних в тексті
знаків та кодів у різних, подекуди неочікуваних контекстах, що, в свою чергу,
дає поштовх для нових тлумачень, здавалося б, цілковито конвенціональних
мовних одиниць оригіналу, а отже і до появи нових модерних перекладів.
Проаналізовано структуралістські методи семіотики і поетики задля кращого
розуміння природи семіотики та визначення дотичних дисципліни з
перекладознавством.

Ключевые слова:

Ключові слова: переклад, драматичний переклад, перекладознавство, семіотика, аналіз. View Fullscreen

Библиография:

Список літератури:
1. Барт Р. Основи семіології. Французька семіотика: Від
структуралізму до постструктуралізму. – Москва.: Прогрес, 2000. – 300
с.
2. Бархударов Л. Про лексичну відповідність в поетичному
перекладі./Нотатки перекладача. – Москва.: Світоч, 1964 – с. 37– 46.
3. Бенвеніст Е. Індоєвропейське іменне словотворення/ пер. з
фр. Н. Д. Андреєва./ Лінгвістична спадщина. Москва.: Видавництво
«Едіторіал», 2004. – 264 с.
4. Бідненко Н. Драма в аспекті художнього перекладу (на
матеріалі російських і українських перекладів п’єси Б. Шоу «Учень
диявола»): автореф. дис. … канд.філ.наук./Н. Бідненко. – К., 2001. – 13
с.
5. Васильченко А. Перекладання неперекладностей:
семіотична проблема і філософський метод. Філософська думка. Київ:
Філософія перекладу, 2010 – с. 138–147.
6. Гаспаров Б. Усне мовлення як семіотичний об’єкт./Наукові
записки Тартуського університету. Тарту: Видавництво «Вежа», 1978.
с. 63-112.
7. Гачечиладзе. Г. Художній переклад та літературні зв’язки ./
Г. Гачечиладзе. – Москва.: Радянський письменник, 1980. – 256 с.
8. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К.:
Академвидав, 2003. – 390 с.
9. Денісова Г. Проблеми перекладності культорологічно
обумовленої лексики: автореф. дис.… канд.філ.наук./ Г. Денісова/
Московський державний університет ім. М. Ломоносова. Москва:
Видавництво Москва, 1998. – 22 с.
10. Зражевська Н. Медіакультура як об’єкт
соціокомунікаційних досліджень/H. Зражевська//Теле-та
радіожурналістика. 2014. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2014_13_12
11. Краснова Л. До проблеми аналізу та інтерпретації
художнього твору. – Дрогобич: ТзОВ «Вимір», 1997. –147 с.
12. Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу:
літературознавчі проекції. – Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун–т
ім. В. Гнатюка, 2006. – 469 с.
13. Лєвін Ю. Вибране. Поетика. Семіотика. – Москва:
Видавництво «Мова», 1998. – 823 с.
14. Леві — Строс К. Структура та форма: Роздуми щодо однієї
роботи Володимира Пропа. Французька семіотика: Від структуралізму
до постструктуралізму. – Москва, 2000. – 234 с.
15. Лотман Ю. М. Семіосфера. Посеред світів думок./ пер. з
рос., В. Болеславський. – Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, 2000. –
704 с.
16. Матюша В. Асиметрія в українських перекладах сучасної
англомовної драми: автореф. дис. … канд.філ.наук/В.І. Матюша. –
К.,2008. – 23 с.
17. Мосьпан Н. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в
українських перекладах: дис. канд. філол. наук: 10.02.16 / Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 250 с.
18. Назаров М. Семіологічні підходи в дослідженні масової
комунікації/М. Назаров. – Режим доступу: http://culturca.-
narod.ru/Nazarov1.htm
19. Некряч Т. Переклад для сцени: перекладач як співрежисер/Т.
Некряч//Мовні і концептуальні картини світу. Київ – 2013. – с.241-248.
20. Пірс Ч. Що таке знак? / Вісник Томського державного
університету. Серія Філософія. Соціологія. Політологія. Томськ– 2009.
с. 88–95.
21. Рєвзін І. Семіотичний експеримент на сцені: Порушення
постулату нормального спілкування як драматичний прийом (в
співавторстві з О. Ревзіною). – Москва: Видавництво університету
Тарту, 1971. – 123 с.
22. Соссюр Ф. Уривки з нотаток Ф. де Соссюра. Праці з
мовознавства. – Москва, 1977. – 645 с.
23. Тороп П. Тотальний переклад. / П. Тороп. – Тарту.:
Видавництво «Науковий пошук», 1995. – 256 с.
24. Еко У. Відсутня структура. Вступ до семіології. / У. Еко. –
СПб. : Петрополіс, 1998. – 432 с.
25. Якобсон Р. Вибране/пер. з англ., нім., фр. мов Р. Якобсон;
вступне слово. В. Іванова. Москва: Прогрес, 1985. 1998. – 432 с.
26. Che Suh J. Compounding Issues on the Translation of Drama /
Theatre Texts. Meta. Vol. 47(1). P. 51–57.
27. Fokkema D. W. The Semantic and Syntactic Organization of
Postmodernist Text. Approaching Postmodernism. Amsterdam: John
Benjamins Publishing Company, 1986.