ИННОВАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ: НЕОПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Список авторов:

Гайдученко Світлана Олександрівна Доктор наук з державного управління, професор кафедри "Менеджменту та публічного адміністрування", Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Лях Юлія Іванівна аспірант кафедри "Менеджменту та публічного адміністрування", Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Анотация:

Анотація. У статті досліджується інноваційний розвиток ідей парламентаризму у контексті форму-
вання нової цивілізації та нової парадигми державного управління. Проведено аналіз цивілізаційних ознак
сучасності, стратегічних напрямів розвитку публічного управління; визначено ключові характеристики ін-
формаційного суспільства, особливості концепції парламентаризму та електронної демократії; обґрунто-
вано концепції неопарламентаризму та її деталізація прагматичних аспектів іі реалізації в Україні. Відпо-
відно до цього, подається авторське бачення інволюції інституту парламенту та його взаємодії із суспіль-
ством.

Ключевые слова:

Key words: civil society, electronic democracy, public administration, information society, electronic parliamentarism, parliament, public management. Ключові слова: громадянське суспільство, електронна демократія, державне управління, інформа- ційне суспільство, електронний парламентаризм, парламент, публічне управління. View Fullscreen

Библиография:

Список використаної літератури
1. Оболенський О. Ю. Публічне управління :
цивілізаційний тренд, наукова теорія і напрям
освіти / О. Ю. Оболенський // Публічне управління
: шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф.
за міжнар. участю (26 листопада 2014 р., м. Київ). –
К. : НАДУ, 2014. – Т. 1. – С. 3 – 10.
2. Корж І.Ф. Розвиток електронного парламе-
нтаризму як ознака подальшої демократизації дер-
жави /І.Ф. Корж // Інформація і право. –
№3(26)/2018. – С. 56 – 67
3. Шаров Ю. Європейські стандарти публіч-
ного управління : проекція на муніципальний рі-
вень / Ю. Шаров, І. Чикаренко // Державне управ-
ління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.
ДРІДУ НАДУ.– Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 295–
304
4. Государственное право Германии: В 2 т., Т.
1 / Под ред. Й. Изензее. – М, 1994. – 311 с.
5. Парасюк Е.А. Современное правовое ис-
следование понятия «парламентаризм» / Е.А. Пара-
сюк // Российская юстиция. – 2012. – №3. С. 63-64.
6. Кастельс М. Информационная эпоха: эко-
номика, общество, культура/ М. Кастельс; [пер. з
англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана]. – М.: Гос. Ун-
т. Высш. шк. экономики, 2000. – 606 с.
7.Ваттимо Дж . Прозрачное общество /
пер. з іт. : Д. Новікова. Москва, 2002. – 124 с.
8. Милль Дж. С. Представительное правле-
ние. Публицистические очерки / Дж. С. Милль. —
СПб. : Изд. Ф. Павленкова, 1897. – 192 с.
9. Вернадский В. И. Автотрофность челове-
чества // Владимир Вернадский. Жизнеописание.
Избранные труды. Воспоминания современников.
Суждения потомков / В. И. Вернадский. – М. : Со-
временник, 1993. – С. 462 – 520.
10. Про затвердження Стратегії електронного
парламентаризму на 2018 – 2020 роки : Розпоря-
дження Голови Верховної Ради України від 5.07.18
р. №278. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278/18-
%D1%80%D0%B3 (дата звернення: 01.03.2019).