ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992-2014 РОКАХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Список авторов:

Підопригора Ігор Іванович ад’юнкт, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Анотация:

Summary: The article deals with theoretical and methodological aspects of information and propaganda sup-
port in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine in 1992-2014.
The essence, content, purpose and tasks are defined, functions are singled out. Based on the specifics of the
activity of the Ukrainian fleet, a number of additional functions have been identified, previously unpublished by
domestic researchers of information and propaganda support. The features and peculiarities of information and
propaganda support as a historical process are also revealed. The affiliation of the informational and propaganda
support of the Naval Forces of the Armed Forces to the «eastern» model of informational work in the troops is
substantiated.
Анотація. У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти інформаційно-пропагандистського
забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України в 1992-2014 роках. Визначено сутність,
зміст, мету і завдання, виокремлено функції. Виходячи зі специфіки діяльності українського флоту визна-
чено ряд додаткових функцій, раніше не виділених вітчизняними дослідниками інформаційно-пропаган-
дистського забезпечення. Також розкрито характерні риси і особливості інформаційно-пропагандистсь-
кого забезпечення як історичного процесу. Обґрунтовано належність інформаційно-пропагандистського
забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України до «східної» моделі інформаційної роботи
у військах.

Ключевые слова:

Key words: Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, information and propaganda support, functions, regularities, tendencies. Ключові слова: Військово-Морські Сили Збройних Сил України, інформаційно-пропагандистське за- безпечення, функції, закономірності, тенденції. View Fullscreen

Библиография:

Список джерел:
1. Стратегічний оборонний бюлетень України
: Указ Президента України від 06 червня 2016 року
№ 240/2016. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016.
2. Актуальні питання ідеології та ідеологічної
роботи в українському війську: монографія / під
заг. ред. В. Ф. Баранівського. Київ : Золоті ворота,
2014. 282 с.
3. Виховна робота у Збройних Силах України :
підручник / під заг. ред. Б.П. Андресюка. Київ :
НУОУ, 2010. 450 с.4. Зонь В.В., Кубіцький С.О., Слонімський
В.Г., Великожон М.В. Організація інформаційно-
пропагандистського забезпечення особового
складу Збройних Сил України : начальний посіб-
ник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр
«Київський університет», 2007. 225 с.
5. Чорний В.С. Сутність та основні завдання
ідеологічної роботи у Збройних силах України на
сучасному етапі. Військова освіта. 2013. № 2. С.
196-204.
6. Шевченко М. Феномен ідеологічної роботи
в Збройних Силах: соціально-філософський аналіз.
Схід. 2016. № 3 (143). С.115-120.
7. Шевченко М. Філософсько-методологічні
основи визначення принципів інформаційно-про-
пагандистського забезпечення в Збройних Силах.
Схід. 2016. № 5 (145). С.114-120.
8. Про оборону України : Закон України від 06
грудня 1991 року № 1932-XII. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.
9. Про Збройні Сили України : Закон України
від 06 грудня 1991 року № 1934-XII. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12.
10. Про інформацію : Закон України від 02 жо-
втня 1992 року № 2657-XII. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
11. Концепція соціально-психологічної
служби Збройних Сил України. Народна армія.
1992. 22 грудня.
12. Про Концепцію виховної роботи у Зброй-
них Силах та інших військових формуваннях
України : Указ Президента України від 4 вересня
1998 року № 981/98. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981/98.
13. Наказ Міністра оборони України від 5
травня 1999 року № 142 «Про затвердження Кон-
цепції морально-психологічного забезпечення
підготовки та ведення операцій (бойових дій)
Збройних Сил України». ГДА МО України. Ф.
3697. Оп. 41936. Спр. 24. Арк. 235-242.
14. Про Концепцію гуманітарного і соціаль-
ного розвитку у Збройних Силах України : Указ
Президента України від 12 січня 2004 року №
28/2004. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28/2004.
15. Наказ Міністерства оборони України від 05
лютого 2013 року № 78 «Про затвердження Кон-
цепції ідеологічної роботи у Збройних Силах
України». ГДА МО України. Ф. 3697. Оп. 1П. Спр.
237. Арк. 32-45.
16. Наказ Міністра оборони України від 10 ли-
стопада 2010 року № 583 «Про затвердження Ін-
струкції з організації інформаційно-пропагандист-
ського забезпечення у Збройних Силах України».
ГДА МО України. Ф. 3697. Оп. 1П. Спр. 67. Арк.
88-105.
17. Про затвердження Інструкції з організації
воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах
України : Наказ Міністерства оборони України від
20 березня 2013 року № 188. URL:
http://www.mil.univ.kiev.ua/files/162_362923550.pdf.
18. Наказ Міністерства оборони України від 14
червня 2013 року № 401 «Про затвердження Інстру-
кції з організації інформаційно-пропагандистсь-
кого забезпечення у Збройних Силах України».
ГДА МО України. Ф. 3697. Оп. 1П. Спр. 272. Арк.
29-80.
19. Про зміцнення військової дисципліни у
Збройних Силах України : Наказ Міністра оборони
України від 19 квітня 1997 року № 11. URL:
http://www.mil.univ.kiev.ua/files/162_362923550.pdf.
20. Наказ Міністра оборони України від 25 лю-
того 1994 року № 49 «Про введення в дію Тимчасо-
вого положення про органи виховної і соціально-
психологічної роботи Збройних Сил України».
ГДА МО України. Ф. 3697. Оп. 22540. Спр. 24. Арк.
226-240.
21. Директива Міністра оборони України від
13 травня 1994 року № Д-25 «Про перейменування
структур соціально-психологічної служби Зброй-
них Сил України в органи виховної роботи». ГДА
МО України. Ф. 3697. Оп. 22540. Спр. 37. Арк. 1-2.
22. Директива Міністра оборони України від
05 травня 1994 року № Д-24 «Про створення ор-
ганів виховної роботи у Збройних Силах України».
ГДА МО України. Ф. 3697. Оп. 22540. Спр. 36. Арк.
74-75.
23. Наказ Міністра оборони України від 05
липня 2005 року № 377 «Про затвердження Поло-
ження про органи з гуманітарних питань у Зброй-
них Силах України». ГДА МО України. Ф. 3697.
Оп. 55199. Спр. 21. Арк. 76-97.
24. Наказ Міністра оборони України від 25 сі-
чня 2012 року № 44 «Про затвердження Положення
про органи з виховної та соціально-психологічної
роботи у Збройних Силах України». ГДА МО Ук-
раїни. Ф. 3697. Оп. 1П. Спр. 130. Арк. 38-102.
25. Наказ Міністерства оборони України від 17
липня 2013 року № 491 «Про затвердження Поло-
ження про органи по роботі з особовим складом
Збройних Сил України». ГДА МО України. Ф.
3697. Оп. 1П. Спр. 284. Арк. 163-211.
26. Підопригора І.І., Хайрулін О.М. Інформа-
ційно-пропагандистське забезпечення в збройних
силах іноземних держав у кінці ХХ – на початку
ХХІ століття : збірник наукових статей. Київ : ЦП
«Компринт», 2018. 128 с.