ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Список авторов:

Роганова Ганна Олександрівна, кандидат економічних наук,старший викладач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій Ярина Валентина Валеріївна, студентка 4-го курсу спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” Національний університет харчових технологій

Анотация:

Summary. The research subject is confectionary enterprises investment attraction evaluation in Ukraine as a re-
quired prerequisite of the further increase of their competitiveness level.
One of the most burning issues is detection and identification of factors influencing the investment attraction and
selection of its evaluation and optimization method. A review of modern Ukrainian methods and foreign evaluation
methods of investment attraction of business entities is conducted.
The main characteristics of investment attraction evaluation method are defined by the indexes (IAE–1, IAE–2,
IAE–3). According to this methodology the investment targets are the following: 1) investment with a view to receive a
profit from financial and operational activities (IAE–1); 2) with the purpose of the investment object further sale (IAE–
2); 3) with the purpose of vertical or horizontal business integration (IAE–3).
On the grounds of the conducted calculations it should be stated that the researched six confectionary enterprises
occupy the leading market positions and were not investment attractive during 2013-2017 from all the evaluation posi-
tions according to IAE-1, IAE-2, IAE-3 indexes.
Анотація. Об’єктом дослідження є інвестиційна привабливість підприємств кондитерської промисловості
України як необхідна передумова подальшого підвищення рівня їх конкурентоспроможності. Одним з найбільш
проблемних місць є виявлення та ідентифікація факторів, що впливають на інвестиційну привабливість, та вибір
методу її оцінки та оптимізації. Проведено огляд існуючих сучасних вітчизняних методів та зарубіжних спосо-
бів оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів підприємницької діяльності. Визначено основні характерис-
тики методу оцінки інвестиційної привабливості за допомогою індексів (IAE–1, IAE–2, IAE–3). Цілями інвесту-
вання за такою методикою є: 1) інвестування з точки зору отримання доходів від фінансово-господарської дія-
льності (IAE–1); 2) з метою подальшого продажу об`єкта інвестування (IAE–2); 3) з метою вертикальної або
горизонтальної інтеграції бізнесу (IAE–3). На підставі здійснених розрахунків слід констатувати, що на цей час
шість досліджуваних кондитерських підприємств, що займають лідируючі позиції на ринку виробництва кон-
дитерських виробів, не є інвестиційно привабливими протягом 2013-2017 років з усіх позиції оцінки за індек-
сами IAE-1, IAE-2, IAE-3.

Ключевые слова:

Key words: investments, investment attraction, index, confectionary enterprise, food industry. Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, індекс, кондитерські підприємства, харчова про- мисловість. Формул: 15; рис.: 1, табл.: 2, бібл.: 10 View Fullscreen

Библиография:

Список літератури
1. Вахович І.М. Методика оцінювання інвести-
ційної привабливості підприємства / І.М. Вахович, І.В.
Олександренко, М.С. Забедюк // Актуальні проблеми
економіки. – 2014. – №11. – С. 154-160.
2. Овчаренко Т.С. Методичні підходи щодо ви-
значення інвестиційної привабливості галузей Укра-
їни / Т.С. Овчаренко, А.А. Степанова // Молодий вче-
ний. – 2017 р. – №5(45). – С. 685–689.
3. Горяча О. Л. Інвестиційна привабливість про-
мислового підприємства / О. Л. Горяча // Вісник Бер-
дянського університету менеджменту і бізнесу. —
2016. — No 1 (33). — С. 46–52.
4. Коробков Д. В. Інвестиційна привабливість
підприємств енергетичної галузі: автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02
«Економіка та управління науково-технічним прогре-
сом» / Д. В. Коробков; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн.
ін-т». – Х., 2006. – 19 c.
5. Гріщенко І.В. Система забезпечення інвести-
ційно-інноваційної діяльності підприємств / І.В.
Гріщенко, О.В. Балахонова // Шляхи активізації інно-
ваційної діяльності в освіті, науці, економіці: зб. наук.
праць, 2016. – Вінниця. – Т.1. – С. 145–147.
6. Рзаєв Г.І. Методичні підходи оцінки інвести-
ційної привабливості підприємства / Г. І. Рзаєв, В. О.
Вакулова // Вісник Хмельницького національного уні-
верситету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 141–
149.
7. Sunny Bose, Sanjit Kumar Roy & Abhay Ku-
mar Tiwari. Measuring customer-based place brand eq-
uity (CBPBE): an investment attractiveness perspective /
Sunny Bose, Sanjit Kumar Roy, Abhay Kumar Tiwari.
// Journal of Strategic Marketing. – Vol. 24, 2016 – Is-
sue 7.
https://doi.org/10.1080/0965254X.2016.1148766
8. Stanciu, Silvius T. The romanian food sector at-
tractiveness for foreign investment / Silvius T. Stanciu //
Practical Application of Science. — 2014, Vol. 2 Issue 3. —
pp. 603-610.
9. Rolic Y. A Complex Approach to Evaluating the
Innovation Strategy of a Company to Determine its Invest-
ment Attractiveness / Y.A. Rolic // Procedia — Social and
Behavioral Sciences. – 2013, Vol. 99, pp. 562-571.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.526
10. Річна фінансова звітність [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: smida.gov.ua
References
1. Vakhovych, I.M. Oleksandrenko, I.V., &
Zabedyuk M.S. (2014). Metodyka otsiniuvannia investy-
tsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Methods of assessing
the enterprise investment attractiveness]. Actual problems
of economics, No 11, pp. 154–160 [in Ukrainian].
2. Ovcharenko T.S., & Stepanova A.A. (2017).
Metodychni pidkhody shchodo vyznachennia investytsi-
inoi pryvablyvosti haluzei Ukrainy [Methodological ap-
proaches of determining investment attractiveness of
Ukraine industries]. Young Scientist, No 5 (45), pp. 685–
689 [in Ukrainian].
3. Horiacha, O.L. (2016). Investytsijna pryvablyvist’
promyslovoho pidpryiemstva [Investment attractiveness
of industrial enterprises]. Visnyk Berdians’koho univer-
sytetu menedzhmentu i biznesu, No 1 (33), pp. 46–52 [in
Ukrainian].
4. Korobkov, D.V. (2006). Investycijna pryvablyvistj
pidpryjemstv energhetychnoji ghaluzi [The investment at-
tractiveness of the energy sector enterprises] (Candidate of
sciences dissertation thesis.). National Technical Univer-
sity «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, Ukraine, P.
19 [in Ukrainian].
5. Grischenko, I.V., & Balakhonova, O.V. (2016).
Systema zabezpechennya investytsiyno-innovatsiynoyi
diyal’nosti pidpryyemstv. Shlyakhy aktyvizatsiyi inno-
vatsiynoyi diyal’nosti v osviti, nautsi, ekonomitsi: zb. nauk.
prats’, Vinnytsya, T. 1, s. pp. 145-147. [in Ukrainian].
6. Rzaev, G.I. & Vakulova, V.O. (2016). Metodychni
pidkhody otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiem-
stva [Methodical approaches of the estimation of invest-
ment аttractiveness of enterprises]. Herald of Khmelny-
tskyi national university, No 1, pp. 141–149. [in Ukrain-
ian].
7. Sunny Bose, Sanjit Kumar Roy & Abhay Ku-
mar Tiwari (2016). Measuring customer-based place
brand equity (CBPBE): an investment attractiveness per-
spective. Journal of Strategic Marketing. Vol. 24, Issue
7. Retrieved from:
https://doi.org/10.1080/0965254X.2016.1148766
8. Stanciu, Silvius T. (2014). The romanian food sec-
tor attractiveness for foreign investment. Practical Appli-
cation of Science. Vol. 2 Issue 3, pp. 603-610.
9. Rolic Y. A. (2013) Complex Approach to Evalu-
ating the Innovation Strategy of a Company to Determine
its Investment Attractiveness . Procedia — Social and Be-
havioral Sciences, Vol. 99, pp. 562-571. Retrieved
from: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.526
10. Richna finansova zvitnist [Annual financial state-
ments] (2019). Retrieved from: www.smida.gov.ua [in
Ukrainian].