СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ

Список авторов:

Вейц О. І. аспірант кафедри банківської справи Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Анотация:

Summary. The approaches of scientists to the sequence of stages of formation (construction) of complex socio-
economic and informational systems were analyzed and summarized in the article. The advanced sequence of stages of
formation of the system of prevention and counteraction of legalization of incomes of the bank’s clients were suggested.
The main difference of proposed sequence of stages is presence of stages of scheduled and unscheduled audit, the stage
of system evaluation. The obligatory components and structure of the system of prevention and counteraction of legali-
zation of incomes of the bank’s clients were substantiated, taking into account internal and external subjects, internal and
external factors; five types of relationships between the elements of the system «factor-feedback», «cause-effect»,
«whole-part», «system-process», «contractual relationship».
Анотація. Проаналізовано та узагальнено підходи вчених щодо послідовності етапів формування (побу-
дови) складних соціально-економічних та інформаційних систем. Запропоновано удосконалену послідовність
етапів формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку, відмінність якої полягає
в наявності етапів планового та позапланового аудиту, етапу оцінювання системи. Обґрунтовано обов’язкові
складові та структуру системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку з урахуванням внутрі-
шніх і зовнішніх суб’єктів, внутрішніх та зовнішніх факторів; п’яти типів зв’язків між елементами системи «фа-
ктор-відгук», «причина-наслідок», «ціле-частина», «система-процес», «договірні взаємовідносини».

Ключевые слова:

Key words: income, legalization of incomes, money laundering, counteraction to legalization of incomes, preven- tion of legalization of incomes, money laundering combating, financial monitoring, system of prevention and counterac- tion to legalization. Ключові слова: доходи, легалізація доходів, відмивання коштів, протидія легалізації доходів, запобігання легалізації доходів, боротьба з відмиванням коштів, фінансовий моніторинг, система запобігання та протидії легалізації View Fullscreen

Библиография:

Список літератури:
1. Andriichenko Zh. O. Advantages and disad-
vantages of outsourcing procedure of clients identifica-
tions and verification in financial monitoring / Zh. O. An-
driichenko, V. A. Smoliak // Сучасні проблеми фінансо-
вого моніторингу: Збірник матеріалів VI
Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х.:
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. –
C. 30 – 35.
2. Can the AML system be evaluated without better
data? / Levi, M (Levi, Michael)[ 1 ] ; Reuter, P (Reuter,
Peter)[ 2,3 ] ; Halliday, T (Halliday, Terence) // CRIME
LAW AND SOCIAL CHANGE Том: 69 Выпуск: 2 Стр.:
307-328.
3. Gilmour N. Preventing money laundering: a test
of situational crime prevention theory / Nicholas Gilmour
// Journal of Money Laundering Control. – 2016. –Vol. 19.
– Issue: 4, pp. 376 – 396.
4. Kordik M. Protection of the National Finan-
cial System From the Money Laundering and Terror-
ism Financing / Marek Kordik, Lucia Kurilovska // En-
trepreneurship and Sustainability Issues. – 2017. – Vol-
ume 5. – Number 2. – рр. 243-262.
5. Nguyen C. L. Preventing the use of financial
institutions for money laundering and the implications
for financial privacy / Chat Le Nguyen // Journal of
Money Laundering Control. Vol. 21. — No1. — 2018. —
pp. 47 — 58.
6. Lebid О. V. Foundation of elements of a bank’s
system for prevention and counteraction of the money
laundering / О. V. Lebid, О. І. Veits // International
Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea:
the Formation of Modern Economic Area: Conference
Proceedings, August 24th, 2018. Riga, Latvia: Baltija
Publishing. 132 pages. – P. 109 – 113.
7. Schroeder W. R. Money Laundering: A Global
Threat and the International Community’s Response /
William R. Schroeder // FBI Law Enforcement Bulletin,
2001. – May. – PP. 1–7.
8. Азіова К. М. Система фінансового монітори-
нгу у банку // К. М. Азізова, Ю. В. Ус // Сучасні про-
блеми фінансового моніторингу: Збірник матеріалів
VI Всеукраїнської науково-практичної конференції
(23 листопада 2018 р.). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – С. 25 – 28.
9. Андрійченко Ж. О. Розвиток ризик-орієнто-
ваного підходу в сфері фінансового моніторингу в Ук-
раїні згідно з європейськими вимогами / Ж. О. Андрій-
ченко // Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фі-
нансових послуг : монографія / Н. М. Внукова, Р.
Пукала, В. А. Смоляк [та ін.]; за заг. ред. докт. екон.
наук, проф. Н. М. Внукової та канд. екон. наук Р. Пу-
кала. – Харків: ТО Ексклюзив, 2018. – С. 121 – 142.
10. Вейц О. І. Фактори легалізації злочинних до-
ходів та їх врахування при здійсненні операцій клієн-
тів банків // Evropský časopis ekonomiky a managementu
– 2018. – Svazek 4. – vydání 1. – 2018. – С. 53 – 64.
(Іndex Copernicus)?
11. Внукова Н. М. Аналіз міжнародного досвіду
застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері
протидії відмиванню коштів, фінансуванню терори-
зму та фінансування розповсюдження зброї масового
знищення / Н. М. Внукова, О. М. Колодізєв, І. М. Чму-
това // Глобальні та національні проблеми економіки.
– 2017. – №16. – С. 610–617.
12. Гиг Дж. Прикладная общая теория систем. В
2-х кн. Кн. 1. / Дж. Ван Гиг. Пер. с англ. – М.: Мир,
1981. – 336 с.
13. Гиг Дж. Прикладная общая теория систем. В
2-х кн. Кн. 2 / Дж. Ван Гиг. Пер. с англ. – М.: Мир,
1981. – 731 с.
14. Герман И. М. Системный подход в управле-
нии экономикой: Методологические аспекты: И.М.
Герман, Н.С. Шухов; под. ред. А.А. Сергеева. – Сара-
тов: Изд-во Саратовского университета, 1991. – 135 с.
15. Єгоричева С. Б. Організація фінансового мо-
ніторингу в банках: навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К.:
Центр учбової літератури, 2014. – 292 с.
16. Єгоричева С. Б. Ризик-орієнтований нагляд у
системі фінансового моніторингу / С.Б. Єгоричева //
Науковий вісник Полтавського університету еконо-
міки і торгівлі. – 2016. – №3(75). – С.126 – 132.17. Жариков О. Н. Системный подход к управле-
нию / О. Н Жариков, В. И. Королевская, С. Н. Хохлов.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 62 с.
18. Клюско Л.А. Фінансовий моніторинг та ком-
плаєнс-контроль в банках / Л.А. Клюско // Финансы,
учет, банки. – №1 (20). – 2014. – с. 153-160.
19. Колесников А. А. Синергетические методы
управления сложными системами: теория системного
синтеза: монография / Анатолий Аркадьевич Колес-
ников. – М.: КомКнига, 2006. – 204 с.
20. Кривонос Л. В. Державне регулювання запо-
бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом: сучасний стан і шляхи
розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Кривонос. – Ре-
жим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/drdu_2014_1_6.pdf.
21. Лямец В. И. Основы общей теории систем и
системный анализ [Текст] : учеб. пособие / В. И. Ля-
мец, В. И. Успаленко. – Харьков : БУРУН и К ; Киев :
КНТ, 2015. – 304 с.
22. Лямец В. И. Системный анализ: Вводный курс
/ В. И. Лямец, А. Д. Тевяшев. – [2–е изд.]. – Х.: ХНУРЭ,
2004. – 448 с.
23. Мельник Л. Г. Фундаментальные основы раз-
вития: монография / Леонид Григорьевич Мельник. –
Сумы: Университетская книга, 2003. – 288 с. – (Устой-
чивое развитие).
24. Методологія наукової діяльності : навч. по-
сіб. / за ред. Д. В. Чернілевського. – Вінниця : Вид–во
АМСКП, 2010. – 484 с.
25. Москаленко Н. В. Управління ризиками лега-
лізації доходів, одержаних злочинним шляхом /
Н.В. Москаленко, Н.Я. Климчук // Збірник наукових
праць Університету державної фіскальної служби Ук-
раїни. – 2017. – №1. – С.183–194.
26. Петрук О. М. Особливості розвитку фінансо-
вого моніторингу / О. М. Петрук, К. Д. Левківська //
Вісник Житомирського державного технологічного
університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – №
2. – С. 288–293.
27. План заходів на 2017-2019 роки з реалізації
Стратегії розвитку системи запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення на період
до 2020 року, затверджений Розпорядженням Кабі-
нету міністрів України від 30 серпня 2017 року: [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/601-2017-
%D1%80.
28. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослі-
дженнях соціально-економічних систем : монографія
/ В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. − Х. : Вид.
«ІНЖЕК», 2009. – 432 с.
29. Про запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення: Закон України від
14.10.2014 № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.
30. Про затвердження Положення про здійс-
нення банками фінансового моніторингу: постанова
Правління НБУ від 26.06.2015 р. № 417. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15.
31. Розвиток національної системи фінансового
моніторингу / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, О.Є. Кори-
стін та ін. – К.: ДННУ «Академія фінансового управ-
ління», 2013. – 380 с.
32. Систематизація практичних рекомендацій
щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефектив-
ного управління ризиками для забезпечення протидії
легалізації «брудних коштів» / О. М. Колодізєв , І. В.
Плескун // Управління стійким розвитком економіки:
теоретичні та практичні аспекти [Текст монографії]:
Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохоро-
вої В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – С.
264 – 278.
33. Стратегія розвитку системи запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження зброї масового зни-
щення на період до 2020 року, затверджена Розпоря-
дженням Кабінету міністрів України від 30 грудня
2015 року № 1407-р.: [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1407-
2015-%D1%80/paran9#n9.
34. Теория больших систем управления: учеб.
пособие для вузов. Под. ред. А. А. Денисова. – Л.:
Энергоиздат, Ленинградск. Отд-е, 1982. – 288 с.
35. Тесленко В. І. Становлення національної сис-
теми фінансового моніторингу та її роль у боротьбі з
організованою злочинністю / В. І. Тесленко // Боро-
тьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія
і практика). – 2013. – № 1 (29). – С. 280 – 287.
36. Управление социально-экономической си-
стемой : монография / науч. ред.: д-р экон. наук, проф.
А. П. Егоршин, д-р экон. наук, проф. В. А. Кожин. −
Нижний Новгород : Нижегор. ин-т менеджмента и биз-
неса, 2009. − 286 с.
37. Чаки Ф. Современная теория управления: не-
линейные, оптимальные и адаптивные системы: / Ф.
Чаки / пер. с англ. В. В. Капитоненко и С. А. Анаси-
мова. – М.: Мир, 1975. – 424 с.
38. Чернышов В.Н. Теория систем и системный
анализ : учеб. пособие / В.Н. Чернышов, А.В. Черны-
шов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. –
96 с.