СТАТИСТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОХИБОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НАЙДОРОЖЧИХ БРЕНДІВ СВІТУ

Список авторов:

Поздняков Юрій Володимирович провідний експерт-оцінювач, представник Експертної ради у Львівській області, Українське товариство оцінювачів Лапішко Марія Львівна кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку і аналізу, Інститут підприємництва і перспективних технологій

Анотация:

Summary: Valuation results uncertainty degree, based on most valuable worldwide brands rating lists, are re-
searched. Absolute and relative errors are applied as the criterion of valuation results uncertainty degree. Brands valua-
tion results and its errors statistical correlation relationship quantitative determination are obtained. Linear cross-corre-
lation coefficients of this relationship are defined. Interpretation of these results is executed. The importance of those
researches for the further development of the information and metrological paradigm of the independent valuation meth-
odology also is considered.
Анотація: Досліджені показники невизначеності оцінок вартості найдорожчих брендів світу на базі їх рей-
тингів. В якості критерію міри невизначеності використані абсолютна і відносна похибки. Обчислені значення
коефіцієнтів кореляції і детермінації між оціненою вартістю брендів і значеннями їх похибок. Визначені харак-
теристики щільності статистичного зв’язку між масивами цих похибок. Виконана інтерпретація отриманих ре-
зультатів. Приведено обґрунтування характеру виявлених зв’язків.

Ключевые слова:

Key words: brand name; intangible assets; absolute and relative errors; evaluation accuracy; statistical relation- ship. Ключові слова: бренд; нематеріальні активи; абсолютна і відносна похибки; точність оцінки; стати- стичний взаємозв'язок. View Fullscreen

Библиография:

Список літератури:
1. Поздняков Ю. В., Лапішко М. Л. Вплив видів
зносу товарного знака на зміну його вартості в часі.
Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018.
№ 6 (17). – 842 с., с. 728 – 735. [Електронний ресурс].
URL: http:// www.easterneurope-ebm.in.ua/17-2018-ukr.
2. Поздняков Ю. В., Садовенко Ю. П. Аналіз ро-
збіжностей альтернативних оцінок вартості нематері-
альних активів. Вісник Одеського національного уніве-
рситету. Економіка. 2018. Том 23. Вип. 7 (72). С. 192
– 197.
3. Сивец С.А. Статистические методы в оценке
недвижимости и бизнеса. Запорожье, 2001. – 320 с.
4. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистич-
ного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ,
1995. 328 с.
5. Боярский Э.А. Порядковые статистики. Мате-
матическая статистика для экономистов. Москва :
Статистика, 1972, 118 с.
6. Поздняков Ю. В., Лапішко М. Л. Статистичний
зв’язок результатів оцінки вартості брендів з їх абсо-
лютними похибками. Економіка та суспільство. 2019.
№20. С. 100. [Електронний ресурс]. URL:
http://economyandsociety.in.ua.
7. Поздняков Ю. В., Лапішко М. Л. Вплив дина-
міки зміни вартості бренда на показники його зносу.
Інфраструктура ринку. – 2019. — №28. С. 393 — 401.
[Електронний ресурс]. URL: www.market-
infr.od.ua/uk/28-2019.
8. Поздняков Ю.В., Садовенко Ю.П. Дослі-
дження функцій густини розподілу імовірностей від-
носних похибок альтернативних оцінок вартості бре-
ндів. Регіональна економіка та управління. 2019. №1
(23). C. 161 – 169.
9. Маркус Я.І., Поздняков Ю.В., Максимов С.Й.,
Шалаєв В.М., Булгакова С.А., Зайцева В.Г., Нефьодов
О.В., Маркус В.В., Чащин Ю.Г., Малишева К.О. Кон-
троль якості робіт з оцінки майна (рецензування, екс-
пертиза). Під заг. ред. Маркуса Я.І. Практика оцінки
майна. 2018. №3. 104 с.
10. Поздняков Ю. В., Лапішко М. Л. Метод замі-
щення груповою мірою як метрологічна основа засто-
сування порівняльного методичного підходу. Вісник
соціально-економічних досліджень. 2018. № 2 (66). С.
256 – 268.
11. Поздняков Ю. В., Садовенко Ю. П. Кількісна
оцінка точності визначення вартості об’єктів інтелек-
туальної власності. Економіка та суспільство. 2018. №
19. С. 216. [Електронний ресурс]. URL:
http://economyandsociety.in.ua.
12. Поздняков Ю. В., Садовенко Ю. П. Визначення
похибки незалежної оцінки вартості нерухомості на
підставі цін продажу. Вчені записки Таврійського на-
ціонального університету імені В.І. Вернадського. Се-
рія: Економіка і управління. Том 29 (68). 2018. № 6. C.
151 – 156.