СУЧАСНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ – НОВИЙ РІВЕНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО СЕРВІСУ

Список авторов:

Томілова Н.О., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет Хомовий С.М., канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет Литвиненко В.С., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотация:

Анотація. Статтю присвячено дослідженню автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприєм-
ствах України та порівнянню їх характеристик з метою підвищення ефективності діяльності підприємств. За-
значено актуальність та доцільність питання вибору і застосування автоматизованих систем бухгалтерського
обліку в сучасних умовах господарювання. В статті розглянуті автоматизовані системи: 1С, Master-Бухгалтерія,
Галактика, Парус та Інтелект-Сервіс–ІС-ПРО. Проаналізовано основні переваги та недоліки шляхом порівняння
за визначеними критеріями, а також висвітлено проблему вибору найбільш функціональної програми для впро-
вадження на окремому підприємстві. Визначено важливість автоматизації бухгалтерського обліку, розглянуті
наслідки запровадження автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах України.
Summary. The article is devoted to the study of automated accounting systems at the enterprises of Ukraine and
comparison of their characteristics with the aim of increasing the efficiency of enterprises. Was noted the relevance and
appropriateness of the selection and use of automated accounting systems in modern conditions of managing. The article
considers the following automated systems: 1C, Master-Accounting, Galaktika, Parus, and Intellect-Service–is-PRO.
The authors analyzed their advantages and disadvantages by comparison according to certain criteria, and highlighted
the problem of choosing the most functional programs for implementation at the individual facility. In addition, the
article identifies the importance of automation of accounting, considered the consequences of the introduction of auto-
mated accounting systems at the enterprises of Ukraine.

Ключевые слова:

Ключові слова: бухгалтерський облік, автоматизація, автоматизована система, 1С, Парус, Галактика, управлінські рішення. Keywords: accounting, automation, automated system, 1C, Parus, Galaktika, management decisions. View Fullscreen

Библиография: