КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСВІТИ

Список авторов:

Даниленко Георгій Миколайович д-р мед. наук, проф., директор ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН Укра- їни»; професор кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міхановська Наталія Геннадіївна д-р мед. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; провідний науковий співробітник відді- лення психіатрії ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна к анд. мед. наук, доцент, завідувач кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національ- ного університету імені В.Н. Каразіна, старший науковий співробітник відділення здоров’я дітей шкіль- ного віку та підлітків ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» Голубнича Галина Ігорівна асистент кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. молодший науковий співробітник відділення наукової організації медичної допомоги шко- лярам і підліткам ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»

Анотация:

Анотація. У статті викладено особливості комплексного підходу щодо визначення психофізіологіч-
ної складової шкільної дезадаптації у молодшому шкільному віці. Виявлені прояви мають залежність від
системи навчання, рівня взаємодій учнів, батьків й вчителів відносно формування здоров’язберігаючої по-
ведінки. Визначення рівня якості життя пов’язаної зі здоров’ям учнів дає можливість виявити ознаки де-
задаптації на донозологічному рівні, що постає як ефективний захід з первинної профілактики формування
патологічних станів у дітей шкільного віку.
Annotation. The article depicts the peculiarities of integrative approach to identifying psychophysiological
factor of school disadaptation among primary schoolchildren. Detected manifestations depends on the system of
education, the level of interaction between pupils, parents and teachers concerning formation of healthy behavior.
Identification of quality of life level, connected with schoolchildren’s health enables to find out signs of
disadaptation at prenosological stage, which is effective way of primordial prevention of forming pathological
stage among pupils.

Ключевые слова:

Ключові слова: шкільна дезадаптація, психофізіологічна складова, донозологічні розлади, учні, поча- ткова школа, якість життя, меритократична освіта. Key words: school disadaptation, psychophysiological factor, prenosologacal disorder, schoolchildren, pri- mary pupils, quality of life, meritocratic education. View Fullscreen

Библиография:

Перелік використаної літератури
1. Грауманy О. Исследование проблем детс-
кой одаренности в Германии. Непрерывное образо-
вание: XII век. 2014. №3, С. 3–14.
2. Степанова О.П., Серебрякова А.А. Психо-
логические проблемы одаренных детей. Междуна-
родный научный журнал «Инновационная наука».
2016. №3. С. 220–222.
3. Павленко Т.Н., Кацова Г.Б., Димова С.Г.,
Малеева Н.П.,Состояниездоровья и качествожиз-
нидетей В периодадаптации к детскомудошкольно-
муобразовательномуучреждению. Медицинский
альманах. 2014. №2(32), С. 15–18
4. Мостова О.П. Особливості перебігу проце-
сів психофізіологічної та психічної адаптації та
проблемні питання оцінки стану здоров’я учнів
шкільного віку. Здоров’я дитини. 2013. № 3(46),
С.69–73.
5. Синоверська О.Б., Осадець Н.Б. Шкільна
дезадаптація у дітей: передумови розвитку, механі-
зми виникнення та клінічні прояви. Artofmedicine.
2019. №1, С. 130 – 134.
6. Неділько В.П., Руденко С.А., Пінчук Л.П.
Здоров’я дітей шкільного віку та проблемні пи-
тання його покращення. Міжнародний журнал пе-
діатрії, акушерства та гінекології. 2017. №2(11),
С. 5–9.
7. Лясота Т.І. Інтегруючий вплив рухової ак-
тивності на адаптацію дітей молодшого шкільного
віку. Педагогіка, психологія, медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання. 2010. №11, С.61–63.
8. Варич Л. А., Сорокина Ю. В. Особенности
психофизиологической адаптации учащихся млад-
шегошкольного возраста. Вестник Кемеровского
государственного университета. 2017. № 2, С. 117
– 122.
9. Полька Н.С., Гаркавій С.І. Рівень шкільної
тривожності як критерій психоемоційної адаптації
до умов навчання у загальноосвітніх навчальних за-
кладах різних типів. Довкілля та здоров’я. 2009.
№3, С. 40–42.
10. Нянковський С.Л., Яцула М.С., Нянков-
ська О.С, Титуса А.В. Динаміка стану здоров’я
школярів в Україні за даними анкетного опиту-
вання. Здоровье ребёнка. 2018. №13(5), С. 425–431.
11. Окко Н.И., Чижова Ж.Г., Шестакова В.Н.
Профилактическая работа по сохранению и укреп-
лению здоровью одаренных и способных детей.
Смоленский медицинский альманах. 2016. №3, С.
153–157.
12. Височина І.Л. Рівень адаптації як базисна
характеристика стану здоров’я: можливості оцінки
та прогнозування дезадаптаційних порушень. Ме-
дичні перспективи. 2015. №15, С. 48 – 55.
13. Даниленко Г.Н., Бесєдіна О.А., Пашкевич
С.А., Шляхова Н.В. Оцінка якості життя, пов’язаної
зі здоров’ям, у молодших школярів. Інформаційний
лист. 2005. № 194,Київ: Укрпатентінформ МОЗ
України. 8 с.
14. Catchpool M, Gold L, Grobler AC, Clifford
SA, Wake M. Health-related quality of life: population
epidemiology and concordance in Australian children
aged 11-12 years and their parents. BMJ Open. 2019
Vol. 3, P. 157 – 164.
15. Wu XY, Han LH, Zhang JH, Luo S, Hu
JW,Sun K. The influence of physical activity, sedentary
behavior on health-related quality of life among the
general population of children and adolescents: A sys-
tematic review. PLoS One. 2017. Nov 9, 12(11).