DETECTION OF CHANGES AND THEIR CAUSES IN THE ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE

Список авторов:

Hrinchenko R.V. PhD in economics, associated professor, Odessa national economic university

Анотация:

Annotation. Enterprises in the process of their activities are constantly faced with changes. Changes may
have positive and negative consequences for enterprise activity. The formation of the management mechanism of
enterprises should be based on a thorough analysis of possible variants of the behavior of the system and its main
components with their interconnections; it is necessary to investigate and systematize the essential characteristics
of possible changes in the activities of the enterprise and their main root causes. One of the main problems in the
study of changes in the environment and enterprise activity is the lack of a systematic approach to the collection
and analysis of information at modern enterprises. It is revealed that the process of formation of adaptation of
enterprise activity to changes should be started from the thorough examination of the external and internal envi-
ronment of its functioning , possible variants of occurrence of changes and their root causes . It should be empha-
sized that in the study of the external environment it is necessary to allocate regular fluctuations and irregular
fluctuations that affect the activity of enterprises. This approach creates the possibility of forming a simplified
procedure for identifying trends in the environment and creating an effective mechanism for managing adapta-
tion to changes in modern enterprises.
Анотація. Підприємства у процесі своєї діяльності постійно стикаються зі змінами. Зміни можуть
мати позитивні та негативні наслідки для діяльності підприємств. Формування механізму управління
підприємств повинно базуватись на досконалому аналізі можливих варіантів поведінки системи та основ-
них її компонентів з їх взаємозв’язками, необхідно дослідити та систематизувати сутнісні характеристики
можливих змін у діяльності підприємства та їх основних першопричин. Однією із головних проблем при
дослідженні змін у середовищі діяльності підприємства виступає відсутність систематизованого підходу
до збору та аналізу інформації на сучасних підприємствах. Виявлено, що процес формування адаптації
діяльності підприємства до змін необхідно розпочинати із ретельного дослідження зовнішнього та
внутрішнього середовища його функціонування, можливих варіантів виникнення змін та їх першопричин.
Слід наголосити, що при дослідженні зовнішнього середовища необхідно виділяти регулярні коливання
та нерегулярні коливання, що впливають на діяльність підприємств. Такий підхід створює можливості
формування спрощенної процедури виявлення тенденцій зміни зовнішнього середовища та формування
ефективного механізму управління адаптацією до змін сучасних підприємств.

Ключевые слова:

Key words: changes, enterprise, adaptation, managment, environment. Ключові слова: зміни, підприємство, адаптація, управління, середовище. View Fullscreen

Библиография:

Literature:
1. Основи стійкого розвитку: навч, посібник
/ за заг ред. Л.Г. Мельника. – Суми: Універси-
тетська книга, 2005. – 654 с.
2. Хитра О.В. Проблеми організаційного
розвитку крізь призму синергетики/ О.В.Хитра //
Вісник Хмельницького національного універси-
тету. Економічні науки, 2008. – Т. 2. – С. 188-195.
3. Якубів В.М. Стратегічне управління:
електронний конспект лекцій/ Електронне видання.
– Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/2045.pdf
4. Кожевина О. В. Управление развитием
организации: теория, методология, практика / О. В.
Кожевина. – Барнаул: Изд-во Алтайского гос. Ун-
та, 2008. – 237 с.
5. Мильнер Б. З. Теория организации / Б. З.
Мильнер. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 864 с.
6. Кучеренко В.Р., Андрейченко А.В., Грін-
ченко Р.В. Моніторинг світових ринків харчової си-
ровини та продукції АПК. Навчальний посібник//
В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко, Р.В. Грінченко
– Одеса: Прес-курєр, 2013. – 112 с.
7. Ulrich H. Grundlagen der allgemeinen Un-
ternehmenslehre. / H. Ulrichю — Bern, Stuttgart, 1970 –
р. 322.
8. Доценко І.О. Вплив зовнішніх і
внутрішніх факторів загроз на рівень економічної
безпеки підприємства/ І.О. Доценко // Вісник
ЖДТУ. – 2010. – № 4 (54). – С. 227-230.
9. Андрейченко А.В., Горбаченко С.А.,
Грінченко Р.В., Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Аналіз
ринкової кон’юнктури. Навчальний посібник// А.В.
Андрейченко, С.А. Горбаченко, Р.В. Грінченко,
В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко– Одеса: ОНЕУ, 2014.
– 345 с.