ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Список авторов:

Садаклієва Ельвіра Василівна здобувач кафедри юридичної психології НАВС

Анотация:

Анотація: Стаття присвячена порівняльному аналізу особистісних чинників, що зумовлюють ефек-
тивність реалізації демократичного та авторитарного стилів управління в діяльності керівників органів
Національної поліції. Зокрема, в статті представлено результати емпіричного дослідження, а саме наве-
дено порівняльний аналіз кореляційних взаємозв’язків демократичного та авторитарного стилів управ-
ління із комунікативно-організаторськими здібностями а також індивідуально-психологічними особливо-стями керівників. Таким чином, окреслені у статті психологічні чинники реалізації авторитарного та де-
мократичного стилів керівництва дозволять актуалізувати особистісний потенціал керівника у напряму
вибору найбільш оптимальної стратегії керівництва, яка сприяла б як отриманню нестандартних профе-
сійних результатів, так і оперативному вирішенню завдань в екстремальних ситуаціях професійної діяль-
ності.
Summary: The article is devoted to the comparative analysis of personal factors that determine the effective-
ness of the implementation of democratic and authoritarian management styles in the activities of the National
Police chief officers. In particular, the article presents the empirical research findings, namely a comparative anal-
ysis of the correlation interrelationship of democratic and authoritarian management styles as contrasted to com-
municative and organizational skills as well as the chief police officers’ individual and psychological fea-
tures.Thus, the psychological factors of the implementation of authoritarian and democratic management styles
outlined in the article will enable to update the chief officer’s personal potential as regards choosing of the most
optimal leadership strategy that would contribute both to obtaining non-standard professional results and to
promptly address the tasks in extreme situations of professional activity.

Ключевые слова:

Ключові слова: управлінська компетентність, демократичний стиль управління, авторитарний стиль управління, індивідуально-психологічні особливості, комунікативно-організаторські здібності. Key words: managerial competence, democratic management style, authoritarian management style, indi- vidual psychological features, communicative and organizational skills. View Fullscreen

Библиография:

Список джерел:
1. Бандурка О.М. Управління в органах
внутрішніх справ України / О. М. Бандурка. –
Харків: Ун-т внутр, справ, 1998. – 480 с.
2. Барко В. І. Психологія управління персона-
лом органів внутрішніх справ (проактивний підхід)
/ В. І. Барко. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 290 с.
3. Борисюк О. М. Психологічні особливості ро-
звитку управлінської компетентності у майбутніх
офіцерів Національної поліції України: автореф,
дис, на здобуття наук, ступеня канд. психол. наук:
спец. 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих
умовах» / О. М. Борисюк. – Харків, 2017. – 30 с.
4. Кобера А. В. Організаційно-психологічні де-
термінанти лідерства в органах внутрішніх справ
України: автореф, дис, на здобуття наук, ступеня
канд. психол. наук: спец. 19.00.06 – юридична пси-
хологія / А. В. Кобера. – К., 2008. – 20 с.
5. Осіпова Ю. В. Психологічні чинники ро-
звитку готовності до управлінської діяльності
керівного персоналу ОВС: автореф, дис, на здо-
буття наук, ступеня канд. психол. наук: спец.
19.00.06 – юридична психологія / Ю. В. Осіпова. –
К., 2010. – 19 с.
6. Охріменко І. М. Психологічні особливості
відбору кадрів на керівні посади органів поліції за-
рубіжних країн. / І. М. Охріменко // Особливості
підготовки поліцейських в умовах реформування
системи МВС України: зб, матеріалів I міжнар,
наук. -практ, конф. 20 травня 2016 / МВС України.
– Харків: ХНУВС, 2016. – С. 75–79.