ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ ХАРРОДА-ДОМАРА ДЛЯ АНАЛІЗУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Список авторов:

Коробко Дмитро Григорійович Студент 6 курсу, факультет програмної інженерії Харківський Авіаційний Інститут

Анотация:

Summary. This article uses the Harrod-Domar model for analyzing the pharmaceutical market in Ukraine.
The model has been modified in order to find out the link between the volume of investment in the industry and
the volume of morbidity of the population of Ukraine. The model is tested for adequacy and estimated the signif-
icance of the model equation using Fisher’s statistics. With the help of the modified Harrod-Domar model, the
necessary investment level in the pharmaceutical industry of Ukraine in 2019 was found.
Анотація. В даній статті використана модель Харрода-Домара для аналізу фармацевтичного ринку
України. Модель була модифікована для того щоб виявити зв’язок об’єму інвестицій у галузь з об’ємом
захворюваності населення України. Модель перевірена на адекватність та оцінена значущість рівняння
моделі за допомогою статистики Фішера. За допомогою модифікованої моделі Харрода-Домара було ви-
явлено необхідний рівень інвестицій в фармацевтичну галузь України у 2019 році.

Ключевые слова:

Key words: Harrod-Domar Model, analysis of the pharmaceutical industry in Ukrain, the level of morbidity in Ukraine. Ключові слова: Модель Харрода-Домара, аналіз фармацевтичної галузі України, рівень захворювано- сті в України. View Fullscreen

Библиография:

Список літератури
1)Клебанова, Т. С. Моделювання економічної
динаміки / Т. С. Клебанова. – Харків: ІНЖЕК, 2005.
– 244 с.
2)Вітлінський, В. В. Економіко-математичне
моделювання: навч, посібник / В. В. Вітлінський, С.
І. Наконечний, О. Д. Шарапов – Київ: КНЕУ, 2008.
– 536 с.